نمایش نتایج 1 تا 15 از 15

نام تاپیک: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

 1. #1

  دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  سلام ببخشید در این قسمتی که علامت ؟؟؟؟؟؟ گذاشتم هیچ کدی اجرا نمیشه حتی php و جاوا اسکریپ
  مشکل از کجاست چیکار کنم؟

   * Quick Preview tapestry callback function.
  * @since 1.4.3
  */
  if (!function_exists('arras_tapestry_quick')) {
  function arras_tapestry_quick($dep = '', $taxonomy) {
  ?>
  <li <?php arras_post_class() ?>>
  <?php echo apply_filters('arras_tapestry_quick_postheader', arras_generic_postheader('quick-preview') ) ?>
  <div class="entry-summary">
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  </div>
  </li>
  <?php
  }
  arras_add_tapestry( 'quick', __('Quick Preview', 'arras'), 'arras_tapestry_quick', array(
  'before' => '<ul class="hfeed posts-quick clearfix">',
  'after' => '</ul><!-- .posts-quick -->'
  ) );

  function arras_add_tapestry_quick_thumbs() {
  arras_add_image_size( 'quick-preview-thumb', __('Tapestry: Quick Preview', 'arras'), 115, 115 );
  }
  add_action('arras_add_default_thumbnails', 'arras_add_tapestry_quick_thumbs');

  function arras_style_tapestry_quick() {
  $quick_preview_size = arras_get_image_size('quick-preview-thumb');
  $quick_preview_w = $quick_preview_size['w'];
  $quick_preview_h = $quick_preview_size['h'];

  ?>
  .posts-quick .entry-thumbnails img { width: <?php echo $quick_preview_w ?>px; height: <?php echo $quick_preview_h ?>px; }
  .posts-quick .entry-meta { width: <?php echo $quick_preview_w ?>px; }
  <?php
  }
  add_action('arras_custom_styles', 'arras_style_tapestry_quick');
  } 2. #2
  کاربر دائمی آواتار binyaft
  تاریخ عضویت
  خرداد 1388
  محل زندگی
  سیم مسی
  پست
  1,761

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  در پی اچ پی اخر هر دستور باید یک ; بزارید اونجایی که کد اجرا نمیشه خط بالاییش با ; پایان نیافته
  و خطا از همینجاست
  اگر باز هم کار نکرد حد اقل خطا رو بزارید

 3. #3

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  یعنی کجا بزارم

  این کل فایل

  <?php

  /**
  * Container for storing tapestries and their hook to render them.
  * @since 1.4.3
  */
  $arras_tapestries = array();

  /**
  * Function to add posts views into the system.
  * @since 1.4.3
  */
  function arras_add_tapestry( $id, $name, $callback, $args = array() ) {
  global $arras_tapestries;

  if ( !is_callable($callback) ) return false;

  $defaults = array(
  'before' => '<div class="hfeed clearfix">',
  'after' => '</div>',
  'allow_duplicates' => true,
  'taxonomy' => 'category'
  );
  $args = wp_parse_args($args, $defaults);

  $args['name'] = $name;
  $args['callback'] = $callback;

  $arras_tapestries[$id] = (object) $args;
  }

  /**
  * Function to remove posts views from the system.
  * @since 1.4.3
  */
  function arras_remove_tapestry($id) {
  global $arras_tapestries;

  unset($arras_tapestries[$id]);
  }

  /**
  * Removes all posts display types from the system.
  * @since 1.4.3
  */
  function arras_remove_all_tapestries() {
  global $arras_tapestries;

  $arras_tapestries = array();
  }

  /**
  * Gets tapestry callback function
  * @since 1.4.4
  */
  function arras_get_tapestry_callback($type, $query, $taxonomy = 'category') {
  global $arras_tapestries;

  if ( count($arras_tapestries) == 0 ) return false;

  if ( $arras_tapestries[$type] ) {
  $tapestry = $arras_tapestries[$type];
  } else {
  $arr = array_values($arras_tapestries);
  $tapestry = $arr[0];
  }

  echo $tapestry->before;
  while ($query->have_posts()) {
  $query->the_post();
  call_user_func_array( $tapestry->callback, array($dep = '', $taxonomy) );
  if ($tapestry->allow_duplicates) arras_blacklist_duplicates();
  }
  echo $tapestry->after;
  }

  /**
  * Traditional tapestry callback function.
  * @since 1.4.3
  */
  if (!function_exists('arras_tapestry_traditional')) {
  function arras_tapestry_traditional($dep = '', $taxonomy) {
  ?>
  <div <?php arras_single_post_class() ?>>
  <?php arras_postheader() ?>
  <div class="entry-content clearfix"><?php the_content( __('<p>Read the rest of this entry &raquo;</p>', 'arras') ); ?></div>
  <?php arras_postfooter() ?>
  </div>
  <?php
  }
  arras_add_tapestry( 'traditional', __('Traditional', 'arras'), 'arras_tapestry_traditional', array(
  'before' => '<div class="traditional hfeed">',
  'after' => '</div><!-- traditional -->'
  ) );
  }

  /**
  * Per Line tapestry callback function.
  * @since 1.4.3
  */
  if (!function_exists('arras_tapestry_line')) {
  function arras_tapestry_line($dep = '', $taxonomy) {
  ?>
  <li <?php arras_post_class() ?>>

  <span class="entry-cat">
  <?php
  $terms = get_the_terms( get_the_ID(), $taxonomy );
  if ( !is_wp_error($terms) ) {
  $terms = array_values($terms);
  if (arras_get_option('news_cat') && isset($terms[1])) echo $terms[1]->name;
  else echo $terms[0]->name;
  }
  ?>
  </span>

  <h3 class="entry-title"><a rel="bookmark" href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php printf( __('Permalink to %s', 'arras'), get_the_title() ) ?>"><?php the_title() ?></a></h3>
  <span class="entry-comments"><?php comments_number() ?></span>
  </li>
  <?php
  }
  arras_add_tapestry( 'line', __('Per Line', 'arras'), 'arras_tapestry_line', array(
  'before' => '<ul class="hfeed posts-line clearfix">',
  'after' => '</ul><!-- .posts-line -->'
  ) );
  }

  /**
  * Node Based tapestry callback function.
  * @since 1.4.3
  */
  if (!function_exists('arras_tapestry_default')) {
  function arras_tapestry_default($dep = '', $taxonomy) {
  $tapestry_settings = get_option('arras_tapestry_default');
  if (!is_array($tapestry_settings) ) {
  $tapestry_settings = arras_defaults_tapestry_default();
  }
  ?>
  <li <?php arras_post_class() ?>>
  <?php echo apply_filters('arras_tapestry_default_postheader', arras_generic_postheader('node-based', true) ) ?>
  <?php if ($tapestry_settings['excerpt']) : ?>
  <?php endif ?>
  </li>
  <?php
  }
  arras_add_tapestry( 'default', __('Node Based', 'arras'), 'arras_tapestry_default', array(
  'before' => '<ul class="hfeed posts-default clearfix">',
  'after' => '</ul><!-- .posts-default -->'
  ) );

  add_action('arras_add_default_thumbnails', 'arras_add_tapestry_default_thumbs');
  add_action('arras_admin_settings-layout', 'arras_admin_tapestry_default');
  add_action('arras_admin_save', 'arras_save_tapestry_default');
  add_action('arras_options_defaults', 'arras_defaults_tapestry_default');
  add_action('arras_custom_styles', 'arras_style_tapestry_default');
  }

  function arras_add_tapestry_default_thumbs() {
  $layout = arras_get_option('layout');

  if ( strpos($layout, '1c') !== false ) {
  $size = array(215, 120);
  } else if ( strpos($layout, '3c') !== false ) {
  $size = array(230, 130);
  } else {
  $size = array(195, 110);
  }

  arras_add_image_size( 'node-based-thumb', __('Tapestry: Node-Based', 'arras'), $size[0], $size[1] );
  }

  function arras_admin_tapestry_default() {
  $tapestry_settings = get_option('arras_tapestry_default');
  if (!is_array($tapestry_settings) ) {
  $tapestry_settings = arras_defaults_tapestry_default();
  }
  ?>
  <h3><?php _e('Tapestry: Node Based', 'arras') ?></h3>
  <table class="form-table">

  <tr valign="top">
  <th scope="row"><label for="arras-tapestry-default-excerpt"><?php _e('Show Excerpt?', 'arras') ?></label></th>
  <td>
  <?php echo arras_form_checkbox('arras-tapestry-default-excerpt', 'show', $tapestry_settings['excerpt'], 'id="arras-tapestry-default-excerpt"') ?>
  </td>
  </tr>
  <tr valign="top">
  <th scope="row"><label for="arras-tapestry-default-height"><?php _e('Maximum Node Height', 'arras') ?></label></th>
  <td>
  <?php echo arras_form_input(array('name' => 'arras-tapestry-default-height', 'id' => 'arras-tapestry-default-height', 'size' => '5', 'value' => $tapestry_settings['height'], 'maxlength' => 3 )) ?>
  <?php ' ' . _e('pixels', 'arras') ?>
  </td>
  </tr>

  </table>
  <?php
  }

  function arras_save_tapestry_default() {
  $_tapestry_default_settings = array(
  'height' => (int)$_POST['arras-tapestry-default-height'],
  'excerpt' => isset($_POST['arras-tapestry-default-excerpt'])
  );

  update_option('arras_tapestry_default', $_tapestry_default_settings);
  }

  function arras_defaults_tapestry_default() {
  $_tapestry_default_settings = array(
  'height' => 225,
  'excerpt' => true
  );
  add_option('arras_tapestry_default', $_tapestry_default_settings, '', 'yes');

  return $_tapestry_default_settings;
  }

  function arras_style_tapestry_default() {
  $tapestry_settings = get_option('arras_tapestry_default');
  $height = (!isset($tapestry_settings['height']) ) ? 225 : $tapestry_settings['height'];

  $node_based_size = arras_get_image_size('node-based-thumb');
  $node_based_w = $node_based_size['w'];
  $node_based_h = $node_based_size['h'];

  ?>
  .posts-default li { width: <?php echo $node_based_w + 10 ?>px; height: <?php echo $height ?>px; }
  .posts-default img, .posts-default .entry-thumbnails-link { width: <?php echo $node_based_w ?>px; height: <?php echo $node_based_h ?>px; }
  .posts-default .entry-meta { width: <?php echo $node_based_w ?>px; }
  .posts-default .entry-thumbnails { width: <?php echo $node_based_w + 10 ?>px; height: <?php echo $node_based_h + 10 ?>px; }
  <?php
  }

  /**
  * Quick Preview tapestry callback function.
  * @since 1.4.3
  */
  if (!function_exists('arras_tapestry_quick')) {
  function arras_tapestry_quick($dep = '', $taxonomy) {
  ?>
  <li <?php arras_post_class() ?>>
  <?php echo apply_filters('arras_tapestry_quick_postheader', arras_generic_postheader('quick-preview') ); ?>
  <div class="entry-summary">
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
  </div>
  </li>
  <?php
  }
  arras_add_tapestry( 'quick', __('Quick Preview', 'arras'), 'arras_tapestry_quick', array(
  'before' => '<ul class="hfeed posts-quick clearfix">',
  'after' => '</ul><!-- .posts-quick -->'
  ) );

  function arras_add_tapestry_quick_thumbs() {
  arras_add_image_size( 'quick-preview-thumb', __('Tapestry: Quick Preview', 'arras'), 115, 115 );
  }
  add_action('arras_add_default_thumbnails', 'arras_add_tapestry_quick_thumbs');

  function arras_style_tapestry_quick() {
  $quick_preview_size = arras_get_image_size('quick-preview-thumb');
  $quick_preview_w = $quick_preview_size['w'];
  $quick_preview_h = $quick_preview_size['h'];

  ?>
  .posts-quick .entry-thumbnails img { width: <?php echo $quick_preview_w ?>px; height: <?php echo $quick_preview_h ?>px; }
  .posts-quick .entry-meta { width: <?php echo $quick_preview_w ?>px; }
  <?php
  }
  add_action('arras_custom_styles', 'arras_style_tapestry_quick');
  }

  /**
  * Helper function to display headers for certain tapestries.
  * @since 1.4.3
  */
  function arras_generic_postheader($tapestry, $show_meta = false) {
  global $post;

  $postheader = '<div class="entry-thumbnails">';
  $postheader .= '<a class="entry-thumbnails-link" href="' . get_permalink() . '">';
  $postheader .= arras_get_thumbnail($tapestry . '-thumb');

  if ($show_meta) {
  $postheader .= '<span class="entry-meta"><span class="entry-comments">' . get_comments_number() . '</span>';
  $postheader .= '<abbr class="published" title="' . get_the_time('c') . '">' . get_the_time( get_option('date_format') ) . '</abbr></span>';
  }

  $postheader .= '</a>';

  $postheader .= '</div>';

  $postheader .= '<h3 class="entry-title"><a href="' . get_permalink() . '" rel="bookmark">' . get_the_title() . '</a></h3>';

  return $postheader;
  }

  /* End of file tapestries.php */
  /* Location: ./library/tapestries.php */

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار binyaft
  تاریخ عضویت
  خرداد 1388
  محل زندگی
  سیم مسی
  پست
  1,761

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  کد زیر
  <li <?php arras_post_class() ?>>

  به صورت زیر
  <li <?php arras_post_class(); ?>>


  اگر باز هم کار نکرد ، خطایی را که میدهد اینجا بگذارید

 5. #5

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  اجرا نکرد

  خطا نمیدهد ولی جای خالی میاد هیچ کدی را قبول نمیکند

 6. #6

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  نقل قول نوشته شده توسط binyaft مشاهده تاپیک
  کد زیر
  <li <?php arras_post_class() ?>>

  به صورت زیر
  <li <?php arras_post_class(); ?>>


  اگر باز هم کار نکرد ، خطایی را که میدهد اینجا بگذارید
  عزیز خطا مربوط به این ; نمیشه چون یک بلاک از دستورات تک خطی ; هم نباشه ایرادی ندارد

 7. #7

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  نقل قول نوشته شده توسط funpatogh مشاهده تاپیک
  عزیز خطا مربوط به این ; نمیشه چون یک بلاک از دستورات تک خطی ; هم نباشه ایرادی ندارد

  پس از کجاست چطوری حل میشه؟

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار binyaft
  تاریخ عضویت
  خرداد 1388
  محل زندگی
  سیم مسی
  پست
  1,761

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  error_reporting(E_ALL);

  کد بالا رو در فایل مورد نظر کپی کنید ، ببینید چه خطایی میده ، خطا رو اینجا بزارید

 9. #9

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  هیچ خطایی نمیده! تا حالا همچنین چیزی ندیده بودم

 10. #10
  کاربر دائمی آواتار binyaft
  تاریخ عضویت
  خرداد 1388
  محل زندگی
  سیم مسی
  پست
  1,761

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  کد رو چطور میزارید که اجرا نمیشه؟؟؟

 11. #11

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  نقل قول نوشته شده توسط binyaft مشاهده تاپیک
  کد رو چطور میزارید که اجرا نمیشه؟؟؟
  کد را میزارم اروری نمیده

 12. #12
  کاربر دائمی آواتار binyaft
  تاریخ عضویت
  خرداد 1388
  محل زندگی
  سیم مسی
  پست
  1,761

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  مطمئن هستید که کد هارو در ؟؟؟؟؟؟؟ درست میزارید؟
  اون توابعی که استفاده میکنید ، داخل برنامه هست ؟

 13. #13

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  نقل قول نوشته شده توسط binyaft مشاهده تاپیک
  مطمئن هستید که کد هارو در ؟؟؟؟؟؟؟ درست میزارید؟
  اون توابعی که استفاده میکنید ، داخل برنامه هست ؟
  100% مطمئن هستم!

  ولی کد جاوا نه ! آخه حتما این قسمت نباید که کد خود برنامه باشه !حتی کد عکس هم جواب نمیده

 14. #14

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  سلام
  دوست عزیز فکز نمیکنی این تابع یه جا باید فراخوانی بشه تا خروجی بده ؟
  arras_tapestry_quick();

  البته اگه اشتباه میگم به دل نگیرید

 15. #15

  نقل قول: دلیل اجرا نشدن این بخش از کد چیست؟

  اصلا ! کد ها درست است هیچ مشکلی نداره ولی اجازه اجرا در اون قسمت را نمیده!

  لطفا کمکم کنید!

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •