سلام.
جدولی دارم بصورت زیر برای دسته بندی محصولات. که محصولات رو به صورت n سطحی دسته بندی میکنه.

<table>
<tr>
<td>
asdsad
</td>
</tr>
</table>

ID_Structure FK_Structure Name
1 0 قاب
2 1 قاب کوچک
3 1 قاب متوسط
4 1 قاب بزرگ
5 3 قاب متوسط 1
6 3 قاب متوسط 2
7 4 قاب بزرگ 1
8 8 قاب بزرگ جدید


کدهای نمایش دسته ها در کمبو باکس هم بصورت زیر هست.
مشکل اینجاست که من بصورت دستی تا 6 سطح رو به کاربر نمایش میدم و در واقع قانون n سطحی بودن در اون رعایت نمیشه.
از اساتید خواهشمندم در رابطه با کد این بخش به من کمک کنند. ممنونم.

کدها :
<select name="catId" id="catId" class="medium">
<option value="0">ریشه</option>
<?php
require_once('bl/structure.php');
$st = new structure();
$st_tbl = $st->select('FK_Structure', 0);
$name1 = '';
foreach($st_tbl->rows as $row){
?>
<option value="<?=$row['ID_Structure']?>" style="text-align: right;"><?=$row['Name']?></option>
<?php
$name1 = $row['Name'];
$st_tbl2 = $st->select('FK_Structure', $row['ID_Structure']);
foreach($st_tbl2->rows as $row){
?>
<option value="<?=$row['ID_Structure']?>" style="text-align: right;"><?=$name1.' -> '.$row['Name']?></option>
<?php
$name2 = $row['Name'];
$st_tbl3 = $st->select('FK_Structure', $row['ID_Structure']);
foreach($st_tbl3->rows as $row){
?>
<option value="<?=$row['ID_Structure']?>" style="text-align: right;"><?=$name1.' -> '.$name2.' -> '.$row['Name']?></option>
<?php
$name3 = $row['Name'];
$st_tbl4 = $st->select('FK_Structure', $row['ID_Structure']);
foreach($st_tbl4->rows as $row){
?>
<option value="<?=$row['ID_Structure']?>" style="text-align: right;"><?=$name1.' -> '.$name2.' -> '.$name3.' -> '.$row['Name']?></option>
<?php
$name4 = $row['Name'];
$st_tbl5 = $st->select('FK_Structure', $row['ID_Structure']);
foreach($st_tbl5->rows as $row){
?>
<option value="<?=$row['ID_Structure']?>" style="text-align: right;"><?=$name1.' -> '.$name2.' -> '.$name3.' -> '.$name4.' -> '.$row['Name']?></option>
<?php
$name5 = $row['Name'];
$st_tbl6 = $st->select('FK_Structure', $row['ID_Structure']);
foreach($st_tbl6->rows as $row){
?>
<option value="<?=$row['ID_Structure']?>" style="text-align: right;"><?=$name1.' -> '.$name2.' -> '.$name3.' -> '.$name4.' -> '.$name5.' -> '.$row['Name']?></option>
<?php
}
}
}
}
}
}
?>
</select>