دوستان چه جوری می تونم section کریستالم که suppress ان true است رو از داخل برنامه قبل نمایش گزارش False کنم