نمایش نتایج 1 تا 8 از 8

نام تاپیک: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

 1. #1

  همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  چطور این دستورات رو با هم اجرا بکنم ... ؟

  منظورم اینه که یا همه اجرا بشن (Commit ) ... یا هیچ کدوم اجرا نشن (Rollback)

  set ANSI_NULLS ON
  set QUOTED_IDENTIFIER ON
  go


  ALTER PROCEDURE [dbo].[Sell_Main_Update_Ghest]
  (
  @sm_id_main [bigint],
  @sm_cus_id_main [bigint],

  @smd_product_id1_main [bigint] ,
  @smd_product_id2_main [bigint] ,
  @smd_product_id3_main [bigint] ,
  @smd_product_id4_main [bigint] ,
  @smd_product_id5_main [bigint] ,


  @smd_id_main1 [bigint],
  @smd_id_main2 [bigint],
  @smd_id_main3 [bigint],
  @smd_id_main4 [bigint],
  @smd_id_main5 [bigint],  @sm_id [bigint],
  @sm_cus_id [bigint],
  @sm_date [nvarchar](10),
  @sm_time [nvarchar](10),
  @sm_rebate [bigint] ,
  @sm_pardakht [bigint] ,

  @smd_id [bigint] ,
  @smd_sm_id [bigint] ,
  @smd_cus_id [bigint] ,
  @smd_product_id1 [bigint] ,
  @smd_product_id2 [bigint] ,
  @smd_product_id3 [bigint] ,
  @smd_product_id4 [bigint] ,
  @smd_product_id5 [bigint] ,
  @smd_product_price1 [bigint] ,
  @smd_product_price2 [bigint] ,
  @smd_product_price3 [bigint] ,
  @smd_product_price4 [bigint] ,
  @smd_product_price5 [bigint] ,

  @main_pay_sm_id [bigint],
  @pay_ghest_count [bigint],
  @pay_ghest_day [bigint],
  @pay_sm_id [bigint],
  @pay_cus_id [bigint],
  @pay_ghest_price [bigint]
  )
  AS
  --************************************************** *******************************
  --if exists (select * from [Sell-Main] where [sm_id]=@sm_id)
  --return 3  if not exists (select * from [Customers] where [cus_id]=@sm_cus_id)
  return 2

  if exists (select * from [Sell-Main] where [sm_id]=@sm_id and [sm_id]<>@sm_id_main)
  return 3

  if @smd_product_id1 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id1)
  return 4

  if @smd_product_id2 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id2)
  return 5

  if @smd_product_id3 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id3)
  return 6

  if @smd_product_id4 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id4)
  return 7

  if @smd_product_id5 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id5)
  return 8

  if exists (select * from Peyment Where Peyment.[pay_cus_id]=@sm_cus_id_main and [pay_state]='پرداخت شده')
  return 9

  --************************************************** *******************************
  Update [Sell-Main]
  Set

  [sm_id]=@sm_id ,
  [sm_cus_id]=@sm_cus_id ,
  [sm_date]=@sm_date ,
  [sm_time]=@sm_time ,
  [sm_rebate]=@sm_rebate ,
  [sm_pardakht]=@sm_pardakht
  where
  [sm_id]=@sm_id_main
  --************************************************** *******************************
  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id

  where
  [smd_sm_id]=@sm_id_main
  --OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY
  --OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id1 <> @smd_product_id1_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id1 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price1
  where
  [smd_id]=@smd_id_main1
  end
  --else
  else if @smd_product_id1=0 and @smd_product_id1_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main1
  --Insert Condition
  if @smd_product_id1<>0 and @smd_product_id1_main=0
  begin

  declare @smd_id_number1 int
  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id2 <> @smd_product_id2_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id2 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price2
  where
  [smd_id]=@smd_id_main2
  end
  --else
  else if @smd_product_id2=0 and @smd_product_id2_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main2


  --Insert Condition
  if @smd_product_id2<>0 and @smd_product_id2_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id3 <> @smd_product_id3_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id3 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price3
  where
  [smd_id]=@smd_id_main3
  end
  --else
  else if @smd_product_id3=0 and @smd_product_id3_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main3

  --Insert Condition
  if @smd_product_id3<>0 and @smd_product_id3_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id4 <> @smd_product_id4_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id4 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price4
  where
  [smd_id]=@smd_id_main4
  end
  --else
  else if @smd_product_id4=0 and @smd_product_id4_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main4

  --Insert Condition
  if @smd_product_id4<>0 and @smd_product_id4_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id5 <> @smd_product_id5_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id5 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price5
  where
  [smd_id]=@smd_id_main5
  end
  --else
  else if @smd_product_id5=0 and @smd_product_id5_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main5

  --Insert Condition
  if @smd_product_id5<>0 and @smd_product_id5_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  --declare @Customer_Score int
  --set @Customer_Score=(@smd_product_price1 + @smd_product_price2 + @smd_product_price3 + @smd_product_price4 + @smd_product_price5)/1000
  --update Customers set [cus_score]=[cus_score]+@Customer_Score where [cus_id]=@sm_cus_id
  --************************************************** *******************************

  delete from [Peyment] where [pay_sm_id]=@main_pay_sm_id

  --++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
  declare @count_checker3 int
  select @count_checker3=count(*) from [Peyment]

  if @count_checker3<>0
  begin
  declare @pay_id_number int
  select @pay_id_number=max(pay_id) from [Peyment]
  end

  else

  begin
  set @pay_id_number=1
  end  declare @datetime datetime

  select @datetime=getdate()


  --DT = Datetime
  declare @DT nvarchar(10)
  declare @i int
  set @i=1


  while (@i<=@pay_ghest_count)
  begin
  select @datetime=dateadd(dd,@pay_ghest_day,@datetime)
  SELECT @dt=convert(nvarchar,@datetime,111)
  insert into [Peyment]
  (
  pay_id,
  pay_sm_id,
  pay_cus_id,
  pay_price,
  pay_date
  )
  values
  (
  @pay_id_number+1,
  @pay_sm_id,
  @pay_cus_id,
  @pay_ghest_price,
  @DT
  )
  set @i=@i+1
  select @pay_id_number=max(pay_id) from [Peyment]
  end

  --************************************************** **************
  --************************************************** **************

  declare @pp1 int

  set @pp1=0


  select @pp1=[sm_pardakht] from [Sell-Main] where [sm_id]=@sm_id_main

  --***************************************

  declare @Customer_Score_old int
  declare @Customer_Score_new int
  set @Customer_Score_old=0
  set @Customer_Score_new=0

  set @Customer_Score_old=@pp1/1000
  set @Customer_Score_new=@sm_pardakht/1000
  --***************************************
  --تغییرات امتیاز و تعداد خرید مشتری قدیم و جدید
  if @sm_cus_id_main <> @sm_cus_id
  begin
  update Customers set [cus_score]=[cus_score]-@Customer_Score_old ,[cus_sell_count]=[cus_sell_count]-1, [cus_ref_count]=[cus_ref_count]-1 where [cus_id]=@sm_cus_id_main
  update Customers set [cus_score]=[cus_score]+@Customer_Score_new ,[cus_sell_count]=[cus_sell_count]+1 , [cus_ref_count]=[cus_ref_count]+1 where [cus_id]=@sm_cus_id
  end

  --اضافه و کم کردن امتیاز به معرف قدیم و جدید
  declare @pc_old int
  declare @pc_new int
  select @pc_old=presenter_code from customers where cus_id=@sm_cus_id_main
  select @pc_new=presenter_code from customers where cus_id=@sm_cus_id

  update Customers set [cus_score]=[cus_score]-@Customer_Score_old where [cus_id]=@pc_old
  update Customers set [cus_score]=[cus_score]+@Customer_Score_new where [cus_id]=@pc_new  --################################################## ###########################################
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 1
  if @smd_product_id1 <> @smd_product_id1_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id1_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id1
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 2
  if @smd_product_id2 <> @smd_product_id2_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id2_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id2
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 3
  if @smd_product_id3 <> @smd_product_id3_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id3_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id3
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 4
  if @smd_product_id4 <> @smd_product_id4_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id4_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id4
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 5
  if @smd_product_id5 <> @smd_product_id5_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id5_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id5
  end

  --************************************************** *******************************
  return 1


 2. #2
  کاربر دائمی آواتار فرید نجفلو
  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  1,189

  نقل قول: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  سلام
  با کامیت یا رول بک کردن این چه مشکلی دارید
  من خودم ایجاد یه دیتا بیس سنگین با حجم اسکریپت حدودا 500 کیلو بایت (مال خودتون رو ذخیره و حجم ها رو مقایسه کنید) تو یه تراکنش commit می کنم (باستثنای دو سه خط ایجاد خود پایگاه داده یا همون CREATE DATABASE که تو تراکنش نمیشه انجام داد)
  (و البته سیستم ProgressBar گذاشتم که کاربر هم زیاد سرگردون نمونه و بدونه که برنامه کار می کنه مخصوصا تو شبکه های کند)
  طبق کدتون شما هم از ابزار اسکریپت گیری استفاده کردید که می تونید یه تراکنش ایجاد و کد رو تیکه تیکه اجرا و آخرش ترکنش رو کامیت کنید

 3. #3

  نقل قول: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  مشکلم اینه که بلد نیستم انجام بدم و می خواستم شما جاهایی که دستورات باید قرار بگیرن رو نشونم بدین... واسه همین کل کد پروسیجر رو گذاشتم

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار فرید نجفلو
  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  1,189

  نقل قول: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  سلام
  دوست عزیز برای اجرای دستورات داخل یک تراکنش (Transaction) می تونید به صورت کد زیر عمل کنید:

        try
  {
  //Declare:
  using (SqlConnection conn = new SqlConnection("ConnStr"))
  {
  //Opening:
  conn.Open();
  //Creating Transaction:
  SqlTransaction trans = conn.BeginTransaction();
  /*for(i=0;i<=x,i++) //use this for multi Executing TSQL
  {*/
  //Geting Commanad Instance
  SqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
  //Geting Or Generating TSQL Code:
  string TSQL = GetTSQL();
  cmd.CommandText = TSQL;
  //Set Transaction to cmd (Imortant):
  cmd.Transaction = trans;
  //Executing:
  int res = cmd.ExecuteNonQuery();
  //} //End Of for
  //Commiting (Very Imprtant):
  trans.Commit();
  //Closing Connection:
  conn.Close();

  MessageBox.Show("Process Completed");
  }
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show("Process Failed! \n" + ex.Message);
  }


  البته این چند نکته رو هم باید بگم"
  1- من داخل دستور شما Return می بینم که این دستور در اجرا به این شکل مجاز نیست
  اگه منظورتون اینه که می خواید از ادامه اجرا جلو گیری کنید می تونید اونو با دستور زیر جایگزین کنید که هم مجاز هست و هم یک پیغام کاربر پسند بدون درد سر دارید

  RAISERROR (N'رکورد - جدول - شخص و ... موجود نیست!',18,1)


  2- شما نباید داخل دستورتون GO داشته باشید و اگه باید یک دستور اجرا بشه و بعد دستور بعدی می تونید دستور رو داخل همون تراکنش و به صورت مجزا اجرا کنید
  اگه تعداد زیاد باشه با حلقه اجرا کنید که من نحوه استفاده از حلقه رو هم به صورت کامنت شده تو کد گذاشتم (البته برای بار اول اگه کد ها مشوش به نظرتون اومد می تونید کامنت را حذف کنید)
  3- برای RollBack شما کاری انجام نمی دید به محض وقوع خطا کد به catch منتقل می شه و چون conn داخل using قرار گرفته به صورت اتوماتیک بسته و از بین میره که موجب Rollback شدن تراکنش میشه
  شما هم برای Rollback دستی کافیه کانکشن رو ببنید و تراکنش خودش رول بک می شه
  اگه مشکلی بود بازم در خدمتم

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار فرید نجفلو
  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  1,189

  نقل قول: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  درمورد گرفتن یا ایجاد دستور TSQL می تونید اونو به صورت مستقیم وازد کنید یا چون کدتون زیاد هست (اگه ثابته) می تونید به صورت ریسورس به برنامه اضافه کنید
  اینم یک روش ساده و غیر اصولی (کد های SQL رو اصلاح نکردم):

      private string GetTSQL()
  {
  string TSQL = @"set ANSI_NULLS ON
  set QUOTED_IDENTIFIER ON
  go

  ALTER PROCEDURE [dbo].[Sell_Main_Update_Ghest]
  (
  @sm_id_main [bigint],
  @sm_cus_id_main [bigint],

  @smd_product_id1_main [bigint] ,
  @smd_product_id2_main [bigint] ,
  @smd_product_id3_main [bigint] ,
  @smd_product_id4_main [bigint] ,
  @smd_product_id5_main [bigint] ,


  @smd_id_main1 [bigint],
  @smd_id_main2 [bigint],
  @smd_id_main3 [bigint],
  @smd_id_main4 [bigint],
  @smd_id_main5 [bigint],  @sm_id [bigint],
  @sm_cus_id [bigint],
  @sm_date [nvarchar](10),
  @sm_time [nvarchar](10),
  @sm_rebate [bigint] ,
  @sm_pardakht [bigint] ,

  @smd_id [bigint] ,
  @smd_sm_id [bigint] ,
  @smd_cus_id [bigint] ,
  @smd_product_id1 [bigint] ,
  @smd_product_id2 [bigint] ,
  @smd_product_id3 [bigint] ,
  @smd_product_id4 [bigint] ,
  @smd_product_id5 [bigint] ,
  @smd_product_price1 [bigint] ,
  @smd_product_price2 [bigint] ,
  @smd_product_price3 [bigint] ,
  @smd_product_price4 [bigint] ,
  @smd_product_price5 [bigint] ,

  @main_pay_sm_id [bigint],
  @pay_ghest_count [bigint],
  @pay_ghest_day [bigint],
  @pay_sm_id [bigint],
  @pay_cus_id [bigint],
  @pay_ghest_price [bigint]
  )
  AS
  --************************************************** *******************************
  --if exists (select * from [Sell-Main] where [sm_id]=@sm_id)
  --return 3  if not exists (select * from [Customers] where [cus_id]=@sm_cus_id)
  return 2

  if exists (select * from [Sell-Main] where [sm_id]=@sm_id and [sm_id]<>@sm_id_main)
  return 3

  if @smd_product_id1 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id1)
  return 4

  if @smd_product_id2 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id2)
  return 5

  if @smd_product_id3 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id3)
  return 6

  if @smd_product_id4 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id4)
  return 7

  if @smd_product_id5 <> 0
  if not exists (select * from Products where [product_id]=@smd_product_id5)
  return 8

  if exists (select * from Peyment Where Peyment.[pay_cus_id]=@sm_cus_id_main and [pay_state]='پرداخت شده')
  return 9

  --************************************************** *******************************
  Update [Sell-Main]
  Set

  [sm_id]=@sm_id ,
  [sm_cus_id]=@sm_cus_id ,
  [sm_date]=@sm_date ,
  [sm_time]=@sm_time ,
  [sm_rebate]=@sm_rebate ,
  [sm_pardakht]=@sm_pardakht
  where
  [sm_id]=@sm_id_main
  --************************************************** *******************************
  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id

  where
  [smd_sm_id]=@sm_id_main
  --OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY
  --OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id1 <> @smd_product_id1_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id1 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price1
  where
  [smd_id]=@smd_id_main1
  end
  --else
  else if @smd_product_id1=0 and @smd_product_id1_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main1
  --Insert Condition
  if @smd_product_id1<>0 and @smd_product_id1_main=0
  begin

  declare @smd_id_number1 int
  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id2 <> @smd_product_id2_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id2 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price2
  where
  [smd_id]=@smd_id_main2
  end
  --else
  else if @smd_product_id2=0 and @smd_product_id2_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main2


  --Insert Condition
  if @smd_product_id2<>0 and @smd_product_id2_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id3 <> @smd_product_id3_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id3 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price3
  where
  [smd_id]=@smd_id_main3
  end
  --else
  else if @smd_product_id3=0 and @smd_product_id3_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main3

  --Insert Condition
  if @smd_product_id3<>0 and @smd_product_id3_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id4 <> @smd_product_id4_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id4 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price4
  where
  [smd_id]=@smd_id_main4
  end
  --else
  else if @smd_product_id4=0 and @smd_product_id4_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main4

  --Insert Condition
  if @smd_product_id4<>0 and @smd_product_id4_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  if @smd_product_id5 <> @smd_product_id5_main

  begin

  Update [Sell-Main-Details]
  Set
  [smd_sm_id]=@smd_sm_id ,
  [smd_cus_id]=@smd_cus_id ,
  [smd_product_id]=@smd_product_id5 ,
  [smd_product_price]=@smd_product_price5
  where
  [smd_id]=@smd_id_main5
  end
  --else
  else if @smd_product_id5=0 and @smd_product_id5_main<>0
  Delete from [Sell-Main-Details] where [smd_sm_id]=@smd_id_main5

  --Insert Condition
  if @smd_product_id5<>0 and @smd_product_id5_main=0
  begin


  select @smd_id_number1=max(smd_id) from [Sell-Main-Details]

  INSERT INTO [Sell-Main-Details]
  (
  smd_id,
  smd_sm_id,
  smd_cus_id,
  smd_product_id,
  smd_product_price
  )
  VALUES
  (
  @smd_id_number1+1,
  @smd_sm_id,
  @smd_cus_id,
  @smd_product_id1,
  @smd_product_price1
  )
  end
  --************************************************** *******************************
  --declare @Customer_Score int
  --set @Customer_Score=(@smd_product_price1 + @smd_product_price2 + @smd_product_price3 + @smd_product_price4 + @smd_product_price5)/1000
  --update Customers set [cus_score]=[cus_score]+@Customer_Score where [cus_id]=@sm_cus_id
  --************************************************** *******************************

  delete from [Peyment] where [pay_sm_id]=@main_pay_sm_id

  --++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
  declare @count_checker3 int
  select @count_checker3=count(*) from [Peyment]

  if @count_checker3<>0
  begin
  declare @pay_id_number int
  select @pay_id_number=max(pay_id) from [Peyment]
  end

  else

  begin
  set @pay_id_number=1
  end  declare @datetime datetime

  select @datetime=getdate()


  --DT = Datetime
  declare @DT nvarchar(10)
  declare @i int
  set @i=1


  while (@i<=@pay_ghest_count)
  begin
  select @datetime=dateadd(dd,@pay_ghest_day,@datetime)
  SELECT @dt=convert(nvarchar,@datetime,111)
  insert into [Peyment]
  (
  pay_id,
  pay_sm_id,
  pay_cus_id,
  pay_price,
  pay_date
  )
  values
  (
  @pay_id_number+1,
  @pay_sm_id,
  @pay_cus_id,
  @pay_ghest_price,
  @DT
  )
  set @i=@i+1
  select @pay_id_number=max(pay_id) from [Peyment]
  end

  --************************************************** **************
  --************************************************** **************

  declare @pp1 int

  set @pp1=0


  select @pp1=[sm_pardakht] from [Sell-Main] where [sm_id]=@sm_id_main

  --***************************************

  declare @Customer_Score_old int
  declare @Customer_Score_new int
  set @Customer_Score_old=0
  set @Customer_Score_new=0

  set @Customer_Score_old=@pp1/1000
  set @Customer_Score_new=@sm_pardakht/1000
  --***************************************
  --تغییرات امتیاز و تعداد خرید مشتری قدیم و جدید
  if @sm_cus_id_main <> @sm_cus_id
  begin
  update Customers set [cus_score]=[cus_score]-@Customer_Score_old ,[cus_sell_count]=[cus_sell_count]-1, [cus_ref_count]=[cus_ref_count]-1 where [cus_id]=@sm_cus_id_main
  update Customers set [cus_score]=[cus_score]+@Customer_Score_new ,[cus_sell_count]=[cus_sell_count]+1 , [cus_ref_count]=[cus_ref_count]+1 where [cus_id]=@sm_cus_id
  end

  --اضافه و کم کردن امتیاز به معرف قدیم و جدید
  declare @pc_old int
  declare @pc_new int
  select @pc_old=presenter_code from customers where cus_id=@sm_cus_id_main
  select @pc_new=presenter_code from customers where cus_id=@sm_cus_id

  update Customers set [cus_score]=[cus_score]-@Customer_Score_old where [cus_id]=@pc_old
  update Customers set [cus_score]=[cus_score]+@Customer_Score_new where [cus_id]=@pc_new  --################################################## ###########################################
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 1
  if @smd_product_id1 <> @smd_product_id1_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id1_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id1
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 2
  if @smd_product_id2 <> @smd_product_id2_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id2_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id2
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 3
  if @smd_product_id3 <> @smd_product_id3_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id3_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id3
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 4
  if @smd_product_id4 <> @smd_product_id4_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id4_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id4
  end
  -- کم کردن محصول از تعداد کالای 5
  if @smd_product_id5 <> @smd_product_id5_main
  begin
  update Products set [product_count]=[product_count]+1 where [product_id]=@smd_product_id5_main
  update Products set [product_count]=[product_count]-1 where [product_id]=@smd_product_id5
  end

  --************************************************** *******************************
  return 1";
  return TSQL;
  }

 6. #6

  نقل قول: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  با تشکر فراوان از جناب فرید

  خدمتتون عرض کنم که من الان پروژه ام کامله و تمام شده و می خوام به مشتری تحویل بدم ....

  مشکلم اینه که هنوز یه بار هم از دستورات Commit و Rollback استفاده نکردم ....

  ترسم از اینه که بعد از تحویل پروژه به مشتری به واسطه این دستورات مشکلی پیش بیاد ....

  و اگه از این دستورات هم استفاده نکنم کافیه یکی از دستورات داخل این پروسیجر بلندبالام اجرا نشه ، اونوقته که حساب و کتاب کل برنامه بهم می خوره ....

  لطفاً کمکم کنید

  اگه هم لازم هست تا یکی از پروسیجرها (Stored Procedure) به همراه کد سی شارپ مربوطه اش رو بزارم تا زحمت بکشین واسم دستکاری اش کنید ... تا بعدش منم مثل نمونه ای که شما درست کردین بقیه رو درست کنم
  بازم ممنون از توجه تون

 7. #7
  کاربر دائمی آواتار فرید نجفلو
  تاریخ عضویت
  بهمن 1390
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  1,189

  نقل قول: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  سلام
  میل خودتونه اگه خواستید یک نمونه بذارید تا همون رو اگه تونستم اصلاح کنیم
  و ترستون هم بجاست

 8. #8

  نقل قول: همه این دستورات رو چطور Commit یا Rollback کنم ؟

  این یه Stored Procedure و کد سی شارپ مربوط به اون هست که در قالب یک فایل فشرده ضمیمه کردم
  (شاید لازم باشه که بدونین این پروسیجر یک رکورد در جدول فروش اصلی و حداقل یک تا حداکثر 5 رکورد در جدول فروش جزیی ذخیره می کنه)
  با تشکر
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

تاپیک های مشابه

 1. چطور باید از تو این دستورات از SaveFileDialog خلاص بشم ؟
  نوشته شده توسط aftabeshargh در بخش VB.NET
  پاسخ: 9
  آخرین پست: سه شنبه 09 اسفند 1390, 14:20 عصر
 2. چطور باید از تو این دستورات از SaveFileDialog خلاص بشم ؟
  نوشته شده توسط aftabeshargh در بخش Backup & Restore
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 08 اسفند 1390, 02:43 صبح
 3. این کتاب رو چطور ارزیابی می کنید
  نوشته شده توسط mr_esmaily در بخش شبکه و Networking‌
  پاسخ: 10
  آخرین پست: شنبه 22 بهمن 1384, 11:30 صبح
 4. این کامپوننت رو چطور بنویسم ؟
  نوشته شده توسط Developer Programmer در بخش برنامه نویسی در Delphi
  پاسخ: 3
  آخرین پست: پنج شنبه 09 تیر 1384, 21:36 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •