نمایش نتایج 1 تا 13 از 13

نام تاپیک: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

 1. #1

  مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  سلام
  یه صفحه و اسکریپت هاشو دانلود کردم ولی یه ایراد داره که هر کاری کردم نتونستم بفهمم مشکل چیه.. کد زیر تو صفحه اصلی بود:
  <script type="text/javascript" src="http://node1.bbcimg.co.uk/glow/gloader.0.1.6.js"></script>

  ولی من gloader.0.1.6.js رو دانلود کردم و تو فولدر images گذاشتم و با کد زیر فراخوانیش کردم:
  <script type="text/javascript" src="images/gloader.0.1.6.js"></script>

  حالا مشکل اینه که در حالت دوم صفحه مشکل پیدا می کنه و درست لود نمیشه و مثل اولی نمیشه... برای واضح تر شدن مساله لطفن لینک های زیرو ببینید.
  لینک اول که درست اجرا میشه: http://bmi.ariandaneshco.com
  لینک دوم که مشکل داره: http://bmi.ariandaneshco.com/index1.htm

  هر کسی می دونه مشکل چی هست و چطور میشه حلش کرد، ممنون میشم کمک کنه.

 2. #2

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  اگرم نیاز به فایل gloader.0.1.6.js هست، لطفن ببینید.

  کد HTML:
  /*  
    Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    you may not use this file except in compliance with the License.
    You may obtain a copy of the License at
  
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
    Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
  */
  (function(){if(window.gloader&&typeof window.gloader.unshift==="function"){var settings=window.gloader;window.gloader=false;}if(window.gloader){return;}window.gloader={_requests:[],_modules:{},_expects:{},_extras:{},_errors:[],util:{getGloaderFile:function(filepath){if(filepath&&/(^|^.*[\/\\])(gloader(\.[^\/\\]+)?\.js)(\?|$)/i.test(filepath)){var dir=RegExp.$1;if(dir){dir=dir.replace("cached/","");}return{dir:dir,name:RegExp.$2};}return undefined;}},map:{js:{},css:{},parse:function(libraryName,libraryVersions){var lib={name:libraryName,versions:[]};var scope={};var scopeProps=["$name","$version","$base"];scopeProps.has=function(what){for(var i=0;i<this.length;i++){if(what==this[i]){return true;}}return false;};if(gloader.mapProps&&gloader.mapProps[lib.name]){for(var p in gloader.mapProps[lib.name]){if(!scopeProps.has(p)){scopeProps.push(p);}}}for(var p=0;p<scopeProps.length;p++){scope[scopeProps[p]]=undefined;}scope.$name=lib.name;if(gloader.mapProps&&gloader.mapProps[lib.name]){for(var p in gloader.mapProps[lib.name]){scope[p]=gloader.mapProps[lib.name][p];}}for(var i=0;i<libraryVersions.length;i++){var version=libraryVersions[i];for(var v in version){if(version[v]===null){delete version[v];delete scope[v];}else{if(v.indexOf("$")===0){scope[v]=version[v];}else{if(typeof version[v]=="string"){version[v]=[version[v]];scope[v]=version[v].slice(0);}else{if(typeof version[v].push!="undefined"){scope[v]=version[v].slice(0);}else{throw new Error("invalid type: "+typeof version[v]);}}}}}for(var s in scope){if(typeof version[s]=="undefined"){if(s.indexOf("$")===0){version[s]=scope[s];}else{version[s]=scope[s].slice(0);}}}for(var p=0;p<scopeProps.length;p++){var prop=scopeProps[p];for(var vp=0;vp<p;vp++){var vprop=scopeProps[vp];if(typeof version[vprop]=="undefined"){version[prop]=scope[prop];}var patt=new RegExp("\\{\\"+vprop+"\\}","g");version[prop]=version[prop].replace(patt,version[vprop]);}}for(vi in version){if(vi.indexOf("$")===0){continue;}for(var vii=0;vii<version[vi].length;vii++){for(var p=0;p<scopeProps.length;p++){var prop=scopeProps[p];var patt=new RegExp("\\{\\"+prop+"\\}","g");version[vi][vii]=""+version[vi][vii].replace(patt,""+version[prop]);}}}lib.versions.push(version);}return lib;},add:function(){var args=[];for(var i=1;i<arguments.length;i++){args.push(arguments[i]);}var lib=gloader.map.parse(arguments[0],args);for(var i=0;i<lib.versions.length;i++){var version=lib.versions[i];for(var p in version){if(p.charAt(0)=="$"){continue;}var modId=version.$name+"/"+version.$version+"/"+p;gloader.map.js[modId]=version[p][0];gloader.map.css[modId]=version[p][1];}}},include:function(src){if(gloader.map._include[src]){return false;}else{document.write('<script type="text/javascript" src="'+src+'"><\/script>\n');gloader.map._include[src]=true;return true;}},_include:{},latest:function(libName,v){if(gloader.map.$latest[libName+"/"+v]){return gloader.map.$latest[libName+"/"+v];}var result=v;var parts=v.split(".");if(parts.length<3){if(parts[0]==parseInt(parts[0])&&(typeof parts[1]=="undefined"||parts[1]==parseInt(parts[1]))){var invalid=new RegExp("[a-zA-Z-]"),latest=[parts[0],null,null],mod;for(mod in gloader.map.js){var modParts=mod.split("/");if(modParts[0]==libName&&modParts[2]==libName&&!invalid.test(modParts[1])){var modVParts=modParts[1].split(".");if(modVParts[0]==parts[0]){if((typeof parts[1]=="undefined"&&(latest[1]<=modVParts[1]||(latest[1]==modVParts[1]&&latest[2]<=modVParts[2])))||(typeof parts[1]!="undefined"&&parts[1]==modVParts[1]&&latest[2]<=modVParts[2])){latest[1]=modVParts[1];latest[2]=modVParts[2];}}}}if(latest[2]!=null){result=latest.join(".");}}}gloader.map.