وقتی یک سایت رو با IE میبینید عکس و محتویاتش درون پوشه Temporary Internet Files ذخیره میشه

در حالت مثل دیگر پوشه ها نمی شود فایل از داخل این پوشه به جای دیگر کپی کرد

سوال من این هست که با vb.net په طور میشه چنین کاری کرد

اینم کد نمونه که جاهای دیگه پیشنهاد شده

لازم بگم من میخوام چند فایل عکس که نام هایش هم می دونم رو از درون این پوشه به یه پوشه دیگه کپی کنم

ممنون از این گه راهنمایی کنید


Dim temporaryInternetFilesPath As [String] = "C:\Users\Navid\AppData\Local\Microsoft\Windows\Te mporary Internet Files\Temporary Internet Files"
Dim directoryInfo As New DirectoryInfo(temporaryInternetFilesPath)
Dim x As Integer = 0

For Each fileInfo As FileInfo In directoryInfo.GetFiles

fileInfo.CopyTo("C:\Test\" & fileInfo.Name)
x = x + 1

Next