باسلام، دوستانی که مایل به استفاده از کامپوننت EhLib v6.0.030 Full Source هستند PM بفرستند!
EhLib 6.0 contains components and classes for Borland Delphi 7, 9, 2005, 2006, CodeGear Delphi 2007, CodeGear RAD Studio 2009, Embarcadero RAD Studio 2010, XE, X2 and RAD Studio XE3, intended to increase capacity of the client part of database application in part of interaction with applications user