برای مقایسه دو عملوند باید آنها را از یکدیگر کسر کرده و بسته به حاصل این تفریق صفر یا مثبت یا منفی می باشد. وضعیت این دو عملوند چگونه خواهد بود؟ مثلا در فلگها چه تغییراتی ایجاد میشود؟