عنوان گویاست

در یک اداره - سازمان - کارخانه که با چند تا مودم adsl و بشقاب و دیش به اینترنت وصل و اینترنت را شیر میکنند
حال می خواهیم ip های که اینترنت را شیر کرده اند پیدا کنم مثلا ip من 192.168.0.180 است و یک مودم adsl با ip مثلا 192.168.4.18 اینترنت را شیر کرده
در این شبکه این 192.168.4.18 را چگونه مشخص مشه

خودم فکر میکنم از طریق پورت های باز شده در کامپوتر مجهول