نمایش نتایج 1 تا 18 از 18

نام تاپیک: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

 1. #1

  سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  در این تاپیک نمونه سورس های آموزشی " Python " قرار داده میشه .

  لطفا از پرسیدن سوال و درخواست کد و برنامه خودداری کنید .

 2. #2

  مدت زمان مورد نیاز برای اجرای یک قطعه کد

  به صورت زیر میتونید مدت زمانی که اجرای یک قطعه کد طول میکشه رو به دست بیارید :

  import time;

  T1= time.clock();

  #Some code here ...
  for i in range(100000):
  print(i);

  T2= time.clock();
  ElapsedTime= T2-T1;

  print(ElapsedTime);

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار codelover
  تاریخ عضویت
  بهمن 1385
  محل زندگی
  خونمون
  پست
  117

  نقل قول: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  سلام

  چند روز پیش رفتم دنبال برنامه نویسی cgi تو python بعد خیلی برام جالب بود گفتم شاید دوستان علاقه داشته باشن
  فقط باید تنظیمات apache رو برای cgi فعال کنید و بعد این فایل رو با مجوز اجرا بندازید تو تو پوشه ی cgi apache
  اینم یه برنامه hello world  #!/usr/bin/python


  import cgitb
  cgitb.enable()

  print "Content-Type: text/plain;charset=utf-8"

  print "Hello World!"

 4. #4

  نقل قول: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  ساعت باینری :

  import os;
  import time;

  def IntToBinary(IntNumber):
  return '{0:06b}'.format(IntNumber);

  while 1:
  os.system('cls');
  H= time.localtime().tm_hour;
  M= time.localtime().tm_min;
  S= time.localtime().tm_sec;
  HB= IntToBinary(H);
  MB= IntToBinary(M);
  SB= IntToBinary(S);
  print(HB + " : " + MB + " : " + SB);
  time.sleep(1);

 5. #5

  حدس زدن عدد...

  # This is a guess the number game.
  import random

  guessesTaken = 0
  number = random.randint(1, 20)
  print('hi, I am thinking of a number between 1 and 20.')

  while guessesTaken < 6:
  print('Take a guess.') # There are four spaces in front of print.
  guess = input()
  guess = int(guess)

  guessesTaken = guessesTaken + 1

  if guess < number:
  print('Your guess is too low.') # There are eight spaces in front of print.

  if guess > number:
  print('Your guess is too high.')

  if guess == number:
  break

  if guess == number:
  guessesTaken = str(guessesTaken)
  print('Good job, '+'! You guessed my number in ' + guessesTaken + ' guesses!')

  if guess != number:
  number = str(number)
  print('Nope. The number I was thinking of was ' + number)

 6. #6

  Infinite Fibonacci

  arr = [1, 1]

  print(arr[0])

  while True:
  print(arr[-1])
  tmp = sum(arr)
  arr.append(tmp)
  del arr[0]

 7. #7

  Lightbulb گرفتن screensize بدون نیاز به پکیج pywin32

  import ctypes
  user32 = ctypes.windll.user32
  screensize = user32.GetSystemMetrics(0), user32.GetSystemMetrics(1)
  print screensize

 8. #8

  دفترچه تلفن ( PhoeBook )

  دفترچه تلفن با قابلیت "درج" و "جستجو" ، در این سورس نکته های ریزی وجود داره که برای تازه کارها میتونه جالب باشه :

  import os;

  def Init():
  print("\n.: Welcome to PhoneBook using Dictionaries :. \n");
  print(".: Enter '+' to add new item and '?' to find it in list or 'e' to exit :. \n");

  PhoneBook={};

  while 1:
  os.system('cls');
  Init();
  Statement= input("Enter your own work letter : ");
  if Statement == "e":
  break;
  elif Statement == "+":
  print("\nEnter name and phone number like the following :\n");
  print(" Mojtaba:0123456\n");
  Name_Phone= input(" ");
  Name_Phone= Name_Phone.split(":");
  PhoneBook[Name_Phone[0].lower()]= Name_Phone[1];
  elif Statement == "?":
  if len(PhoneBook) == 0:
  input("Then phonebook is empty, Press enter to continue");
  else:
  Name= input("Enter name to search for it :");
  Name= Name.lower();
  if Name in PhoneBook:
  print("\nThe phone number of ' %s ' is : %s" %(Name, PhoneBook[Name]));
  input("\nPress enter to continue");
  else:
  print("Unknown statement");
  آخرین ویرایش به وسیله Felony : یک شنبه 24 دی 1391 در 16:03 عصر

 9. #9

  نقل قول: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  استفاده از DLL های Native ( تولید شده توسط زبان هایی مثل ++C و Delphi ) :

  import ctypes;
  MyDLL= ctypes.CDLL('C:\MyTestLibrary.dll');
  MyDLL.TestFunction();


  این هم یک نمونه DLL که برای تست کد بالا با Delphi نوشتم :

  library MyTestLibrary;

  uses
  System.SysUtils,
  System.Classes;

  {$R *.res}

  function TestFunction: Integer;
  begin
  Result := 123;
  end;

  exports
  TestFunction;

  begin
  end.

 10. #10

  دانلود محتوای یک URL در یک فایل

  import urllib.request

  def URL2File(URL, FilePath):
  urllib.request.urlretrieve(URL, FilePath)


  نمونه استفاده :
  URL2File('http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/12/Audi-A1.jpg', 'C:\\1.jpg')

 11. #11

  یک Password Generator ساده

  import random
  import os

  Password= '';

  while 1:
  os.system('cls');
  Password_Length= input("Enter password len to generate : ");
  if int(Password_Length) == 0:
  break;
  for i in range(int(Password_Length)):
  Password += chr(random.randint(33, 126));
  print("\nThe generated password is : %s \n"%Password);
  input("Press enter to generate new password or 0 to exit");

 12. #12

  نقل قول: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  نقل قول نوشته شده توسط مجتبی تاجیک مشاهده تاپیک
  import random
  import os

  Password= '';

  while 1:
  os.system('cls');
  Password_Length= input("Enter password len to generate : ");
  if int(Password_Length) == 0:
  break;
  for i in range(int(Password_Length)):
  Password += chr(random.randint(33, 126));
  print("\nThe generated password is : %s \n"%Password);
  input("Press enter to generate new password or 0 to exit");
  برای تولید دیتای رندوم برای مقاصد امنیتی (منجمله پسوردها) از os.urandom استفاده کنید نه از random.randint و امثالهم.

  ----------------------------

  random.randint

  ‎...is completely unsuitable for cryptographic purposes

  ترجمه: برای مقاصد رمزنگاری کاملا نامناسب است.

  منبع: http://docs.python.org/2/library/random.html

  ---------------------------

  os.urandom

  ‎‎Return a string of n random bytes suitable for cryptographic use.‎

  ترجمه: رشته ای از n بایت رندوم مناسب برای استفادهء رمزنگاری را برمیگرداند.

  منبع: http://docs.python.org/2/library/os.html#os.urandom

 13. #13

  استفاده از توابع API و CallbackFunction ها

  برای تولید دیتای رندوم برای مقاصد امنیتی (منجمله پسوردها) از os.urandom استفاده کنید نه از random.randint و امثالهم.
  عنوان پست من رمزنگاری نبود ، عنوان تولید کننده رمز بود ( منظور تولید کننده کلمه عبور ) ، بحث cryptographic کجا و این کجا ... ، اون کدی که urandom تولید میکنه به درد کلمه عبور نمیخوره ، مگر پسورد FTP ناسا !

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  در این نمونه کد با نحوه فراخوانی توابع API منجمله Callback Function ها در Python آشنا میشید :

  import ctypes

  # Imported API functions
  EnumWindows = ctypes.windll.user32.EnumWindows
  GetWindowText = ctypes.windll.user32.GetWindowTextW
  GetWindowTextLength = ctypes.windll.user32.GetWindowTextLengthW
  IsWindowVisible = ctypes.windll.user32.IsWindowVisible

  # Enum's procedure
  EnumProc = ctypes.WINFUNCTYPE(ctypes.c_bool, ctypes.POINTER(ctypes.c_int), ctypes.POINTER(ctypes.c_int))

  Titles = [];

  def foreach_window(hwnd, lParam):
  if IsWindowVisible(hwnd):
  WindowTextLength = GetWindowTextLength(hwnd)
  buff = ctypes.create_unicode_buffer(WindowTextLength + 1)
  GetWindowText(hwnd, buff, WindowTextLength + 1)
  if buff.value != '':
  Titles.append(buff.value)
  return True

  EnumWindows(EnumProc(foreach_window), 0)

  for title in Titles:
  print(title)
  آخرین ویرایش به وسیله Felony : دوشنبه 25 دی 1391 در 11:09 صبح

 14. #14

  چت تحت شبکه

  سرور :

  import asyncore
  import socket
  import os
  import random

  clients = {}

  class MainServerSocket(asyncore.dispatcher):
  def __init__(self, port):
  asyncore.dispatcher.__init__(self)
  self.create_socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
  self.bind(('',port))
  self.listen(5)

  def handle_accept(self):
  newSocket, address = self.accept( )
  clients[address] = newSocket
  print("Connected from :", address)
  SecondaryServerSocket(newSocket)

  class SecondaryServerSocket(asyncore.dispatcher_with_sen d):
  def handle_read(self):
  os.system('color ' + str(random.randint(1, 10)))
  message = self.recv(8192)
  message = message.decode('utf-8')
  print('Message : ', message)
  if message:
  every = clients.values()
  for one in every:
  one.send(bytes('Server : ' + message + '\n', 'utf-8'))
  else:
  self.close()

  def handle_close(self):
  print(self.getpeername() , ' disconnected')
  one = self.getpeername()
  del clients[one]

