سلام کسی میتونه در رابطه با این موضوع کمک کنه؟
دریافت delivery میل های فرستاده شده توسط smtp در zend framework
یا چگونگی ذخیره میل های فریتاده نشده؟