نمایش نتایج 1 تا 15 از 15

نام تاپیک: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

 1. #1
  کاربر تازه وارد آواتار soheila_1643
  تاریخ عضویت
  آبان 1385
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  33

  Question تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  سلام دوستان من یه جدول دارم که متاسفانه فقط تاریخ شمسی توش ذخیره شده و رکوردای زیادیم توش ثبت شده. حالا نیاز به واکشی اطلاعات در بازه زمانی از این جدول دارم اما با تاریخ شمسی امکان نداره. در ضمن تاریخها هم به این صورت ذخیره شده مثلا 1389/2/3 نه به صورت 1389/02/03 و این هم کار مقایسه رو با مشکل روبرو کرده. حالا چاره چیه؟ چیکار باید بکنم؟ تابع تبدیل شمسی به میلادی تو اس کیو ال هم پیدا نکردم

 2. #2
  کاربر تازه وارد آواتار soheila_1643
  تاریخ عضویت
  آبان 1385
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  33

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  خوب تابعشو پیدا کردم برای استفاده دوستان اینجا میذارم.


  CREATE FUNCTION [dbo].[ShamsiToMiladi](@DateStr varchar(10))
  RETURNS DATETIME
  AS
  BEGIN
  declare @YYear int
  declare @MMonth int
  declare @DDay int
  declare @epbase int
  declare @epyear int
  declare @mdays int
  declare @persian_jdn int
  declare @i int
  declare @j int
  declare @l int
  declare @n int
  declare @TMPRESULT varchar(10)
  declare @IsValideDate int
  declare @TempStr varchar(20)
  DECLARE @TmpDateStr varchar(10)

  SET @i=charindex('/',@DateStr)

  IF LEN(@DateStr) - CHARINDEX('/', @DateStr,CHARINDEX('/', @DateStr,1)+1) = 4
  BEGIN
  SET @TmpDateStr = dbo.ReversDate(@DateStr)
  IF ( ISDATE(@TmpDateStr) =1 )
  RETURN @TmpDateStr
  ELSE
  RETURN NULL
  END
  ELSE
  SET @TmpDateStr = @DateStr

  IF ((@i<>0) and
  (dbo.SubStrCount('/', @TmpDateStr)=2) and
  (ISNUMERIC(REPLACE(@TmpDateStr,'/',''))=1) and
  (charindex('.',@TmpDateStr)=0)
  )
  BEGIN
  SET @YYear=CAST(SUBSTRING(@TmpDateStr,1,@i-1) AS INT)
  IF ( @YYear< 1300 )
  SET @YYear =@YYear + 1300
  IF @YYear > 9999
  RETURN NULL

  SET @TempStr= SUBSTRING(@TmpDateStr,@i+1,Len(@TmpDateStr))

  SET @i=charindex('/',@TempStr)
  SET @MMonth=CAST(SUBSTRING(@TempStr,1,@i-1) AS INT)
  SET @MMonth=@MMonth-- -1

  SET @TempStr= SUBSTRING(@TempStr,@i+1,Len(@TempStr))

  SET @DDay=CAST(@TempStr AS INT)
  SET @DDay=@DDay-- - 1

  IF ( @YYear >= 0 )
  SET @epbase = @YYear - 474
  Else
  SET @epbase = @YYear - 473
  SET @epyear = 474 + (@epbase % 2820)

  IF (@MMonth <= 7 )
  SET @mdays = ((@MMonth) - 1) * 31
  Else
  SET @mdays = ((@MMonth) - 1) * 30 + 6

  SET @persian_jdn =(@DDay) + @mdays + CAST((((@epyear * 682) - 110) / 2816) as int) + (@epyear - 1) * 365 + CAST((@epbase / 2820) as int ) * 1029983 + (1948321 - 1)  IF (@persian_jdn > 2299160)
  BEGIN
  SET @l = @persian_jdn + 68569
  SET @n = CAST(((4 * @l) / 146097) as int)
  SET @l = @l - CAST(((146097 * @n + 3) / 4) as int)
  SET @i = CAST(((4000 * (@l + 1)) / 1461001) as int)
  SET @l = @l - CAST( ((1461 * @i) / 4) as int) + 31
  SET @j = CAST(((80 * @l) / 2447) as int)
  SET @DDay = @l - CAST( ((2447 * @j) / 80) as int)
  SET @l = CAST((@j / 11) as int)
  SET @MMonth = @j + 2 - 12 * @l
  SET @YYear = 100 * (@n - 49) + @i + @l
  END

  SET @TMPRESULT=Cast(@MMonth as varchar(2))+'/'+CAST(@DDay as Varchar(2))+'/'+CAST(@YYear as varchar(4))
  RETURN Cast(@TMPRESULT as Datetime)

  END
  RETURN NULL

  END

  CREATE FUNCTION [dbo].[SubStrCount](@SubStr varchar(8000), @MainText Text)
  RETURNS int
  AS
  BEGIN
  DECLARE @StrCount int
  DECLARE @StrPos int

  SET @StrCount = 0
  SET @StrPos = 0
  SET @StrPos = CHARINDEX( @SubStr, @MainText, @StrPos)

  WHILE @StrPos > 0
  BEGIN
  SET @StrCount = @StrCount + 1
  SET @StrPos = CHARINDEX( @SubStr, @MainText, @StrPos+1)
  END

  RETURN @StrCount
  END


  CREATE FUNCTION [dbo].[ReversDate] (@DateStr varchar(10))
  RETURNS varchar(10)

  AS

  BEGIN
  DECLARE @TempStr varchar(10)
  DECLARE @StartIndex int
  DECLARE @SubStrLen int
  DECLARE @i int

  SET @TempStr = ''
  SET @StartIndex = LEN(@DateStr) + 2
  SET @i = LEN(@DateStr)
  WHILE @i > 0
  BEGIN
  IF SUBSTRING(@DateStr,@i,1) IN ('/', '-')
  BEGIN
  SET @SubStrLen = @StartIndex - (@i + 2)
  SET @StartIndex = @i + 1
  SET @TempStr = @TempStr + SUBSTRING(@DateStr,@StartIndex,@SubStrLen) + SUBSTRING(@DateStr,@i,1)
  END
  SET @i = @i - 1
  END
  IF @TempStr <> ''
  BEGIN
  SET @SubStrLen = @StartIndex - 2
  SET @TempStr = @TempStr + SUBSTRING(@DateStr,1,@SubStrLen)
  END
  ELSE
  SET @TempStr = @DateStr
  RETURN @TempStr
  END


 3. #3
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1387
  پست
  51

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  نحوه استفاده از این تابع در C#‎ چطوریه؟

 4. #4
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1387
  پست
  51

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  نحوه استفاده از این تابع در C#‎ چطوریه؟

 5. #5

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  سلام.
  کاربهتر این بود که مقادیر رو اصلاح می کردید.
  با توابع SubString , CharIndex می تونید تاریخ ها رو اصلاح کنید به اون فرمی که استاندارد خودتونه. مثلا 01/05/89
  بعد به راحتی مقایسه سریعتری انجام بدید.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 6. #6

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  سلام دوست عزیز میشه لطف کنی یه مثال از 2 تابعی که گفتی بذاری

 7. #7

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  برای تبدیل یک مثال ساده شده میگذارم:

  declare @D varchar(10)
  set @D ='13/2/1389'
  declare @Part1 varchar(5)
  declare @Part2 varchar(5)
  declare @Part3 varchar(5)
  set @Part1 =SUBSTRING(@D, 1,CHARINDEX('/', @D)-1)
  set @D =SUBSTRING(@D,CHARINDEX('/', @D)+1,LEN(@D))
  set @Part2 =SUBSTRING(@D, 1,CHARINDEX('/', @D)-1)
  set @Part3 =SUBSTRING(@D,CHARINDEX('/', @D)+1,LEN(@D))
  declare @X varchar(10)
  set @X = @Part3 +'/'+REPLICATE('0', 2-LEN(@Part2))+ @Part2 +'/'+REPLICATE('0', 2-LEN(@Part1))+ @Part1
  select @X


  شما می تونی این کارو در تابعی انجام بدی و در مقایسه از اون استفاده کنی.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار SayeyeZohor
  تاریخ عضویت
  اسفند 1387
  محل زندگی
  ا-ص-ف-ه-ا-ن
  پست
  628

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال


  declare @D varchar(10)
  set @D ='13/2/1389'
  declare @Part1 varchar(5)
  declare @Part2 varchar(5)
  declare @Part3 varchar(5)
  set @Part1 =SUBSTRING(@D, 1,CHARINDEX('/', @D)-1)
  set @D =SUBSTRING(@D,CHARINDEX('/', @D)+1,LEN(@D))
  set @Part2 =SUBSTRING(@D, 1,CHARINDEX('/', @D)-1)
  set @Part3 =SUBSTRING(@D,CHARINDEX('/', @D)+1,LEN(@D))
  declare @X varchar(10)
  set @X = @Part3 +'/'+REPLICATE('0', 2-LEN(@Part2))+ @Part2 +'/'+REPLICATE('0', 2-LEN(@Part1))+ @Part1
  select @X

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار SayeyeZohor
  تاریخ عضویت
  اسفند 1387
  محل زندگی
  ا-ص-ف-ه-ا-ن
  پست
  628

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  تابع تبدیل میلادی به شمسی  USE [master]
  GO
  /****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[IsLeapYear] Script Date: 08/25/2011 12:16:25 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  -- =============================================
  -- Author: Reza Rad
  -- Create date: 8/25/2011
  -- Description: IsLeapYear
  -- =============================================
  CREATE FUNCTION [dbo].[IsLeapYear]
  (
  @Year int
  )
  RETURNS bit
  AS
  BEGIN
  -- Declare the return variable here
  DECLARE @ResultVar bit


  -- Add the T-SQL statements to compute the return value here
  if @Year % 400 = 0
  Begin
  set @ResultVar=1
  end
  else if @Year % 100 = 0
  Begin
  set @ResultVar=0
  end
  else if @Year % 4 = 0
  Begin
  set @ResultVar=1
  end
  else
  Begin
  set @ResultVar=0
  end


  -- Return the result of the function
  RETURN @ResultVar


  END
  GO
  /****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[NumberOfDaysInMonthGregorian] Script Date: 08/25/2011 12:16:25 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  -- =============================================
  -- Author: Reza Rad
  -- Create date: 8/25/2011
  -- Description: Fetch number of days in gregorian month
  -- =============================================
  CREATE FUNCTION [dbo].[NumberOfDaysInMonthGregorian]
  (
  @Year int
  ,@Month int
  )
  RETURNS int
  AS
  BEGIN
  -- Declare the return variable here
  DECLARE @ResultVar int


  -- Add the T-SQL statements to compute the return value here
  if(@Month<>2)
  begin
  set @ResultVar=30+((@Month + FLOOR(@Month/8)) % 2)
  end
  else
  begin
  if(dbo.IsLeapYear(@Year)=1)
  begin
  set @ResultVar=29
  end
  else
  begin
  set @ResultVar=28
  end
  end


  -- Return the result of the function
  RETURN @ResultVar


  END
  GO
  /****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[NumberOfDayInMonthPersian] Script Date: 08/25/2011 12:16:25 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  -- =============================================
  -- Author: Reza Rad
  -- Create date: 8/25/2011
  -- Description: Fetch number of days in Persian month
  -- =============================================
  CREATE FUNCTION [dbo].[NumberOfDayInMonthPersian]
  (
  @Year int,-- Gregorian Year
  @Month int -- Presian Month
  )
  RETURNS int
  AS
  BEGIN
  -- Declare the return variable here
  DECLARE @ResultVar int


  -- Add the T-SQL statements to compute the return value here
  if(@Month<=6)
  set @ResultVar=31
  else
  if(@Month=12)
  if(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)
  set @ResultVar=30
  else
  set @ResultVar=29
  else
  set @ResultVar=30


  -- Return the result of the function
  RETURN @ResultVar


  END
  GO
  /****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[GregorianToPersian] Script Date: 08/25/2011 12:16:25 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  -- =============================================
  -- Author: Reza Rad
  -- Create date: 8/25/2011
  -- Description: Convert gregorian date in type of yyyy-MM-dd format to persian/shamsi date string
  -- =============================================
  CREATE FUNCTION [dbo].[GregorianToPersian]
  (
  @Date varchar(10)
  )
  RETURNS varchar(10)
  AS
  BEGIN
  -- Declare the return variable here
  DECLARE @ResultVar varchar(10)


  -- Add the T-SQL statements to compute the return value here
  declare @Year int
  declare @Month int
  declare @Day int
  declare @PersianYear int
  declare @PersianMonth int
  declare @PersianDay int
  declare @StartMonthGregorianDateInPersianCalendar int=10
  declare @StartDayGregorianDateInPersianCalendar int=11


  set @Year=convert(int,substring(@Date,1,4))
  set @Month=convert(int,substring(@Date,6,2))
  set @Day=convert(int,substring(@Date,9,2))


  --print @year
  --print @month
  --print @day
  declare @GregorianDayIndex int=0


  if(dbo.IsLeapYear(@Year)=1)
  set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11
  else
  if(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)
  set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=12
  else
  set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11


  --print @StartDayGregorianDateInPersianCalendar


  declare @m_index int=1
  while @m_index<=@Month-1
  begin
  set @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex+dbo.NumberOf DaysInMonthGregorian(@Year,@m_index)
  set @m_index=@m_index+1
  end
  set @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex+@Day


  if(@GregorianDayIndex>=80)
  begin
  set @PersianYear=@Year-621
  end
  else
  begin
  set @PersianYear=@Year-622
  end


  declare @mdays int
  declare @m int
  declare @index int=@GregorianDayIndex
  set @m_index=0
  while 1=1
  begin
  if(@m_index<=2)
  set @m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar+@m_in dex
  else
  set @m=@m_index-2


  --print 'm='+convert(varchar(max),@m )
  set @mdays=dbo.NumberOfDayInMonthPersian(@Year,@m)
  if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)
  set @mdays=@mdays-@StartDayGregorianDateInPersianCalendar+1


  --print 'mday='+convert(varchar(max),@mdays)
  --print 'index='+convert(varchar(max),@index)
  --print 'm_index='+convert(varchar(max),@m_index)


  if(@index<=@mdays)
  begin
  set @PersianMonth=@m
  if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)
  set @PersianDay=@index+@StartDayGregorianDateInPersian Calendar-1
  else
  set @PersianDay=@index
  break
  end
  else
  begin
  set @index=@index-@mdays
  set @m_index=@m_index+1
  end
  end


  set @ResultVar=
  convert(varchar(4),@PersianYear)+'/'+
  right('0'+convert(varchar(2),@PersianMonth),2)+'/'+
  right('0'+convert(varchar(2),@PersianDay),2)


  -- Return the result of the function
  RETURN @ResultVar


  END
  GO  مثال :


  select dbo.GregorianToPersian('2014-06-29')


  منبع :

  http://www.rad.pasfu.com/index.php?/...Converter.html

 10. #10
  کاربر دائمی آواتار SayeyeZohor
  تاریخ عضویت
  اسفند 1387
  محل زندگی
  ا-ص-ف-ه-ا-ن
  پست
  628

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال


 11. #11
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  39
  پست
  1,025

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  اضافه کردم این اختارو میده
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه

 12. #12

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  هیچ ربطی به تابع یا دلفی نداره. returns نباید اونجا باشه.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 13. #13
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  39
  پست
  1,025

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  کاش حوه استفاده رو هم قرار میدادی چون هی اخطار میده

 14. #14
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  39
  پست
  1,025

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  در فانکشن مربوطه چگونه تاریخ رو دون زمان نشون بدم ؟

 15. #15

  نقل قول: تابع تبدیل شمسی به میلادی در اس کیو ال

  نمیدونستم طور باید این پستم رو پاک کنم.
  آخرین ویرایش به وسیله mortezamsp : یک شنبه 03 اسفند 1399 در 16:33 عصر دلیل: نمیدونستم طور باید این پستم رو پاک کنم.


قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •