در Remote Desktop windows server 2008 بر خلاف نسخه هاي قبلي فقط يك كاربر مي تواند به سرور remote بزند براي اينكه اين محدوديت را از بين ببريم و كاربران بيشتري بتوانند remote بزنند يكي از راه حل ها به شرح زير هست.

1- Registry Editor را باز مي كنيم
(c:\windows\regedit.exe) يا rune > regedit


2-برين به شاخه HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\TerminalServer

3-اگر فايل fSingleSessionPerUserوجود نداشت آن را با همين اسم و با فرمت
DWORD ايجاد كنيد

4-فايل
fSingleSessionPerUserرا باز كنيد و مقدار آن را از يك به صفر تغيير دهيد

5- و دكمه ok را بزنيد