سلام دوستان.فرض کنید دو جدول زیر را داریم.میخوایم نام افرادی که فاقد تلفن هستند را گزارش بگیریم البته با دستورات لینکیو:
جدول کارکنان: کد کارمند، نام
جدول تلفن: کد کارمند،تلفن
در واقع در
SQL نیاز به استفاده از notexist میباشد اما در سی شارپ 2010 و لینکیو این مورد وجود ندارد