نمایش نتایج 1 تا 40 از 85

نام تاپیک: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

Threaded View

پست قبلی پست قبلی   پست بعدی پست بعدی
 1. #1

  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام.
  دیدم هنوز برنامه نویسا دنبال این داستان هستند و دیدم که هنوز با تاریخ های کبیسه مشکل دارند.
  یک بار برای همیشه قال قضیه رو بکنیم، نه؟!
  برای همین این توابع رو برای دوستان آماده کردم.
  باشد که با دعای خود موجبات آرامش رفتگان و آسایش ماندگان باشند.

  اول از همه این رو در یک یونیت بگذارید:


  const
  SolarDayOfWeek: array [0..6] of string = ('شنيه',
  'يک شنبه',
  'دوشنبه',
  'سه شنبه',
  'چهارشنبه',
  'پنج شنبه',
  'جمعه');
  GregorianDayOfWeek: array [0..6] of string = ('Saturday', 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday');

  INVALID_SOLAR_DATE = '1300/01/01';
  INVALID_GREGORIAN_DATE = '1921/03/21';

  var
  FormatSetting: TFormatSettings;

  type
  TDateBase = (dbSolar, dbGregorian);
  function JalCal(JY: Integer; var GY: Integer; var March: integer): boolean;
  const
  breaks: Array[1..20] of Integer = (-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818,
  1111, 1181, 1210, 1635, 2060, 2097,
  2192, 2262, 2324, 2394, 2456, 3178);
  var
  leapJ, jp, jm, jump, N: Integer;
  j: Integer;
  leap, leapG: Integer;
  begin
  GY := JY +621;
  leapJ := -14;
  jp := breaks[1];
  if (JY < jp) or (JY >= breaks[20]) then
  begin
  writeln('error');
  exit;
  end;

  for j := 2 to 20 do
  begin
  jm := breaks[j];
  jump := jm -jp;
  if Jy < jm then
  Break;
  leapJ := leapJ +jump div 33 * 8 +(jump mod 33) div 4;
  jp := jm;
  end;

  N := Jy -jp;
  leapJ := leapJ +N div 33 * 8 +((N mod 33) +3) div 4;
  if(jump mod 33 = 4) and (jump -N = 4)then
  leapJ := leapJ +1;

  leapG := Gy div 4 -(Gy div 100 +1) * 3 div 4 -150;
  March := 20 +leapJ -leapG;
  if (jump -N < 6) then
  N := N -jump +(jump +4) div 33 * 33;
  leap := ((N +1) mod 33 -1) mod 4;
  if leap = -1 then
  leap := 4;

  Result := leap = 0;
  end;  initialization
  GetLocaleFormatSettings(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, FormatSetting);
  FormatSetting.ShortTimeFormat := 'HH:MM:SS';
  FormatSetting.ShortDateFormat := 'YYYY/MM/DD';
  // FormatSetting.DecimalSeparator := DECIMAL_DELIMITER;//
  // FormatSetting.ThousandSeparator := THOUSAND_DELIMITER;//


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی:

  function Date_SolarToGregorian(SolarDate: string; CanZero: boolean = false): string;
  var
  SYear, SMonth, SDay: integer;
  GYear, GMonth, GDay: integer;
  SIsLeap, GIsLeap: boolean;
  GDate: TDate;
  begin
  if CanZero and Date_IsZeroValidDate(SolarDate, dbSolar) then
  begin
  Result := '0000/00/00';
  Exit;
  end;

  if (SolarDate <= INVALID_SOLAR_DATE) or (SolarDate > '3000/12/30') or (length(SolarDate) <> 10) then
  begin
  Result := INVALID_GREGORIAN_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  if not Date_IsValidDate(SolarDate, dbSolar) then
  begin
  Result := INVALID_GREGORIAN_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  SYear := StrToInt(Copy(SolarDate, 1, 4));
  SMonth := StrToInt(Copy(SolarDate, 6, 2));
  SDay := StrToInt(Copy(SolarDate, 9, 2));

  SIsLeap := JalCal(SYear, GYear, GDay);

  GMonth := 3;
  GIsLeap := SysUtils.IsLeapYear(GYear);
  GDate := StrToDate(RightStr('000' + IntToStr(GYear), 4) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(GMonth), 2) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(GDay), 2), FormatSetting);
  GDate := GDate +Date_DaysOfYear(SolarDate, dbSolar) -1;
  Result := DateToStr(GDate, FormatSetting);
  end;


