توابع کتابخانه ای در#cکه اجازه دهد admin بتواند در ویندوز login کند چیست؟