با سلام
اطلاعات در بانک اطلاعاتی به صورت Chierarchy ذخیره می شوند یعنی همان ترتیبی؟


ممنون