  MainServerSocket(21567)
  asyncore.loop()


  کلاینت :

  from socket import *
  from threading import Thread
  import sys

  HOST = 'LocalHost'
  PORT = 21567
  BUFSIZE = 1024
  Address = (HOST, PORT)

  TCPClient = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
  TCPClient.connect(Address)

  def recv():
  while True:
  message = TCPClient.recv(BUFSIZE)
  if not message:
  sys.exit(0)
  print(message.decode('utf-8'))

  Thread(target=recv).start()

  while True:
  message = input()
  if message:
  TCPClient.send(bytes(message, 'utf-8'))

  TCPClient.close()

 15. #15

  Post system info

  import platform
  print 'Version :', platform.python_version()
  print 'Version tuple:', platform.python_version_tuple()
  print 'Compiler :', platform.python_compiler()
  print 'Build :', platform.python_build()
  print 'Normal :', platform.platform()
  print 'Aliased:', platform.platform(aliased=True)
  print 'Terse :', platform.platform(terse=True)
  print 'uname:', platform.uname()
  print 'system :', platform.system()
  print 'node :', platform.node()
  print 'release :', platform.release()
  print 'version :', platform.version()
  print 'machine :', platform.machine()
  print 'processor:', platform.processor()
  print 'interpreter:', platform.architecture()
  print '/bin/ls :', platform.architecture('/bin/ls')

 16. #16
  کاربر تازه وارد آواتار code_baz
  تاریخ عضویت
  اسفند 1389
  محل زندگی
  تهران
  پست
  98

  نقل قول: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  بازی دوز:


  class tic_toe(object):
  "this is tic & toe game"
  def __init__(self):
  self.size=3
  def run(self):

  floor=['_']*self.size*self.size # game platform
  # ------------------------
  c=1
  WhoAreU=''

  # ----------------------

  while True: # --game loop
  if c%2==0:
  ans=input('\t\tX: ')
  if floor[ans-1]=='_':
  floor[ans-1]='X'
  WhoAreU='X'
  else:
  print ans,' already is entered'
  continue

  else:
  ans=input('\t\tO: ')
  if floor[ans-1]=='_':
  floor[ans-1]='O'
  WhoAreU='O'
  else:
  print ans,' already is entered'
  continue
  self.printf(floor,self.size)
  # -----------------------
  if self.examine2(floor)==True:
  print '\t\t %s ARE WINNER \n' % WhoAreU
  q=raw_input('\t\t Do uoy want ro continue? ')
  if q=='y':
  tic_toe('3x3').run()
  return
  else:
  return
  c+=1
  # ---------------------------
  if c>(3*3): # ending game or continue whene finishing
  print 'DRAW...'
  q=raw_input('Do uoy want ro continue? ')
  if q=='y':
  tic_toe().run()
  return
  else:
  return
  # --------------------------------------------------------------------------- END OF GAME LOOP and MAIN FUN()
  # --------------------------------------------------------------------------- /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
  # \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

  # -------------------------------------------------------------------- printf FUN()
  def printf(self,floor,size):
  c=1
  print '\n'
  for i in floor:
  print i,' ',
  if c%size==0:
  print '\n'
  c+=1

  # --------------------------------------------------------------------------
  def examine2(self,floor):
  winlist=[[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8],[0,4,8],[2,4,6],[0,3,6],[1,4,7],[2,5,8]]
  for i in winlist:
  if floor[i[0]]==floor[i[1]] and floor[i[1]]==floor[i[2]]:
  if floor[i[0]]!='_':
  return True
  return False

  # ----------------------------------------------------
  # ----------------------------------------------------
  # ----------------------------------------------------
  if __name__=="__main__":
  t=tic_toe
  t().run()


  آخرین ویرایش به وسیله code_baz : پنج شنبه 26 بهمن 1391 در 13:06 عصر

 17. #17
  کاربر تازه وارد آواتار code_baz
  تاریخ عضویت
  اسفند 1389
  محل زندگی
  تهران
  پست
  98

  نقل قول: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  یه کد خیلی قشنگ پر از نکات آموزنده برای تولید html
  خیلی آموزنده هست
  بدون هیچ ماژول اصافه ای:


  from string import Template


  TAB = " "  class T(object):

  """ A template object has a name, attributes and content.

  The contents may contain sub template objects.

  Attributes are kept in order.

  The only things one has to remember:

  * Attributes clashing with python keywords must be suffixed with a '_'.

  * Attribute names should not start with an underscore '_'

  * use the '<' operator to add content to a template object.

  """

  def __init__(self, name = None):
  self.__name = name
  self.__multi_line = False
  self.__contents = []
  self.__attributes = []


  def __open(self, level = -1, **namespace):
  out = ["{0}<{1}".format(TAB * level, self.__name)]
  for (name, value) in self.__attributes:
  out.append(' {0}="{1}"'.format(name, value))
  out.append(">")

  if self.__multi_line:
  out.append("\n")

  templ = ''.join(out)

  txt = Template(templ).substitute(namespace)

  return txt


  def __close(self, level = -1, **namespace):

  if self.__multi_line:
  txt = "\n{0}</{1}>\n".format(TAB * level, self.__name)
  else:
  txt = "</{0}>\n".format(self.__name)
  return txt


  # public API

  def _render(self, level = -1, **namespace):

  out = []

  out_contents = []

  contents = self.__contents

  for item in contents:
  if item is None:
  continue
  if type(item) is T:
  self.__multi_line = True
  out_contents.append(item._render(level = level + 1, **namespace))
  else:
  out_contents.append("{0}{1}".format(TAB * level, Template(item).substitute(namespace)))
  #out_contents.append("{0}".format(Template(item).s ubstitute(namespace)))

  txt_contents = ''.join(out_contents)

  if not self.__multi_line:
  txt_contents = txt_contents.strip()
  else:
  txt_contents = txt_contents.rstrip()

  if self.__name:
  out.append(self.__open(level, **namespace))
  out.append(txt_contents)
  out.append(self.__close(level, **namespace))
  else:
  out.append(txt_contents)

  return ''.join(out)


  def __getattr__(self, name):
  t = self.__class__(name)
  self < t
  return t


  def __setattr__(self, name, value):
  if name.startswith('_'):
  self.__dict__[name] = value
  else:
  ## everything else is an element attribute
  ## strip trailing underscores
  self.__attributes.append((name.rstrip('_'), value))


  def _set(self, name, value):

  """ settings of attributes when attribure name is not a valid python
  identifier.

  """

  self.__attributes.append((name.rstrip('_'), value))


  def __lt__(self, other):
  self.__contents.append(other)
  return self  def __call__(self, _class = None, _id = None):
  if _class:
  self.__attributes.append(('class', _class))
  if _id:
  self.id = _id

  return self


  ## with interface
  def __enter__(self):
  return self

  def __exit__(self, exc_type, exc_value, exc_traceback):
  return False

  def example():

  doc = T()
  doc < """<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  \n"""


  ## we can create a second template object and add it to any other template object.

  footer = T()
  with footer.div('footer', 'foot1').h3.p.pre as pre:
  pre.style = 'some style'
  pre < 'Copyright T inc'


  with doc.html as html:

  with html.head as head:
  ## element attributes are set the usual way.
  head.title = 'Good morning ${name}!'

  with html.body as body:

  ## there is no need to use the with statement. It is useful for
  ## provide=ing structure and clarity to the code.

  body.h3('main') < "Header 3"

  ## with statement
  with body.p as p:
  p.class_ ="some class"
  p < "First paragraph"

  ## same as above but without the 'with' statement
  body.p("some class") < "First paragraph"


  with body.ul as ul:
  for i in range(10):
  ul.li < str(i)

  with body.p as p:
  p < "test inline html"
  p.b("bold")

  ## append a template object
  body < footer

  return doc  if __name__ == "__main__":
  doc = example()
  html = doc._render(name = 'Clio')
  print html
  اینم لینکش:
  http://code.activestate.com/recipes/...in=lang-python

 18. #18

  نقل قول: سورسهاي نمونه آموزشي " Python "

  سلام
  آموزش PyQt5 را در اين سايت ببينيد
  www.python.cum.ir
تاپیک های مشابه

 1. سورسهاي نمونه آموزشي
  نوشته شده توسط Mahmood_M در بخش مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 207
  آخرین پست: دوشنبه 18 فروردین 1399, 07:52 صبح
 2. مشكل با كاراكتر "ك" از xp به 98
  نوشته شده توسط parhizkar2000 در بخش مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 7
  آخرین پست: چهارشنبه 26 فروردین 1383, 19:19 عصر
 3. به روز آوری "جعلی" ویندوز اکس پی
  نوشته شده توسط Inprise در بخش امنیت در شبکه
  پاسخ: 2
  آخرین پست: دوشنبه 29 دی 1382, 01:32 صبح
 4. دستگیری دو عضو " 2600" توسط FBI
  نوشته شده توسط Inprise در بخش امنیت در شبکه
  پاسخ: 7
  آخرین پست: شنبه 06 دی 1382, 21:27 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •