برای رسم نمودار درختی از2 جدول از دیتابیس یکی با نام name و دیگری با نام kar می خواستم ببینم چه جوری می شه ستون جدول name با نام name به عنوان شاخه و ستون جدول kar با نام kar که نام ستون name شون مشترکه به عنوان شاخه قرار بگیره

متشکرم...