من یک گرید ویو دارم میخام همه کلید های خارجی آن را پیدا کنم و در یک فرم دیگر برای هر کدام از آن فیلد یک کمبوباکس ایجاد کرده و همچنین table متناظر با آن فیلد خارجی را به Datasorce کمبوباکس مورد نظر ارتباط بدهم
خواهش میکنم کمکم کنید