  تبدیل معکوس با استفاده از ریشه یابی باینری (اینجا) :


  function MinimalMoveDateSolar(Dt: string; Step: integer): string;
  var
  SYear, SMonth, SDay: integer;
  GYear, GDay: integer;
  DPX: integer;
  begin
  SYear := StrToInt(Copy(Dt, 1, 4));
  SMonth := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  SDay := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));

  repeat
  DPX := Date_DaysPerYear(SYear, dbSolar);
  if Step < DPX then
  break;
  dec(Step, DPX);
  inc(SYear);
  until false;

  repeat
  DPX := Date_DaysPerMonth(SYear, SMonth, dbSolar);
  if Step < DPX then
  break;
  dec(Step, DPX);
  inc(SMonth);
  if SMonth > 12 then
  begin
  SMonth := 1;
  inc(SYear);
  end;
  until false;

  inc(SDay, Step);
  if SDay > Date_DaysPerMonth(SYear, SMonth, dbSolar) then
  begin
  SDay := 1;
  inc(SMonth);
  if SMonth > 12 then
  begin
  SMonth := 1;
  inc(SYear);
  end;
  end;

  Result := RightStr('000' + IntToStr(SYear), 4) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(SMonth), 2) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(SDay), 2);
  end;

  function Date_GregorianToSolar(GregorianDate: string): string;
  var
  S, S1, S2: string;
  G, G1, G2: string;
  LoopCounter: integer;
  begin
  if (GregorianDate <= INVALID_GREGORIAN_DATE) or (GregorianDate > '3622/03/20') or (length(GregorianDate) <> 10) then
  begin
  Result := INVALID_SOLAR_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  if not Date_IsValidDate(GregorianDate, dbGregorian) then
  begin
  Result := INVALID_SOLAR_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  S1 := IntToStr(StrToInt(Copy(GregorianDate, 1, 4)) -622) + '/01/01';
  S2 := IntToStr(StrToInt(Copy(GregorianDate, 1, 4)) -621) + '/12/29';

  G1 := Date_SolarToGregorian(S1);
  G2 := Date_SolarToGregorian(S2);

  while G1 > GregorianDate do
  begin
  S1 := Date_MoveDate(S1, -100, dbSolar);
  G1 := Date_SolarToGregorian(S1);
  end;

  while G2 < GregorianDate do
  begin
  S2 := Date_MoveDate(S2, 100, dbSolar);
  G2 := Date_SolarToGregorian(S2);
  end;

  LoopCounter := 0;

  if G1 = GregorianDate then
  Result := S1

  else if G2 = GregorianDate then
  Result := S2

  else
  begin

  repeat
  S := MinimalMoveDateSolar(S1, round(Date_DaysBetween(S1 ,S2, dbSolar) / 2));
  G := Date_SolarToGregorian(S);

  if G = GregorianDate then
  begin
  Result := S;
  break;
  end

  else if G > GregorianDate then
  S2 := S

  else if G < GregorianDate then
  S1 := S;

  inc(LoopCounter);
  until LoopCounter >= 13;

  if LoopCounter >= 13 then
  begin
  Result := INVALID_GREGORIAN_DATE;
  // MessageBeep(0);
  end
  else
  Result := S;

  end;
  end;


  توابع دیگر:


  function Date_DaysOfYear(Dt: string; DateBase: TDateBase): integer;
  var
  SMonth, SDay: integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  begin
  SMonth := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  SDay := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));

  case SMonth of
  1: Result := SDay;
  2: Result := SDay +31;
  3: Result := SDay +62;
  4: Result := SDay +93;
  5: Result := SDay +124;
  6: Result := SDay +155;
  7: Result := SDay +186;
  8: Result := SDay +216;
  9: Result := SDay +246;
  10: Result := SDay +276;
  11: Result := SDay +306;
  12: Result := SDay +336;
  end;
  end

  else
  Result := DayOfTheYear(StrToDate(Dt, FormatSetting));
  end;  function Date_DaysPerYear(Y: integer; DateBase: TDateBase): integer;
  begin
  Result := DaysPerYear[Date_IsLeapYear(Y, DateBase)];
  end;  function Date_DaysPerMonth(Y, M: integer; DateBase: TDateBase): integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  case M of
  1..6: Result := 31;
  7..11: Result := 30;
  12: Result := IfThen(Date_IsLeapYear(Y, dbSolar), 30, 29);
  end

  else
  Result := MonthDays[(M = 2) and SysUtils.IsLeapYear(Y), M];
  end;  function Date_DaysBetween(Dt1, Dt2: string; DateBase: TDateBase): integer;
  var
  SYear1: integer;
  SYear2: integer;
  i, Day: integer;
  X1, X2: integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  begin
  SYear1 := StrToInt(Copy(Dt1, 1, 4));
  SYear2 := StrToInt(Copy(Dt2, 1, 4));

  Day := 0;
  for i := SYear1 +1 to SYear2 -1 do
  Day := Day +Date_DaysPerYear(i, dbSolar);