$latest[libName+"/"+v]=result;return result;},$latest:{}},settings:{ns:"bbc.glow.gloader",get:function(name){var n=" "+gloader.settings.ns+"."+name+"=";var cookies=document.cookie.split(";");for(var i=0;i<cookies.length;i++){if((" "+cookies[i]).indexOf(n)>-1){return unescape(cookies[i].split("=")[1]);}}},set:function(name,value,path){var n=gloader.settings.ns+"."+name;document.cookie=n+"="+escape(value)+"; path="+((path)?path:"/")+";";},clear:function(name,path){var d=new Date();d.setTime(d.getTime()-1);var n=gloader.settings.ns+"."+name;document.cookie=n+"=; path="+((path)?path:"/")+"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT;";}},loadOverride:function(version){var current=gloader.settings.get("override");version=version||prompt("Enter version",current?current:"");if(version===""){gloader.settings.clear("override");}else{if(version!==null){gloader.settings.set("override",version);}}location.reload();},loadDebug:function(){gloader.settings.set("debug","1");location.reload();},unloadDebug:function(){gloader.settings.clear("debug");location.reload();},expect:function(srcFile){srcFile=""+srcFile;var modsInFile=[];var modId;for(modId in gloader.map.js){if(gloader.map.js[modId]==srcFile){modsInFile.push(modId);gloader._expects[modId]=(gloader._expects[modId]||0)+1;}}},load:function(){var r={};if(typeof arguments[arguments.length-1].length=="undefined"){r=arguments[arguments.length-1];arguments.length--;}var newRequest=new gloader.Request(r);gloader._requests.push(newRequest);var mods=[];var override=gloader.settings.get("override");for(var i=0;i<arguments.length;i++){if(override&&arguments[i][0]=="glow"){if(typeof console!="undefined"&&console.log){console.log("Overriding version '"+arguments[i][1]+"' of glow to version '"+override+"'");}arguments[i][1]=override;}mods.push(arguments[i]);}var ids=gloader.toIds(mods);newRequest.args=[];for(var i=0;i<ids.length;i++){newRequest.include(ids[i]);if(ids[i].match(/\/[^.]+$/)){newRequest.args.push(ids[i]);}}var waitCount=newRequest.waits.length;for(var i=0;i<newRequest.waits.length;i++){if(gloader._modules[newRequest.waits[i]]&&gloader._modules[newRequest.waits[i]].status==gloader.Module.IMPLEMENTED){waitCount--;}}if(waitCount>0){newRequest.status=gloader.Request.WAITING;gloader.request(ids,newRequest.async);gloader.resolve();}else{newRequest.complete();}},request:function(mIds,async){for(var i=0;i<mIds.length;i++){var m=mIds[i];if(gloader._extras[m]){gloader._modules[m]=new gloader.Module(m);var extra=gloader._extras[m];delete gloader._extras[m];gloader.provide(extra);}else{if(!gloader._modules[m]){gloader._modules[m]=new gloader.Module(m);gloader._modules[m].status=gloader.Module.REQUESTED;}}if(gloader._modules[m].status<gloader.Module.IMPLEMENTED||gloader._modules[m].css){gloader._modules[m].css=null;gloader.fetch(gloader._modules[m],async);}}},fetch:function(m,async){var cssSrc=gloader.map.css[m.id],jsSrc=gloader.map.js[m.id];gloader._modules[m.id].async=async;var force=(!async&&gloader._fetched[jsSrc]&&gloader._fetched[jsSrc].async&&gloader._modules[m.id].status<gloader.Module.IMPLEMENTED);if(cssSrc&&(force||!gloader._fetched[cssSrc])){gloader._fetched[cssSrc]={};if(document){var headElement;if(headElement=document.getElementsByTagName("head")[0]){var link;if(link=document.createElement("link")){link.href=cssSrc;link.rel="stylesheet";link.type="text/css";link.className="gloaded async";headElement.appendChild(link);}}else{document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'+cssSrc+'" class="gloaded sync">');}}}if(!jsSrc){var msg="The gloader map is missing a JavaScript filepath for the module: "+m.id;var maps=[];for(var included_map in gloader.map._include){maps.push(included_map);}msg+=".\rMaps included are: "+maps.join(", ")+".";gloader._errors.push(msg);throw new Error(msg);}if(jsSrc){if(force||!gloader._fetched[jsSrc]){gloader._fetched[jsSrc]={};gloader.expect(jsSrc);if(async){gloader._fetched[jsSrc].async=true;var headElement=document.getElementsByTagName("head")[0];var scriptElement=document.createElement("script");scriptElement.type="text/javascript";scriptElement.src=jsSrc;scriptElement.className="gloaded async";headElement.appendChild(scriptElement);}else{gloader._fetched[jsSrc].sync=true;document.write('<script type="text/javascript" src="'+jsSrc+'" class="gloaded sync"><\/script>\n');}}else{}if(gloader._modules[m.id].status<gloader.Module.FETCHED){gloader._modules[m.id].status=gloader.Module.FETCHED;}}},_fetched:{},provide:function(m){m.id=m.library[0]+"/"+m.library[1]+"/"+m.name;if(!gloader._modules[m.id]){gloader._extras[m.id]=m;return;}if(gloader._modules[m.id].status>=gloader.Module.PROVIDED){return;}gloader._modules[m.id].status=gloader.Module.PROVIDED;gloader._modules[m.id].builder=m.builder;gloader._modules[m.id].builder.args=[];var d=gloader._modules[m.id].depends=(m.depends)?gloader.toIds(m.depends):[];if(d.length>0){var includes=[];for(var i=0;i<d.length;i++){var requests=gloader.getRequests(m);var include={async:true,ids:[]};for(var j=0;j<requests.length;j++){requests[j].include(d[i]);include.ids.push(d[i]);if(requests[j].async===false){include.async=false;}}includes.push(include);if(d[i].match(/\/[^.]+$/)){gloader._modules[m.id].builder.args.push(d[i]);}}for(var i=0;i<includes.length;i++){if(includes[i].ids.length){gloader.request(includes[i].ids,includes[i].async);}}}else{gloader.implement(m);}gloader.resolve();},_greet:function(mId){if(gloader._expects[mId]>0){gloader._expects[mId]--;}else{var msg="Unexpected module provided to gloader: "+mId;gloader._errors.push(msg);throw (msg);}},module:function(modDef){var modId=modDef.library[0]+"/"+modDef.library[1]+"/"+modDef.name;gloader._greet(modId);if(!modDef.depends){modDef.depends=[];}modDef.depends.unshift(modDef.library);gloader.provide(modDef);},library:function(modDef){var modId=modDef.name+"/"+modDef.version+"/"+modDef.name;gloader._greet(modId);if(!modDef.depends){modDef.depends=[];}modDef.library=[modDef.name,modDef.version];gloader.provide(modDef);},implement:function(m){if(gloader._modules[m.id].status!=gloader.Module.PROVIDED){return;}for(var i=0;i<gloader._modules[m.id].builder.args.length;i++){var argName=gloader._modules[m.id].builder.args[i];gloader._modules[m.id].builder.args[i]=gloader._modules[m.builder.args[i]].implementation;gloader._modules[m.id].builder.args[i].name=argName;}gloader._modules[m.id].implementation=gloader._modules[m.id].builder.apply(null,gloader._modules[m.id].builder.args);gloader._modules[m.id].status=gloader.Module.IMPLEMENTED;for(var i=0;i<gloader._requests.length;i++){gloader._requests[i].release(m.id);}},resolve:function(){MODULES:for(var m in gloader._modules){var module=gloader._modules[m];if(module.status==gloader.Module.PROVIDED){for(var j=0;j<module.depends.length;j++){var dModule=gloader._modules[module.depends[j]];if(!dModule||dModule.status!=gloader.Module.IMPLEMENTED){continue MODULES;}}gloader.implement(module);gloader.resolve();}}},getRequests:function(m){var requests=[];REQUESTS:for(var i=0;i<gloader._requests.length;i++){var request=gloader._requests[i];for(var j=0;j<request.waits.length;j++){if(request.waits[j]==m.id){requests.push(request);break REQUESTS;}}}return requests;},toIds:function(lib){var result=[];for(var i=0;i<lib.length;i++){var mods=lib[i];var libName=mods.shift();var libVersion=mods.shift();var libId=libName+"/"+gloader.map.latest(libName,libVersion);result.push(libId+"/"+libName);for(var j=0;j<mods.length;j++){result.push(libId+"/"+mods[j]);}}return result;}};gloader.Request=function(r){this.waits=[];this.status=gloader.Request.INITIAL;if(r.onLoad){r.onload=r.onLoad;}if(r.onTimeout){r.ontimeout=r.onTimeout;}if(!r.async&&!r.onload){this.setGlobal=true;}this.async=(typeof r.async!="undefined")?r.async:false;this.onload=r.onload;if(r.ontimeout){if(typeof r.timeout=="undefined"){r.timeout=20000;}this.timeoutRef=setTimeout(r.ontimeout,r.timeout);}};gloader.Request.INITIAL=-1;gloader.Request.WAITING=0;gloader.Request.COMPLETED=1;gloader.Request.prototype.include=function(mId){for(var i=0;i<this.waits.length;i++){if(this.waits[i]==mId){return;}}this.waits.push(mId);};gloader.Request.prototype.release=function(mId){var implementCount=0;for(var i=0;i<this.waits.length;i++){var wModule=gloader._modules[this.waits[i]];if(wModule&&wModule.status==gloader.Module.IMPLEMENTED){implementCount++;}}if(implementCount==this.waits.length){this.complete();}};gloader.Request.prototype.complete=function(){if(this.setGlobal){for(var i=0;i<this.waits.length;i++){var gModule=gloader._modules[this.waits[i]];window[gModule.name]=gloader._modules[this.waits[i]].implementation;}}if(this.status==gloader.Request.COMPLETED){return;}this.status=gloader.Request.COMPLETED;if(this.timeoutRef){clearTimeout(this.timeoutRef);}for(var i=0;i<this.args.length;i++){this.args[i]=gloader._modules[this.args[i]].implementation;}if(this.onload){this.onload.apply(null,this.args);}};gloader.Module=function(mId){this.id=mId;this.name=mId.split("/").pop();this.status=gloader.Module.INITIAL;this.css=gloader.map.css[mId];};gloader.Module.INITIAL=-1;gloader.Module.REQUESTED=0;gloader.Module.FETCHED=1;gloader.Module.PROVIDED=2;gloader.Module.IMPLEMENTED=3;gloader.isReady=false;(function(){var d=document;if(
  /*@cc_on!@*/
  false){if(typeof window.frameElement!="undefined"){d.attachEvent("onreadystatechange",function(){if(d.readyState=="complete"){d.detachEvent("onreadystatechange",arguments.callee);gloader.isReady=true;}});}else{(function(){try{d.documentElement.doScroll("left");}catch(e){setTimeout(arguments.callee,50);return;}gloader.isReady=true;})();}}else{if(typeof d.readyState!="undefined"){var f=function(){/loaded|complete/.test(d.readyState)?gloader.isReady=true:setTimeout(f,10);};f();}else{var callback=function(){if(arguments.callee.fired){return;}arguments.callee.fired=true;if(gloader){gloader.isReady=true;}};if(d.addEventListener){d.addEventListener("DOMContentLoaded",callback,false);}var oldOnload=window.onload;window.onload=function(){if(oldOnload){oldOnload();}callback();};}}})();gloader.map.setProperties=function(libraryName,props){if(typeof gloader.mapProps=="undefined"){gloader.mapProps={};}if(typeof gloader.mapProps[libraryName]=="undefined"){gloader.mapProps[libraryName]={};}for(var p in props){gloader.mapProps[libraryName][p]=props[p];}};gloader.use=function(name,opts){name=(name||"glow");opts=(opts||{});var properties={};for(var opts_name in opts){var property_name=(opts_name.indexOf("$")==0)?opts_name:"$"+opts_name;properties[property_name]=opts[opts_name];}properties.$debug=(properties.$debug||"");properties.$base=(properties.$base||gloader._baseDir+name+"/{$version}/");properties.$map=(properties.$map||gloader._baseDir+name+"/map.js");gloader.map.setProperties(name,properties);gloader.map.include(properties.$map);};(function(){var scripts=document.getElementsByTagName("script");for(var i=scripts.length-1;i>=0;i--){var src=scripts[i].getAttribute("src");var filespec=gloader.util.getGloaderFile(src);if(typeof filespec!="undefined"){gloader._baseDir=filespec.dir;var gloaderScript=scripts[i].innerHTML;if(/\S/.test(gloaderScript)){eval(gloaderScript);}var mapped=false;for(var p in gloader.map._include){mapped=true;continue;}if(!mapped){if(settings){gloader.use.apply(gloader,settings);}else{gloader.use();}}break;}}})();})();

 3. #3

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  بچه ها جواب بدید دیگه خواهشن... بخدا خیلی لازمش دارم و خودم خیلی باهاش سر و کله زدم ولی نفهمیدم اشکال کار کجاست؟

 4. #4

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  پس من چیکار کنم وقتی هیچکس جواب نمیده؟
  بابا یه زحمتی بکشید به سوال منم نگاهی بندازید.

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار Unique
  تاریخ عضویت
  مرداد 1384
  محل زندگی
  ایران - اصفهان
  پست
  3,199

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  فکر کنم اگه از :

  http://node1.bbcimg.co.uk/glow/gloader.0.1.6.js

  بجای

  http://bmi.ariandaneshco.com/images/gloader.0.1.6.js

  استفاده کنین مشکل حل بشه ، وقت نکردم درست بررسی کنم اما احتمالا مشکل حل میشه.

 6. #6

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  کاش دقیق تر می خوندید و جواب می دادید... جواب درست و با دقت مهمه، نه هر جوابی عزیز جان.. ممنون

 7. #7
  کاربر دائمی آواتار Unique
  تاریخ عضویت
  مرداد 1384
  محل زندگی
  ایران - اصفهان
  پست
  3,199

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  دوست عزیز نه اینکه از ‍پست شما دلخور شده باشم ها ، ولی وقتی سوالی را در انجمن غیر تخصصی میپرسین هیچوقت به جواب نمیرسین. سوال شما هیچ ارتباطی به php نداره ، حالا مدیر وقت نداره یا حوصله نداره پست را منتقل کنه موضوع چیز دیگست. اینجا وقتشون را برای پست های مرتبط با php میگذارند نه javascript و html.

 8. #8

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  ببخشید اگر ناراحت شدید. می دونم مشکل من ربطی به php نداره ولی بچه های تالار php خیلی فعالتر هستن و فکر کردم زودتر به جواب می رسم. آخه یک بار سوالی در تالار طراحی وب مطرح کردم اصلن به جواب نرسیدم.
  حالا اگه ممکنه شما با دقت مساله رو بخونید و ببینید راه حلی براش پیدا می کنید؟ البته اگه فرصت دارید. ممنون

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار Unique
  تاریخ عضویت
  مرداد 1384
  محل زندگی
  ایران - اصفهان
  پست
  3,199

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  با توجه به خط زیر باز هم فکر میکنم مشکل شما همونی هست که گفتم :

  By default Gloader expects your library folders to be located at the same level as the gloader.js file itself.
  With the set up illustrated in the example above, Gloader could be used to manage the glow library and two addition libraries.

 10. #10

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  آخه من نمی خوام از یه سایت دیگه بخونه، می خوام روی هاست خودم باشه؛ اینی که شما می فرمایید همونی هست که بنده در سوال مطرح کردم ولی جواب نیست!

 11. #11
  کاربر دائمی آواتار Unique
  تاریخ عضویت
  مرداد 1384
  محل زندگی
  ایران - اصفهان
  پست
  3,199

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  تا اونجایی که من متوجه شدم gloader یکسری module را که در کنارش قرار گرفته (در یک شاخه) load میکنه پس شما نیاز دارین همه اون module هایی که نیاز داره را دانلود کنین و همون ساختار را بهش بدین تا روی هاست خودتون اجرا بشه.

 12. #12

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  خب می تونید کمک کنید تا این مشکل برطرف بشه؟ واقعن نمی دونم چیکار باید بکنم..

 13. #13
  کاربر دائمی آواتار Unique
  تاریخ عضویت
  مرداد 1384
  محل زندگی
  ایران - اصفهان
  پست
  3,199

  نقل قول: مشکل در خواندن اسکریپت از روی لینک و لوکال

  شرمنده اما اصلا اسمش را هم نشنیده بودم و فقط به خاطر اینکه کمکی کرده باشم کمی تحقیق کردم. بهتره باهاشون contact کنین تا زودتر به نتیجه برسین.
تاپیک های مشابه

 1. سوال: مشکل refresh شدن صفحه به محض کلیک بر روی لینک
  نوشته شده توسط omid6630 در بخش jQuery
  پاسخ: 1
  آخرین پست: یک شنبه 18 تیر 1391, 12:55 عصر
 2. سوال: مشکل refresh شدن صفحه به محض کلیک بر روی لینک
  نوشته شده توسط omid6630 در بخش jQuery
  پاسخ: 1
  آخرین پست: یک شنبه 18 تیر 1391, 01:40 صبح
 3. مشکل در خواندن آدرس از روی فایل
  نوشته شده توسط tempali در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 3
  آخرین پست: پنج شنبه 17 فروردین 1391, 20:11 عصر
 4. مشکل با خواندن و نوشتن روی یک فایل
  نوشته شده توسط hojjatcroos در بخش مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 8
  آخرین پست: چهارشنبه 27 خرداد 1388, 18:10 عصر
 5. سوال: مشکل در خواندن لینک از بانک
  نوشته شده توسط h.alizadeh در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 1
  آخرین پست: شنبه 09 شهریور 1387, 05:43 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •