نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: آیا راهی هست که بدون اینکه فرم بالایی پایین فرم زیرش بره فوکوس رو به فرم زیرش منتقل کنه؟

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  948

  آیا راهی هست که بدون اینکه فرم بالایی پایین فرم زیرش بره فوکوس رو به فرم زیرش منتقل کنه؟

  سلام
  من یک Hint ساده ساختم.فقط یه مشکل داره وقتی نمایش داده میشه فرم زیر Hint غیر فعال میشه.
  اگه ممکنه این کد رو ببینین (البته لازم نیست تو جزئیات ترسیم خورد بشین!):

  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls,ExtCtrls, AppEvnts;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;
  THintTimer = class(TTimer)
  private
  procedure HintTime(Sender: TObject);
  end;

  var
  Form1: TForm1;
  HintForm:TForm;
  HintVisible:Boolean;
  HintObjHandle:THandle;
  implementation

  {$R *.dfm}

  procedure ShowMyHint(AHint:String);
  Var
  Tim:THintTimer;
  ActiveWnd:THandle;
  Img:TImage;
  begin
  ActiveWnd:=GetForeGroundWindow;
  If HintVisible=true Then
  Begin
  HintForm.Left:=Mouse.CursorPos.X+15;
  HintForm.Top:=Mouse.CursorPos.Y+5;
  Exit;
  End;
  HintObjHandle:=
  WindowFromPoint(Mouse.CursorPos);
  HintForm := TForm.Create(Application);
  With HintForm Do
  Begin
  BorderStyle:=bsNone;
  TransparentColorValue:=clFuchsia;
  TransparentColor:=True;
  Left:=Mouse.CursorPos.X+15;
  Top:=Mouse.CursorPos.Y+5;
  Canvas.Font.Name:='Tahoma';
  Canvas.Font.Size:=12;
  Width:=Canvas.TextWidth(AHint)+15;
  Height:=30;
  End;
  Img:=TImage.Create(HintForm);
  With Img Do
  Begin
  Parent:=HintForm;
  Picture.Bitmap.Width:=HintForm.Width;
  Picture.Bitmap.Height:=HintForm.Height;
  Picture.Bitmap.Canvas.Pen.Color:=clRed;
  Picture.Bitmap.Canvas.Brush.Color:=clFuchsia;
  Canvas.Rectangle
  (-1,-1,HintForm.Width+1,HintForm.Height+1);
  Picture.Bitmap.Canvas.Brush.Color:=clred;
  Canvas.RoundRect
  (0,0,HintForm.Width,HintForm.Height,9,9);
  Picture.Bitmap.Canvas.Brush.Color:=clWhite;
  Canvas.RoundRect
  (1,1,HintForm.Width-1,HintForm.Height-1,9,9);
  Canvas.Font:=HintForm.Canvas.Font;
  Canvas.Font.Color:=clBlue;
  Canvas.TextOut(5,5,AHint);
  End;
  Tim:=THintTimer.Create(HintForm);
  With Tim Do
  Begin
  OnTimer:=Tim.HintTime;
  Interval:=100;
  End;
  HintForm.FormStyle:=fsStayOnTop;
  // SetForeGroundWindow(HintForm.Handle);
  HintForm.Show;
  HintVisible:=True;
  end;

  { THintTimer }

  procedure THintTimer.HintTime(Sender: TObject);
  begin
  If (HintVisible=True)
  And (WindowFromPoint(Mouse.CursorPos)
  <>HintObjHandle) Then
  Begin
  HintVisible:=False;
  FreeAndNil(HintForm);
  End;
  end;

  procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
  begin
  ShowMyHint('Test');
  end;

  end.

  چطور می تونم فرمی که دکمه داره رو فعال کنم بدون اینکه Hint بره زیر فرم؟
  من انواع Message و پروسیجر مربوط به فوکوس پنجره رو در مورد ActiveWnd امتحان کردم ولی جواب نگرفتم.
  آخرین ویرایش به وسیله mbshareat : سه شنبه 29 فروردین 1391 در 01:44 صبح دلیل: از دست این تبلیغات کنار پست چه کنم؟
 2. #2
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  948

  نقل قول: آیا راهی هست که بدون اینکه فرم بالایی پایین فرم زیرش بره فوکوس رو به فرم زیرش منتقل کنه؟

  سلام
  کد بالون رو توی سایت گذاشته بودند. بهش ور رفتم گذاشتم تو برنامه مشکل حل شد.
  به جای
   HintForm.Show;

  باید این کد رو گذاشت:
   SetWindowPos(HintForm.Handle, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0,
  SWP_SHOWWINDOW or SWP_NOACTIVATE or SWP_NOSIZE);

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •