با استفاده از چند خط زیر میتوان فضای حافظه اشغال شده توسط تمام پروسس های سیستم عامل را بدست آورد:
System.Diagnostics.Process[] allProcess = System.Diagnostics.Process.GetProcesses();
long allMemoryUsed = 0;
foreach (System.Diagnostics.Process p in allProcess)
{
allMemoryUsed += p.WorkingSet64;
}

allMemoryUsed = allMemoryUsed / 1024 / 1024;

proVal.Text =" Memory Used : "+allMemoryUsed.ToString()+" MB";