با سلام
یه DataTable با کد درون برنامه ساخته ام که در بانک اطلاعاتی وجود نداره و می خوام اونو Update کنم. حرفه ایها بگن میشه یا نه؟

DataTable tblCodeGroh = new DataTable();

tblCodeGroh.Columns.Add("Bed",typeof(Int64));
tblCodeGroh.Columns.Add("Bes", typeof(Int64));