سلام

من میخوام توی windows aplication درست جستجویی مثل جستجوی اینترنتی پیاده سازی کنم(حالت ajax)

مثلا مثل موتور های جستجو با وارد کردن یک کلمه، کلمات مشابه دیگه رو به صورت آبشاری نشون بده.

خودم یه کم کار کردم ،کدی که استفاده کردم وقتی جستجو می کنه مورد های جستجو به صورت آبشاری

نشون داده میشه،البه من فقط اینو تونستم توی یه دیتا گرید پیاده کنم.

برای text box باید چه کار کرد؟


private void TxtWriter_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{

dta = new DataTable();

BllBook Obj = new BllBook();

Obj.Wr_Name = TxtWriter.Text.Trim();

dta = Obj.Select_Writer();

dataGridView2.DataSource = dta;

}

/*
ALTER PROCEDURE [dbo].[Search_Writer] @Wr_Name nvarchar (50)

AS

select Wr_Name from Writer

where Wr_Name like @Wr_Name + '%'*/