سلام.
هر بار پستی را گزارش می کنیم یک پست به تعداد پست ها اضافه می شود.