لطفا همین اسکریپت رو توی یه فایل کپی کنید، طول و عرضی بیشتر از اندازه اصلی به اسکریپت بدید، می بینید که حجم تصویر چند برابر می شه.
<?php
ob_start();
/*
Paramters
---------
w: width
h: height
zc: zoom crop (0 or 1)
q: quality (default is 75 and max is 100)

HTML example: <img src="/scripts/Thumbnail.php?src=/images/whatever.jpg&w=150&h=200&zc=1" alt="" />
*/

/*
$sizeLimits = array(
"100x100",
"150x150",
);
*/
define("CACHE_SIZE", 200); // number of files to store before clearing cache
define("CACHE_CLEAR", 5); // maximum number of files to delete on each cache clear
define("VERSION", "1.08"); // version number (to force a cache refresh

$imageFilters = array(
"1" => array(IMG_FILTER_NEGATE, 0),
"2" => array(IMG_FILTER_GRAYSCALE, 0),
"3" => array(IMG_FILTER_BRIGHTNESS, 1),
"4" => array(IMG_FILTER_CONTRAST, 1),
"5" => array(IMG_FILTER_COLORIZE, 4),
"6" => array(IMG_FILTER_EDGEDETECT, 0),
"7" => array(IMG_FILTER_EMBOSS, 0),
"8" => array(IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR, 0),
"9" => array(IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR, 0),
"10" => array(IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL, 0),
"11" => array(IMG_FILTER_SMOOTH, 0),
);

// sort out image source
$src = get_request("src", "");
if($src == "" || strlen($src) <= 3) {
displayError("no image specified");
}

// clean params before use
$src = cleanSource($src);
// last modified time (for caching)
$lastModified = filemtime($src);

// get properties
$new_width = preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("w", 0));
$new_height = preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("h", 0));
$zoom_crop = preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("zc", 1));
$quality = preg_replace("/[^0-9]+/", "", get_request("q", 80));
$filters = get_request("f", "");

if ($new_width == 00 && $new_height == 00) {
$new_width = 100;
$new_height = 100;
}

// set path to cache directory (default is ./cache)
// this can be changed to a different location
$cache_dir = ROOT.DS.'..'.DS.'cache';

// get mime type of src
$mime_type = mime_type($src);

// check to see if this image is in the cache already
check_cache( $cache_dir, $mime_type );

// if not in cache then clear some space and generate a new file
cleanCache();

ini_set('memory_limit', "30M");

// make sure that the src is gif/jpg/png
if(!valid_src_mime_type($mime_type)) {
displayError("Invalid src mime type: " .$mime_type);
}

// check to see if GD function exist
if(!function_exists('imagecreatetruecolor')) {
displayError("GD Library Error: imagecreatetruecolor does not exist");
}

if(strlen($src) && file_exists($src)) {

// open the existing image
$image = open_image($mime_type, $src);
if($image === false) {
displayError('Unable to open image : ' . $src);
}

// Get original width and height
$width = imagesx($image);
$height = imagesy($image);

// don't allow new width or height to be greater than the original
if( $new_width > $width ) {
$new_width = $width;
}
if( $new_height > $height ) {
$new_height = $height;
}

// generate new w/h if not provided
if( $new_width && !$new_height ) {

$new_height = $height * ( $new_width / $width );

} elseif($new_height && !$new_width) {

$new_width = $width * ( $new_height / $height );

} elseif(!$new_width && !$new_height) {

$new_width = $width;
$new_height = $height;

}

// create a new true color image
$canvas = imagecreatetruecolor( $new_width, $new_height );
imagealphablending($canvas, false);
// Create a new transparent color for image
$color = imagecolorallocatealpha($canvas, 0, 0, 0, 127);
// Completely fill the background of the new image with allocated color.
imagefill($canvas, 0, 0, $color);
// Restore transparency blending
imagesavealpha($canvas, true);

if( $zoom_crop ) {

$src_x = $src_y = 0;
$src_w = $width;
$src_h = $height;

$cmp_x = $width / $new_width;
$cmp_y = $height / $new_height;

// calculate x or y coordinate and width or height of source

if ( $cmp_x > $cmp_y ) {

$src_w = round( ( $width / $cmp_x * $cmp_y ) );
$src_x = round( ( $width - ( $width / $cmp_x * $cmp_y ) ) / 2 );

} elseif ( $cmp_y > $cmp_x ) {

$src_h = round( ( $height / $cmp_y * $cmp_x ) );
$src_y = round( ( $height - ( $height / $cmp_y * $cmp_x ) ) / 2 );

}

imagecopyresampled( $canvas, $image, 0, 0, $src_x, $src_y, $new_width, $new_height, $src_w, $src_h );

} else {

// copy and resize part of an image with resampling
imagecopyresampled( $canvas, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height );

}

if ($filters != "") {
// apply filters to image
$filterList = explode("|", $filters);
foreach($filterList as $fl) {
$filterSettings = explode(",", $fl);
if(isset($imageFilters[$filterSettings[0]])) {

for($i = 0; $i < 4; $i ++) {
if(!isset($filterSettings[$i])) {
$filterSettings[$i] = null;
}
}

switch($imageFilters[$filterSettings[0]][1]) {

case 1:

imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0], $filterSettings[1]);
break;

case 2:

imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0], $filterSettings[1], $filterSettings[2]);
break;

case 3:

imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0], $filterSettings[1], $filterSettings[2], $filterSettings[3]);
break;

default:

imagefilter($canvas, $imageFilters[$filterSettings[0]][0]);
break;

}
}
}
}

// output image to browser based on mime type
show_image($mime_type, $canvas, $cache_dir);

// remove image from memory
imagedestroy($canvas);

} else {

if(strlen($src)) {
displayError("image " . $src . " not found");
} else {
displayError("no source specified");
}

}

/**
*
*/
function show_image($mime_type, $image_resized, $cache_dir) {

global $quality;

// check to see if we can write to the cache directory
$is_writable = 0;
$cache_file_name = $cache_dir . '/' . get_cache_file();

if(touch($cache_file_name)) {

// give 666 permissions so that the developer
// can overwrite web server user
chmod($cache_file_name, 0666);
$is_writable = 1;

} else {

$cache_file_name = NULL;
imageong();
// header('Content-type: ' . $mime_type);

}

$quality = floor($quality * 0.09);

imagepng($image_resized, $cache_file_name, $quality);

if($is_writable) {
show_cache_file($cache_dir, $mime_type);
}

imagedestroy($image_resized);

displayError("error showing image");

}

/**
*
*/
function get_request( $property, $default = 0 ) {

if( isset($_REQUEST[$property]) ) {
return $_REQUEST[$property];

} else {

return $default;

}

}

/**
*
*/
function open_image($mime_type, $src) {
if(stristr($mime_type, 'gif')) {
$image = imagecreatefromgif($src);
} elseif(stristr($mime_type, 'jpeg')) {
@ini_set('gd.jpeg_ignore_warning', 1);
$image = imagecreatefromjpeg($src);
} elseif( stristr($mime_type, 'png')) {
$image = imagecreatefrompng($src);
}
return $image;

}

/**
* clean out old files from the cache
* you can change the number of files to store and to delete per loop in the defines at the top of the code
*/
function cleanCache() {

$files = glob("cache/*", GLOB_BRACE);

$yesterday = time() - (24 * 60 * 60);

if (count($files) > 0) {

usort($files, "filemtime_compare");
$i = 0;

if (count($files) > CACHE_SIZE) {

foreach ($files as $file) {

$i ++;

if ($i >= CACHE_CLEAR) {
return;
}

if (filemtime($file) > $yesterday) {
return;
}

unlink($file);

}

}

}

}

/**
* compare the file time of two files
*/
function filemtime_compare($a, $b) {

return filemtime($a) - filemtime($b);

}

/**
* determine the file mime type
*/
function mime_type($file) {

if (stristr(PHP_OS, 'WIN')) {
$os = 'WIN';
} else {
$os = PHP_OS;
}

$mime_type = '';

if (function_exists('mime_content_type')) {
$mime_type = mime_content_type($file);
}

// use PECL fileinfo to determine mime type
if (!valid_src_mime_type($mime_type)) {
if (function_exists('finfo_open')) {
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME);
$mime_type = finfo_file($finfo, $file);
finfo_close($finfo);
}
}

// try to determine mime type by using unix file command
// this should not be executed on windows
if (!valid_src_mime_type($mime_type) && $os != "WIN") {
if (preg_match("/FREEBSD|LINUX/", $os)) {
$mime_type = trim(@shell_exec('file -bi "' . $file . '"'));
}
}

// use file's extension to determine mime type
if (!valid_src_mime_type($mime_type)) {

// set defaults
$mime_type = 'image/png';
// file details
$fileDetails = pathinfo($file);
$ext = strtolower($fileDetails["extension"]);
// mime types
$types = array(
'jpg' => 'image/jpeg',
'jpeg' => 'image/jpeg',
'png' => 'image/png',
'gif' => 'image/gif'
);

if (strlen($ext) && strlen($types[$ext])) {
$mime_type = $types[$ext];
}

}

return $mime_type;

}

/**
*
*/
function valid_src_mime_type($mime_type) {

if (preg_match("/jpg|jpeg|gif|png/i", $mime_type)) {
return true;
}

return false;

}

/**
*
*/
function check_cache($cache_dir, $mime_type) {

// make sure cache dir exists
if (!file_exists($cache_dir)) {
// give 777 permissions so that developer can overwrite
// files created by web server user
mkdir($cache_dir);
chmod($cache_dir, 0777);
}

show_cache_file($cache_dir, $mime_type);

}

/**
*
*/
function show_cache_file($cache_dir) {

$cache_file = $cache_dir . '/' . get_cache_file();

if (file_exists($cache_file)) {

$gmdate_mod = gmdate("D, d M Y H:i:s", filemtime($cache_file));

if(! strstr($gmdate_mod, "GMT")) {
$gmdate_mod .= " GMT";
}

if (isset($_SERVER["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"])) {

// check for updates
$if_modified_since = preg_replace("/;.*$/", "", $_SERVER["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"]);

if ($if_modified_since == $gmdate_mod) {
header("HTTP/1.1 304 Not Modified");
exit;
}

}

$fileSize = filesize($cache_file);

// send headers then display image
header("Content-Type: image/png");
header("Accept-Ranges: bytes");
header("Last-Modified: " . $gmdate_mod);
header("Content-Length: " . $fileSize);
header("Cache-Control: max-age=9999, must-revalidate");
header("Expires: " . $gmdate_mod);

readfile($cache_file);

exit;

}

}

/**
*
*/
function get_cache_file() {

global $lastModified;
static $cache_file;

if(!$cache_file) {
$cachename = $_SERVER['QUERY_STRING'] . VERSION . $lastModified;
$cache_file = md5($cachename) . '.png';
}

return $cache_file;

}

/**
* check to if the url is valid or not
*/
function valid_extension ($ext) {

if (preg_match("/jpg|jpeg|png|gif/i", $ext)) {
return TRUE;
} else {
return FALSE;
}

}

/**
* tidy up the image source url
*/
function cleanSource($src) {

// remove slash from start of string
if(strpos($src, "/") == 0) {
$src = substr($src, -(strlen($src) - 1));
}

// remove http/ https/ ftp
$src = preg_replace("/^((ht|f)tp(s|):\/\/)/i", "", $src);
// remove domain name from the source url
$host = $_SERVER["HTTP_HOST"];
$src = str_replace($host, "", $src);
$host = str_replace("www.", "", $host);
$src = str_replace($host, "", $src);

// don't allow users the ability to use '../'
// in order to gain access to files below document root

// src should be specified relative to document root like:
// src=images/img.jpg or src=/images/img.jpg
// not like:
// src=../images/img.jpg
$src = preg_replace("/\.\.+\//", "", $src);

//print_r($_SERVER);

// get path to image on file system
$src = get_document_root($src) . '/' . $src;

return $src;

}

/**
*
*/
function get_document_root ($src) {

// check for unix servers
if(@file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/' . $src)) {
return $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
}

// the relative paths below are useful if Thumbnail is moved outside of document root
// specifically if installed in wordpress themes like mimbo pro:
// /wp-content/themes/mimbopro/scripts/Thumbnail.php
$paths = array(
".",
"..",
"../..",
"../../..",
"../../../..",
"../../../../.."
);

foreach($paths as $path) {
if(@file_exists($path . '/' . $src)) {
return $path;
}
}

// special check for microsoft servers
if(!isset($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) {
$path = str_replace("/", "\\", $_SERVER['ORIG_PATH_INFO']);
$path = str_replace($path, "", $_SERVER['SCRIPT_FILENAME']);

if( @file_exists( $path . '/' . $src ) ) {
return $path;
}
}

displayError('file not found ' . $src);

}

/**
* generic error message
*/
function displayError($errorString = '') {

header('HTTP/1.1 400 Bad Request');
die($errorString);

}


?>