من تو فرمم یه binding navigator دارم چطوری می تونم باندش کنم به گریدویو؟