با سلام

با توجه به رشد روز افزون استفاده از شیرپوینت و ابزار جانبی آن ، و با توجه به گسترگی فضای برنامه نویسی و توسعه
این بستر ، پیشنهاد میشود که بخش جداگانه ای برای این نرم افزار در نظر گرفته شود.