  X1 := Date_DaysOfYear(Dt1, dbSolar);
  X2 := Date_DaysOfYear(Dt2, dbSolar);
  Result := Day + X2 -X1 +IfThen(SYear1 = SYear2, 0, Date_DaysPerYear(SYear1, dbSolar));
  end

  else
  Result := DaysBetween(StrToDate(Dt1, FormatSetting), StrToDate(Dt2, FormatSetting));
  end;  function Date_IsLeapYear(Y: integer; DateBase: TDateBase): boolean;
  var
  DD, YY: integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := JalCal(Y, YY, DD)
  else
  Result := SysUtils.IsLeapYear(Y);
  end;  function Date_MoveDate(Dt: string; Step: integer; DateBase: TDateBase): string;
  var
  D: TDate;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Dt := Date_SolarToGregorian(Dt);

  D := StrToDate(Dt, FormatSetting) +Step;
  Dt := DateToStr(D, FormatSetting);

  if DateBase = dbSolar then
  Dt := Date_GregorianToSolar(Dt);

  Result := Dt;
  end;  function Date_DifDate(Dt1, Dt2: string; DateBase: TDateBase): integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  begin
  Dt1 := Date_SolarToGregorian(Dt1);
  Dt2 := Date_SolarToGregorian(Dt2);
  end;

  Result := DaysBetween(StrToDate(Dt1, FormatSetting), StrToDate(Dt2, FormatSetting));
  end;  function Date_IsValidDate(Dt: string; DateBase: TDateBase): boolean;
  var
  DD, MM, YY: integer;
  begin
  if length(Dt) <> 10 then
  begin
  Result := false;
  exit;
  end;

  DD := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));
  MM := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  YY := StrToInt(Copy(Dt, 1, 4));

  if DateBase = dbSolar then
  Result := (MM in [1..12])
  and (
  (MM in [1..6]) and (DD in [1..31]))
  or
  ((MM in [7..11]) and (DD in [1..30]))
  or
  ((MM = 12) and (DD in [1..IfThen(Date_IsLeapYear(YY, dbSolar), 30, 29)])
  )

  else
  Result := IsValidDate(YY, MM, DD);
  end;  function Date_IsZeroValidDate(Dt: string; DateBase: TDateBase): boolean;
  var
  DD, MM, YY: integer;
  begin
  if length(Dt) <> 10 then
  begin
  Result := false;
  exit;
  end;

  DD := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));
  MM := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  YY := StrToInt(Copy(Dt, 1, 4));

  if DateBase = dbSolar then
  Result := ((DD = 0) and (MM in [0..12]))
  or
  ((MM = 0) and (DD in [0..31]))
  or
  ((YY = 0) and (DD in [0..31]) and (MM in [0..12]))

  else
  Result := false;
  end;  function Date_FirstDayOfYear(Year: integer): string;
  begin
  result := IntToStr(Year) + '/01/01';
  end;  function Date_LastDayOfYear(Year: integer; DateBase: TDateBase): string;
  begin
  if Date_IsLeapYear(Year, DateBase) then
  Result := IntToStr(Year) + '/12/30'
  else
  Result := IntToStr(Year) + '/12/29';
  end;  function Date_CurrentDate(DateBase: TDateBase = dbSolar): string;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := Date_GregorianToSolar(DateToStr(Date, FormatSetting))
  else
  Result := DateToStr(Date, FormatSetting);
  end;  function Date_DateToString(Dt: TDateTime; DateBase: TDateBase): string;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := Date_GregorianToSolar(DateToStr(Dt, FormatSetting))
  else
  Result := DateToStr(Dt, FormatSetting);
  end;  function Date_StringToDate(Dt: string; DateBase: TDateBase): TDateTime;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := StrToDate(Date_SolarToGregorian(Dt), FormatSetting)
  else
  Result := StrToDate(Dt, FormatSetting);
  end;


  دوستان من این توابع رو از یونیتی که نوشته بودم و 12000 خط داره کپی کردم. ممکنه بعضی جاهاش رو یادم رفته باشه.
  اگر جایی ارور داد بگید تا بگذارم.

  امیدوارم که دوستان یادگاری از من داشته باشند.
  موفق باشید.
  آخرین ویرایش به وسیله یوسف زالی : جمعه 27 اردیبهشت 1392 در 01:41 صبح
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی


تاپیک های مشابه

 1. تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با توابع C#‎
  نوشته شده توسط rezabehman در بخش برنامه نویسی با زبان C و ++C
  پاسخ: 6
  آخرین پست: جمعه 17 مرداد 1393, 10:31 صبح
 2. سوال: الگوریتم تبدیل تاریخ هجری به میلادی بدون ذکر سال
  نوشته شده توسط ahrimaneahurai در بخش C#‎‎
  پاسخ: 3
  آخرین پست: دوشنبه 01 فروردین 1390, 11:04 صبح
 3. سوال: الگوریتم این توابع تبدیل تاریخ ها
  نوشته شده توسط cs2007 در بخش PHP
  پاسخ: 1
  آخرین پست: جمعه 27 اردیبهشت 1387, 09:46 صبح
 4. توابع تبدیل تاریخ در SQLServer
  نوشته شده توسط saghari در بخش VB.NET
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 03 بهمن 1385, 15:43 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •