با سلام خدمت دوستان

من یه فرم دارم که می خوام چند ثانیه نشون داده بشه ...

بعدش یه دستور روی بانک اجرا کنه ...

بر اساس نتیجه برگشتی اون دستور یکی از دو فرم رو نشون میده .

اصل چیزی که می خوام مکث برنامه است ... کد اونو می خوام ...

از اون کد که واسه Splash بکار میره ، هم نمی خوام .....

یه چیزایی دیدم تو وب (Thread .Sleep) ولی موفق نشدم اجراییش کنم
اینم کدها :

try
{
SqlConnection MySqlConnection = new SqlConnection(ConnectionMain.strconnection);
SqlCommand MySqlCommand = MySqlConnection.CreateCommand();
MySqlCommand.CommandText = "FormSelector";
MySqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

SqlParameter returnValue = new SqlParameter("returnVal", SqlDbType.Int);
returnValue.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
MySqlCommand.Parameters.Add(returnValue);

if (MySqlConnection.State != ConnectionState.Open)
{
MySqlConnection.Open();
}

MySqlCommand.ExecuteNonQuery();

int result = Convert.ToInt32(returnValue.Value);


if (MySqlConnection.State != ConnectionState.Closed)
{
MySqlConnection.Close();
}
if (result == 1)
{
this.Hide();
login frm_login = new login();
frm_login.ShowDialog();
this.Close();
}
else if (result == 2)
{
this.Hide();
main frm_main = new main();
frm_main.ShowDialog();
this.Close();
}
}
catch (Exception error)
{
DialogResult dr = MessageBoxFarsi.Show("ارتباط با بانک اطلاعاتی برنامه مقدور نیست");
Application.Exit();
}