نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: پشتیبان گیری اتوماتیک از بانک اطلاعاتی SQL2000در vb.net

 1. #1

  Angry پشتیبان گیری اتوماتیک از بانک اطلاعاتی SQL2000در vb.net

  سلام دوستان
  من میخوام که تو برنامه م کار کنم که کاربر به محض اینکه از برنامه خارج بشه یک آپ از بانک اطلاعاتی با تاریخ و ساعت همون روز ایجاد کنه.توروخداکمکم کنید.خیلی ضروریه


 2. #2
  کاربر دائمی آواتار DoDoklak
  تاریخ عضویت
  مرداد 1386
  محل زندگی
  شهر 3500 ساله
  پست
  320

  نقل قول: پشتیبان گیری اتوماتیک از بانک اطلاعاتی SQL2000در vb.net

  جهت اينکار ابتدا بايد پوشه محل قرار گیری نسخه پشتیبان را بسازید که احتیاج به دوتا تابع دارید

  اولی تابعی برای گرفتن تاریخ شمسی


  PublicFunction GetDate() AsString
  Try
  Dim ps AsNew Globalization.PersianCalendar()
  Dim y AsString = ps.GetYear(DateTime.Now)
  Dim m AsString = ps.GetMonth(DateTime.Now)
  Dim d AsString = ps.GetDayOfMonth(DateTime.Now)
  If y.Length <= 1 Then y = "0" + y
  If m.Length <= 1 Then m = "0" + m
  If d.Length <= 1 Then d = "0" + d
  Return y & "/" & m & "/" & d
  Catch ex As Exception
  Return ""
  EndTry
  EndFunction


  دومی تابعی برای ساختن پوشه با تاریخ و ساعت


  PrivateFunction CreatePath(ByVal path AsString) AsString
  Try
  Dim t_time AsString = GetDate().Replace("/", "-") & " " & Date.Now.ToLongTimeString.Replace(":", "-")
  If path(path.Length - 1) <> "\" Then
  Directory.CreateDirectory(path + "\" + t_time)
  Return path + "\" + t_time
  Else
  Directory.CreateDirectory(path + t_time)
  Return path + t_time
  EndIf
  Catch ex As Exception
  Return ""
  EndTry
  EndFunction


  بعد با کد زیر پشتیبان را میگیرید


  Dim str_path AsString = CreatePath(backPath)
  Dim SqlCon AsNew SqlConnection("Data Source=LocalHost;User ID=;Password=")
  If SqlCon.State <> ConnectionState.Open Then SqlCon.Open()
  Using CMD AsNew SqlCommand("BACKUP DATABASE DBName TO DISK = N'" & str_path & "\Info.BAK', SqlCon)
  CMD.CommandTimeout = 0
  CMD.ExecuteNonQuery()
  EndUsing
  If SqlCon.State <> ConnectionState.Closed Then SqlCon.Close()

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار mansourii
  تاریخ عضویت
  مهر 1389
  محل زندگی
  تهران
  پست
  299

  نقل قول: پشتیبان گیری اتوماتیک از بانک اطلاعاتی SQL2000در vb.net


 4. #4
  کاربر دائمی آواتار mansourii
  تاریخ عضویت
  مهر 1389
  محل زندگی
  تهران
  پست
  299

  نقل قول: پشتیبان گیری اتوماتیک از بانک اطلاعاتی SQL2000در vb.net

  با این کد هم میتونید در اجرای برنامه بدون اینکه فایل پشتیبان رو Restore کنید /بصورت اتومات Restore بشه
  Imports System.Data.SqlClient
  Public Class FrmAttachDB
  Dim constatus As Boolean = False
  Dim con As SqlConnection

  Private Sub FrmAttachDB_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  If My.Computer.FileSystem.DirectoryExists("C:\databas e") = False Then
  My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("C:\Databas e")
  End If
  DropDatabase()
  CopyDB()
  AttachDB()
  Me.Close()
  End Sub

  Function AttachDB() As Boolean
  ConOpen()
  Dim cmd As New SqlCommand()
  Dim txt As String

  txt = "sp_attach_db @dbname = N'MyDatabase', " & vbCrLf & _
  "@filename1 = N'C:\Database\MyDatabase.MDF', " & vbCrLf & _
  "@filename2 = N'C:\Database\MyDatabase_log.LDF'"

  cmd.CommandText = txt
  cmd.Connection = con
  cmd.ExecuteNonQuery()
  End Function

  Public Sub ConOpen()
  Try
  constatus = True
  con = New SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=master;Integrated Security=True")
  con.Open()
  Catch ex As Exception
  constatus = False
  End Try
  End Sub
  Function DropDatabase() As Boolean
  Dim cn As New SqlClient.SqlConnection
  cn.ConnectionString = _
  "Server=localhost;" & _
  "DataBase=Master;" & _
  "Integrated Security=SSPI;" & _
  "data source=(local)"
  Dim CreateDBCommand As New SqlClient.SqlCommand
  CreateDBCommand.Connection = cn
  CreateDBCommand.CommandText = "IF EXISTS (SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name = N'MyDatabase') " & _
  "DROP DATABASE [MyDatabase]"
  cn.Open()
  Try
  CreateDBCommand.ExecuteNonQuery()
  Catch Ex As Exception
  End Try
  cn.Close()
  Return True
  End Function
  Function CopyDB() As Boolean
  My.Computer.FileSystem.CopyFile(My.Application.Inf o.DirectoryPath + "\Database\MyDatabase.mdf", "C:\Database\MyDatabase.mdf", True)
  My.Computer.FileSystem.CopyFile(My.Application.Inf o.DirectoryPath + "\Database\MyDatabase_log.ldf", "C:\Database\MyDatabase_log.ldf", True)
  End Function
  End Class

  به شرطی که MDF و LOG دیتا بیستون در یک پوشه ای بنام Database در کنار برنامتون ذخیره کنید.

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •