صفحه 1 از 3 123 آخرآخر
نمایش نتایج 1 تا 40 از 87

نام تاپیک: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

 1. #1

  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام.
  دیدم هنوز برنامه نویسا دنبال این داستان هستند و دیدم که هنوز با تاریخ های کبیسه مشکل دارند.
  یک بار برای همیشه قال قضیه رو بکنیم، نه؟!
  برای همین این توابع رو برای دوستان آماده کردم.
  باشد که با دعای خود موجبات آرامش رفتگان و آسایش ماندگان باشند.

  اول از همه این رو در یک یونیت بگذارید:


  const
  SolarDayOfWeek: array [0..6] of string = ('شنيه',
  'يک شنبه',
  'دوشنبه',
  'سه شنبه',
  'چهارشنبه',
  'پنج شنبه',
  'جمعه');
  GregorianDayOfWeek: array [0..6] of string = ('Saturday', 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday');

  INVALID_SOLAR_DATE = '1300/01/01';
  INVALID_GREGORIAN_DATE = '1921/03/21';

  var
  FormatSetting: TFormatSettings;

  type
  TDateBase = (dbSolar, dbGregorian);
  function JalCal(JY: Integer; var GY: Integer; var March: integer): boolean;
  const
  breaks: Array[1..20] of Integer = (-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818,
  1111, 1181, 1210, 1635, 2060, 2097,
  2192, 2262, 2324, 2394, 2456, 3178);
  var
  leapJ, jp, jm, jump, N: Integer;
  j: Integer;
  leap, leapG: Integer;
  begin
  GY := JY +621;
  leapJ := -14;
  jp := breaks[1];
  if (JY < jp) or (JY >= breaks[20]) then
  begin
  writeln('error');
  exit;
  end;

  for j := 2 to 20 do
  begin
  jm := breaks[j];
  jump := jm -jp;
  if Jy < jm then
  Break;
  leapJ := leapJ +jump div 33 * 8 +(jump mod 33) div 4;
  jp := jm;
  end;

  N := Jy -jp;
  leapJ := leapJ +N div 33 * 8 +((N mod 33) +3) div 4;
  if(jump mod 33 = 4) and (jump -N = 4)then
  leapJ := leapJ +1;

  leapG := Gy div 4 -(Gy div 100 +1) * 3 div 4 -150;
  March := 20 +leapJ -leapG;
  if (jump -N < 6) then
  N := N -jump +(jump +4) div 33 * 33;
  leap := ((N +1) mod 33 -1) mod 4;
  if leap = -1 then
  leap := 4;

  Result := leap = 0;
  end;  initialization
  GetLocaleFormatSettings(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, FormatSetting);
  FormatSetting.ShortTimeFormat := 'HH:MM:SS';
  FormatSetting.ShortDateFormat := 'YYYY/MM/DD';
  // FormatSetting.DecimalSeparator := DECIMAL_DELIMITER;//
  // FormatSetting.ThousandSeparator := THOUSAND_DELIMITER;//


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی:

  function Date_SolarToGregorian(SolarDate: string; CanZero: boolean = false): string;
  var
  SYear, SMonth, SDay: integer;
  GYear, GMonth, GDay: integer;
  SIsLeap, GIsLeap: boolean;
  GDate: TDate;
  begin
  if CanZero and Date_IsZeroValidDate(SolarDate, dbSolar) then
  begin
  Result := '0000/00/00';
  Exit;
  end;

  if (SolarDate <= INVALID_SOLAR_DATE) or (SolarDate > '3000/12/30') or (length(SolarDate) <> 10) then
  begin
  Result := INVALID_GREGORIAN_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  if not Date_IsValidDate(SolarDate, dbSolar) then
  begin
  Result := INVALID_GREGORIAN_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  SYear := StrToInt(Copy(SolarDate, 1, 4));
  SMonth := StrToInt(Copy(SolarDate, 6, 2));
  SDay := StrToInt(Copy(SolarDate, 9, 2));

  SIsLeap := JalCal(SYear, GYear, GDay);

  GMonth := 3;
  GIsLeap := SysUtils.IsLeapYear(GYear);
  GDate := StrToDate(RightStr('000' + IntToStr(GYear), 4) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(GMonth), 2) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(GDay), 2), FormatSetting);
  GDate := GDate +Date_DaysOfYear(SolarDate, dbSolar) -1;
  Result := DateToStr(GDate, FormatSetting);
  end;


  تبدیل معکوس با استفاده از ریشه یابی باینری (اینجا) :


  function MinimalMoveDateSolar(Dt: string; Step: integer): string;
  var
  SYear, SMonth, SDay: integer;
  GYear, GDay: integer;
  DPX: integer;
  begin
  SYear := StrToInt(Copy(Dt, 1, 4));
  SMonth := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  SDay := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));

  repeat
  DPX := Date_DaysPerYear(SYear, dbSolar);
  if Step < DPX then
  break;
  dec(Step, DPX);
  inc(SYear);
  until false;

  repeat
  DPX := Date_DaysPerMonth(SYear, SMonth, dbSolar);
  if Step < DPX then
  break;
  dec(Step, DPX);
  inc(SMonth);
  if SMonth > 12 then
  begin
  SMonth := 1;
  inc(SYear);
  end;
  until false;

  inc(SDay, Step);
  if SDay > Date_DaysPerMonth(SYear, SMonth, dbSolar) then
  begin
  SDay := 1;
  inc(SMonth);
  if SMonth > 12 then
  begin
  SMonth := 1;
  inc(SYear);
  end;
  end;

  Result := RightStr('000' + IntToStr(SYear), 4) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(SMonth), 2) + '/' + RightStr('0' + IntToStr(SDay), 2);
  end;

  function Date_GregorianToSolar(GregorianDate: string): string;
  var
  S, S1, S2: string;
  G, G1, G2: string;
  LoopCounter: integer;
  begin
  if (GregorianDate <= INVALID_GREGORIAN_DATE) or (GregorianDate > '3622/03/20') or (length(GregorianDate) <> 10) then
  begin
  Result := INVALID_SOLAR_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  if not Date_IsValidDate(GregorianDate, dbGregorian) then
  begin
  Result := INVALID_SOLAR_DATE;
  // MessageBeep(0);
  exit;
  end;

  S1 := IntToStr(StrToInt(Copy(GregorianDate, 1, 4)) -622) + '/01/01';
  S2 := IntToStr(StrToInt(Copy(GregorianDate, 1, 4)) -621) + '/12/29';

  G1 := Date_SolarToGregorian(S1);
  G2 := Date_SolarToGregorian(S2);

  while G1 > GregorianDate do
  begin
  S1 := Date_MoveDate(S1, -100, dbSolar);
  G1 := Date_SolarToGregorian(S1);
  end;

  while G2 < GregorianDate do
  begin
  S2 := Date_MoveDate(S2, 100, dbSolar);
  G2 := Date_SolarToGregorian(S2);
  end;

  LoopCounter := 0;

  if G1 = GregorianDate then
  Result := S1

  else if G2 = GregorianDate then
  Result := S2

  else
  begin

  repeat
  S := MinimalMoveDateSolar(S1, round(Date_DaysBetween(S1 ,S2, dbSolar) / 2));
  G := Date_SolarToGregorian(S);

  if G = GregorianDate then
  begin
  Result := S;
  break;
  end

  else if G > GregorianDate then
  S2 := S

  else if G < GregorianDate then
  S1 := S;

  inc(LoopCounter);
  until LoopCounter >= 13;

  if LoopCounter >= 13 then
  begin
  Result := INVALID_GREGORIAN_DATE;
  // MessageBeep(0);
  end
  else
  Result := S;

  end;
  end;


  توابع دیگر:


  function Date_DaysOfYear(Dt: string; DateBase: TDateBase): integer;
  var
  SMonth, SDay: integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  begin
  SMonth := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  SDay := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));

  case SMonth of
  1: Result := SDay;
  2: Result := SDay +31;
  3: Result := SDay +62;
  4: Result := SDay +93;
  5: Result := SDay +124;
  6: Result := SDay +155;
  7: Result := SDay +186;
  8: Result := SDay +216;
  9: Result := SDay +246;
  10: Result := SDay +276;
  11: Result := SDay +306;
  12: Result := SDay +336;
  end;
  end

  else
  Result := DayOfTheYear(StrToDate(Dt, FormatSetting));
  end;  function Date_DaysPerYear(Y: integer; DateBase: TDateBase): integer;
  begin
  Result := DaysPerYear[Date_IsLeapYear(Y, DateBase)];
  end;  function Date_DaysPerMonth(Y, M: integer; DateBase: TDateBase): integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  case M of
  1..6: Result := 31;
  7..11: Result := 30;
  12: Result := IfThen(Date_IsLeapYear(Y, dbSolar), 30, 29);
  end

  else
  Result := MonthDays[(M = 2) and SysUtils.IsLeapYear(Y), M];
  end;  function Date_DaysBetween(Dt1, Dt2: string; DateBase: TDateBase): integer;
  var
  SYear1: integer;
  SYear2: integer;
  i, Day: integer;
  X1, X2: integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  begin
  SYear1 := StrToInt(Copy(Dt1, 1, 4));
  SYear2 := StrToInt(Copy(Dt2, 1, 4));

  Day := 0;
  for i := SYear1 +1 to SYear2 -1 do
  Day := Day +Date_DaysPerYear(i, dbSolar);

  X1 := Date_DaysOfYear(Dt1, dbSolar);
  X2 := Date_DaysOfYear(Dt2, dbSolar);
  Result := Day + X2 -X1 +IfThen(SYear1 = SYear2, 0, Date_DaysPerYear(SYear1, dbSolar));
  end

  else
  Result := DaysBetween(StrToDate(Dt1, FormatSetting), StrToDate(Dt2, FormatSetting));
  end;  function Date_IsLeapYear(Y: integer; DateBase: TDateBase): boolean;
  var
  DD, YY: integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := JalCal(Y, YY, DD)
  else
  Result := SysUtils.IsLeapYear(Y);
  end;  function Date_MoveDate(Dt: string; Step: integer; DateBase: TDateBase): string;
  var
  D: TDate;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Dt := Date_SolarToGregorian(Dt);

  D := StrToDate(Dt, FormatSetting) +Step;
  Dt := DateToStr(D, FormatSetting);

  if DateBase = dbSolar then
  Dt := Date_GregorianToSolar(Dt);

  Result := Dt;
  end;  function Date_DifDate(Dt1, Dt2: string; DateBase: TDateBase): integer;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  begin
  Dt1 := Date_SolarToGregorian(Dt1);
  Dt2 := Date_SolarToGregorian(Dt2);
  end;

  Result := DaysBetween(StrToDate(Dt1, FormatSetting), StrToDate(Dt2, FormatSetting));
  end;  function Date_IsValidDate(Dt: string; DateBase: TDateBase): boolean;
  var
  DD, MM, YY: integer;
  begin
  if length(Dt) <> 10 then
  begin
  Result := false;
  exit;
  end;

  DD := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));
  MM := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  YY := StrToInt(Copy(Dt, 1, 4));

  if DateBase = dbSolar then
  Result := (MM in [1..12])
  and (
  (MM in [1..6]) and (DD in [1..31]))
  or
  ((MM in [7..11]) and (DD in [1..30]))
  or
  ((MM = 12) and (DD in [1..IfThen(Date_IsLeapYear(YY, dbSolar), 30, 29)])
  )

  else
  Result := IsValidDate(YY, MM, DD);
  end;  function Date_IsZeroValidDate(Dt: string; DateBase: TDateBase): boolean;
  var
  DD, MM, YY: integer;
  begin
  if length(Dt) <> 10 then
  begin
  Result := false;
  exit;
  end;

  DD := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));
  MM := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  YY := StrToInt(Copy(Dt, 1, 4));

  if DateBase = dbSolar then
  Result := ((DD = 0) and (MM in [0..12]))
  or
  ((MM = 0) and (DD in [0..31]))
  or
  ((YY = 0) and (DD in [0..31]) and (MM in [0..12]))

  else
  Result := false;
  end;  function Date_FirstDayOfYear(Year: integer): string;
  begin
  result := IntToStr(Year) + '/01/01';
  end;  function Date_LastDayOfYear(Year: integer; DateBase: TDateBase): string;
  begin
  if Date_IsLeapYear(Year, DateBase) then
  Result := IntToStr(Year) + '/12/30'
  else
  Result := IntToStr(Year) + '/12/29';
  end;  function Date_CurrentDate(DateBase: TDateBase = dbSolar): string;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := Date_GregorianToSolar(DateToStr(Date, FormatSetting))
  else
  Result := DateToStr(Date, FormatSetting);
  end;  function Date_DateToString(Dt: TDateTime; DateBase: TDateBase): string;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := Date_GregorianToSolar(DateToStr(Dt, FormatSetting))
  else
  Result := DateToStr(Dt, FormatSetting);
  end;  function Date_StringToDate(Dt: string; DateBase: TDateBase): TDateTime;
  begin
  if DateBase = dbSolar then
  Result := StrToDate(Date_SolarToGregorian(Dt), FormatSetting)
  else
  Result := StrToDate(Dt, FormatSetting);
  end;


  دوستان من این توابع رو از یونیتی که نوشته بودم و 12000 خط داره کپی کردم. ممکنه بعضی جاهاش رو یادم رفته باشه.
  اگر جایی ارور داد بگید تا بگذارم.

  امیدوارم که دوستان یادگاری از من داشته باشند.
  موفق باشید.
  آخرین ویرایش به وسیله یوسف زالی : جمعه 27 اردیبهشت 1392 در 02:41 صبح
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 2. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  تهران
  پست
  360

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام
  کدام یک از تابع بالا تاریخ شمسی را برمی گرداند

 3. #3
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  تهران
  پست
  360

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  پیدا کردم Date_GregorianToSolar
  در ضمن پست بالا بصورت یونیت ضمیمه نمودم
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله fahimi : جمعه 17 خرداد 1392 در 08:35 صبح

 4. #4

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  نقل قول نوشته شده توسط fahimi مشاهده تاپیک
  پیدا کردم Date_GregorianToSolar
  در ضمن پست بالا بصورت یونیت ضمیمه نمودم
  با سلام و تشکر
  لطفا طريقه فراخواني هر کدام از تاريخها را بر روي کپشن يک ليبل بنويسيد.
  ممنون

 5. #5

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  فایل یونیت یکمی اصلاح شد.
  طریقه فراخوانیش خیلی ساده هست. شما کجاش مشکل داری؟ بگو توضیح بدم.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 6. #6

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  نقل قول نوشته شده توسط You-See مشاهده تاپیک
  فایل یونیت یکمی اصلاح شد.
  طریقه فراخوانیش خیلی ساده هست. شما کجاش مشکل داری؟ بگو توضیح بدم.
  سلام
  طريقه فراخواني تاريخ شمسي(Date_GregorianToSolar) را پيدا نمودم، اما بقيه توابع را نمي دانم چه هستند و چگونه فراخواني ميشوند.منجمله اگر بخواهيم تاريخ شمسي به صورت حروف باشد ، بايد چه تابعي را فراخواني کنيم يا تاريخ قمري ...؟

 7. #7

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  ما همین جوریش هم باید بشینیم تا ببینیم ماه رو دیدن یا نه تا روزه بگیریم یا نه،
  هیچ تاریخ قمری ای دقیق نیست. تنها باید گذشته اون رو در دیتابیس گشت.
  در خصوص فارسی شدن، این توابع رو اضافه کنید:

  function Date_SolarMonthName(Month: integer): string;
  begin
  case Month of
  1: Result := 'فروردین';
  2: Result := 'اردیبهشت';
  3: Result := 'خرداد';
  4: Result := 'تیر';
  5: Result := 'مرداد';
  6: Result := 'شهریور';
  7: Result := 'مهر';
  8: Result := 'آبان';
  9: Result := 'آذر';
  10: Result := 'دی';
  11: Result := 'بهمن';
  12: Result := 'اسفند';
  end;
  end;

  function Date_SolarFullName(Dt: string): string;
  var
  YY, MM, DD: string;
  begin
  DD := Copy(Dt, 9, 2);
  MM := Copy(Dt, 6, 2);
  YY := Copy(Dt, 1, 4);

  Result := DD + ' ' + Date_SolarMonthName(StrToInt(MM)) + ' ' + YY;
  end;  مهم بیس داستانه، بقیش به راحتی توسعه پذیره.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 8. #8

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  نقل قول نوشته شده توسط You-See مشاهده تاپیک
  ما همین جوریش هم باید بشینیم تا ببینیم ماه رو دیدن یا نه تا روزه بگیریم یا نه،
  هیچ تاریخ قمری ای دقیق نیست. تنها باید گذشته اون رو در دیتابیس گشت.
  در خصوص فارسی شدن، این توابع رو اضافه کنید:

  function Date_SolarMonthName(Month: integer): string;
  begin
  case Month of
  1: Result := 'فروردین';
  2: Result := 'اردیبهشت';
  3: Result := 'خرداد';
  4: Result := 'تیر';
  5: Result := 'مرداد';
  6: Result := 'شهریور';
  7: Result := 'مهر';
  8: Result := 'آبان';
  9: Result := 'آذر';
  10: Result := 'دی';
  11: Result := 'بهمن';
  12: Result := 'اسفند';
  end;
  end;

  function Date_SolarFullName(Dt: string): string;
  var
  YY, MM, DD: string;
  begin
  DD := Copy(Dt, 9, 2);
  MM := Copy(Dt, 6, 2);
  YY := Copy(Dt, 1, 4);

  Result := DD + ' ' + Date_SolarMonthName(StrToInt(MM)) + ' ' + YY;
  end;  مهم بیس داستانه، بقیش به راحتی توسعه پذیره.
  سلام دوست عزيز
  به فکر ما مبتدي ها هم باش.من اين کد را کجا بگذارم و چگونه آنرا فراخواني کنم تا تاريخ شمسي را به صورت حروف به من برگرداند. من مي خواهم تاريخ اينگونه نوشته شود.
  براي مثال: بيست و پنجم ، خرداد ، هزار و سيصد و نود و دو
  يا مثلا: بيست و پنجم ، خرداد ، 1392
  قبلا چندين بار در جاهاي مختلف درخواست کردم ولي همه به اين طرف و آن طرف پاس داده اند و به غير از يک کد که با سالهاي کبيسه مشکل دارد ، چيزي گيرم نيامد.

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار SayeyeZohor
  تاریخ عضویت
  اسفند 1387
  محل زندگی
  ا-ص-ف-ه-ا-ن
  پست
  631

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir


  ShowMessage(Date_SolarFullName('1392/02/02'));

 10. #10

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام دوست عزيز خوبي؟
  ممنونم از توابعي كه گذاشتين
  حالا مي شه بگين با كدوم يكي از اين توابع ميشه يك عدد را با تاريخ شمسي كم يا جمع كرد؟؟واضحتر توضيح بدين
  يا در صورت امكان يه نمونه برنامه در اين خصوص بذارين
  با تشكر
  منتطرتون هستم
  خيلي واجبه دوست عزيز

 11. #11

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام مهندس - من همچنان منتظر پاسختون هستمYou-Seeمهندس - ممنون مي شم سريعتر راهنماييم كنيد

 12. #12

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  توابع بالا رو که بخونین همه چیز واضحه.
  برای مثال افزودن یک عدد به تاریخ شمسی:

  NewDate := Date_MoveDate('1392/04/25', 5, dbSolar);
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 13. #13

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  مهندس من زياد با دلفي كار نكردم ميشه زحمت بكشيد و برام يه نمونه برنامه بدين ؟؟؟
  نگاه كردم اما چيزي متوجه نشدم .
  ميشه زودتر بدين ؟؟

 14. #14

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  دوست عزیز شما شروع کن هر جا گیر کردی کمک می کنیم.
  دستوری که گذاشتم به حدی واضحه که نیازی به توضیح نداره.
  بسم الله.. استارت بزن سوال داشتی بپرس.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 15. #15

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  من تمام توابع رو تو قسمت كد نويسي فرمم اضافه كردم اما ارور داد
  نتونستم استفاده كنم
  ميشه لطف كنيد يه نمونه برنامه كوچولو در اختيارم بذاريد؟؟؟
  خيلي لازم دارم

 16. #16

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  با سلام و تشکر از زحماتی که کشیدین
  من یونیتی رو که شما زحمتش رو کشیده بودین رو به پروژه ام اضافه کردم ولی این پیغام ها رو دریافت کردم
  [C++‎ Error] AU.cpp(8): E2209 Unable to open include file 'U30DateUnit.hpp'


  [C++‎ Error] AU.cpp(61): E2268 Call to undefined function 'Date_SolarFullName'  #pragma hdrstop
  #include "AU.h"
  #include "B.hpp"
  #include "U30DateUnit.hpp"
  با توجه با اینکه این یونیت هم به فرم اصلی اضافه شده
  لطفا راهنمایی بفرمائید

 17. #17

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام.
  فکر می کنم که در قسمت Interface اعلان این تابع رو نگذاشتید.
  اگر همچنان مشکل داشتید نمونه سورس رو ضمیمه کنید نگاه کنم.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 18. #18

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  دوست عزيز من همچنان منتظر راهنمايي هاي شما هستم

 19. #19

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  من تو بیلدر اینرو اضافه کردم

 20. #20

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  یکمی زحمت بدید به خودتون،
  آقا/خانم عشق 89 :
  شما نه می گی ارورت چیه نه اصلا کدی گذاشتی، این که نمی شه.

  آقا/خانم الی 994 :
  جواب شما که ارتباطی به حرف من نداشت. سورس نذاشتید!

  به هر حال این نمونه برنامه کوچیک رو براتون می گذارم. امیدوارم راتون بندازه.
  موفق باشید.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله یوسف زالی : چهارشنبه 26 تیر 1392 در 14:56 عصر
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 21. #21

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  من همیشه تو یه برنامه دیگه اول کدی رو که بلد نیستم رو تست می کنم بعد به برنامه اصلی اضافه می کنم
  این هم فایل تست هستش
  Project.rar
  ممنون از اینکه توجه فرمودین
  فقط اگه امکانش باشه نحوه پیاده سازیش رو بهم بگین

 22. #22

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  عزیز من، گفتم که سورس بدید.
  از طرفی نمونه برنامه هم گذاشتم.
  با سی پلاس پلاس برنامه دادید واسه تست یونیت دلفی؟!
  این فایلیه که توش ایناست:

  //---------------------------------------------------------------------------

  #include <vcl.h>
  #pragma hdrstop
  //---------------------------------------------------------------------------
  USEFORM("D:\Example\AU.cpp", Form1);
  //---------------------------------------------------------------------------
  WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
  {
  try
  {
  Application->Initialize();
  Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
  Application->Run();
  }
  catch (Exception &exception)
  {
  Application->ShowException(&exception);
  }
  catch (...)
  {
  try
  {
  throw Exception("");
  }
  catch (Exception &exception)
  {
  Application->ShowException(&exception);
  }
  }
  return 0;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------


  من چی این رو باید ببینم؟
  دوست عزیز شما مبانی برنامه نویسی رو فکر می کنم زیاد بلد نیستی، پیشنهاد من اینه که اول یک کتاب از مبانی پیدا کنی و چند تا برنامه کوچیک با دلفی بنویسی، بعد در خدمتیم.
  موفق باشی.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 23. #23

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  من اولش هم بهتون گفتم که برنامه من توی سی بیلدر هستش.
  آقا/خانم الی 994 :
  جواب شما که ارتباطی به حرف من نداشت. سورس نذاشتید!

  این جواب رو به من دادین . ماشالله مجال حرف زدن که به آدم نمیدین
  من کمکی که ازتون خواستم این بود که یونیتتون تو سی بیلدر ارور میده همین بود جرمم

 24. #24

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  در پست شماره 16 اشاره ای به این موضوع نشد.
  در پست 19 هم گفتید در بیلدر اضافه کردم.
  شما می تونید در نوت پد هم برنامه نویسی کنید. من که نمی دونم در بیلدر می شه دلفی کد زد و کامپایل کرد یا نه (تا جایی که یادمه می شه!)
  بنابراین شما باید زبان مورد استفاده رو می گفتید.
  برای این که از این توابع در زبان خودتون استفاده کنید باید یک نفر زحمت DLL کردن این توابع رو براتون بکشه.
  موفق باشید.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 25. #25

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام
  برای این که از این توابع در زبان خودتون استفاده کنید باید یک نفر زحمت DLL کردن این توابع رو براتون بکشه.
  نیازی به این کار نیست. C++‎‎ Builder توانایی Compile و استفاده از یونیت های دلفی را دارد. من یک پروژه نمونه را در C++‎‎ Builder ایجاد کرده ام که می تواند از یونیت U30DateUnit.pas استفاده کند. این پروژه نمونه با C++‎‎ Builder XE4 تست شده است که آنرا ضمیمه کرده ام. انجام این کار حتی در نسخ فسیل شده C++‎‎ Builder هم امکان پذیر است. در ضمن بنده قبلاً ویدئویی را در خصوص استفاده از یونیتهای دلفی در BCB ایجاد کرده ام که فیلم آن در آدرس زیر قرار دارد:
  http://www.irstu.com/?p=8490
  موفق باشید...
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 26. #26
  کاربر دائمی آواتار hector2000
  تاریخ عضویت
  خرداد 1386
  محل زندگی
  پرشین ساینس
  پست
  227

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  من این تابع را نوشتم که خیلی سریع و دقیق تاریخ میلادی را به شمسی تبدیل می کند


  function MiladiToShamsi(N:tdate):string;

  const
  W : array[1..7] of widestring = ('یکشنبه','دوشنبه','سه شنبه','چهارشنبه','پنجشنبه','ج عه','شنبه');
  Mon : array[1..12] of widestring = ('فروردین', 'اردیبهشت', 'خرداد', 'تیر', 'مرداد', 'شهریور', 'مهر', 'آبان', 'آذر', 'دی', 'بهمن', 'اسفند');
  var
  days,Y,D,M:integer;
  begin

  days:= DaysBetween(N,EncodeDate(1900,1,1));
  days :=days + 2112;
  Y := 1273;
  M := 0;
  D := 0;

  Y := Y + Trunc(days / 12053) * 33;
  days := days mod 12053;

  Y := Y + Trunc(days / 1461) * 4;
  days := days mod 1461;

  if (days = 1460)then
  begin
  Y := Y + 3;
  days := 365;
  end
  else
  begin
  Y := Y + Trunc(days / 365);
  days := days mod 365;
  end;  if (days < 186)then
  begin
  M := Trunc(days / 31) + 1;
  D := days mod 31 + 1;
  end
  else
  begin
  M := Trunc((days - 186) / 30) + 7;
  D := (days - 186) mod 30 + 1;
  end;
  result:= inttostr(Y)+' ' + Mon[M] + ' ' + Inttostr(D)+ ' ' + W[DayOfWeek(N)];
  end;  طریقه استفاده:

  Label1.caption:=MiladiToShamsi(date);

 27. #27

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  این قطعه کد در بازه زمانی کوتاه معقول به نظر می رسه.
  بنا به دلایلی که در استفاده از کامپوننت شمسی میلادی استفاده کردم، اولین روز شمسی رو 01/01/1300 قرار دادم.
  از همین تاریخ شروع می کنیم به مقایسه:

  2256/03/20 MiladiToShamsi = 1634/12/30 Date_GregorianToSolar = 1635/01/01
  ta
  2257/03/20 MiladiToShamsi = 1635/12/29 Date_GregorianToSolar = 1635/12/30

  2289/03/20 MiladiToShamsi = 1667/12/30 Date_GregorianToSolar = 1668/01/01
  ta
  2290/03/20 MiladiToShamsi = 1668/12/29 Date_GregorianToSolar = 1668/12/30

  2322/03/21 MiladiToShamsi = 1700/12/30 Date_GregorianToSolar = 1701/01/01
  ta
  2323/03/21 MiladiToShamsi = 1701/12/29 Date_GregorianToSolar = 1701/12/30

  2355/03/21 MiladiToShamsi = 1733/12/30 Date_GregorianToSolar = 1734/01/01

  همون طور که می بینید در تاریخ های بالا (و تمام تاریخ های بین اون، و ایضا تاریخ های دیگه ای که دیگه ادامه ندادم) خروجی برنامه شما با برنامه من فرق داره.
  تاریخ های بالا در سایت www.time.ir تست شد و خروجی برنامه شما اشتباه و خروجی برنامه من درست بود.

  همون طور که گفتم در بازه قبل از 1634/12/30 شمسی برنامه شما درست کار می کنه. ولی بعد از این تاریخ اشتباهات شروع می شه..
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 28. #28
  کاربر دائمی آواتار MohsenB
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1387
  محل زندگی
  ایرانم
  پست
  601

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام

  باتشکر از یوسی جان و با اجازه ایشون

  اول اینکه تغییراتی که برای اجرا توی فری پاسکال ( + لازاروس ) لازمه رو انجام دادم و دومم یه مثال با دلفی و لازاروس اضافه کردم . امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره .


  موفق باشید
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 29. #29
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  دی 1387
  محل زندگی
  اهواز
  پست
  923

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  با سلام خدمت اساتید محترم
  میخواهم با عبارت زیر تاریخ فرضا امروز را در یک متغیر قرار داده و از یک فیلد که در آن تاریخ میباشد کسر نمایم و نتیجه را که قطعا تعداد روزهای متفاوتی میباشد در فیلدی دیگری وارد نمایم . ولی عبارت نوشته شده دچار خطای سینتکس میشود . چرا؟
    strEmroz:=Date_CurrentDate(dbSolar);
  cmdUpdateRozMondeh.CommandText:='UPDATE tblTazmin SET RozMondeh='+
  Date_DaysBetween(+'TarikhPayan',strEmroz,dbSolar) +
  ' WHERE (NoaZmanat = 0) AND (VazTazmin = 0) OR (VazTazmin = 1);

 30. #30

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  شما نمی تونی از توابع دلفی در اس کیو ال استفاده کنی.

  Date_DaysBetween(+'TarikhPayan',strEmroz,dbSolar)

  اینجا شما داری رشته رو مقایسه می کنی.
  قبلش باید بریزی در یک متغیر، بعد با توابع دلفی حساب کتاب کنید، بعدش که Date_DaysBetween مقدارش رو داد، ازش استفاده کنید.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 31. #31

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  با سلام،
  به نظرم این یونیت یک ایراد اساسی داره و اون هم در تبدیلات تاریخ هست. در سیستم میشه تنظیمات تاریخ رو طوری عوض کرد که مثلاً به جای / در تاریخها از - و یا کاراکترهای دیگه استفاده بشه و یا اینکه جای روز و ماه و سال رو جابجه کنیم و ... .توی این یونیت برای تبدیلات تاریخ رو به صورت رشته میگیره که کار پردازش رو به شدت سخت میکنه و گاهی غیر ممکن میکنه و فکر می کنم استفاده از این روش اصلاً کار درستی نباشه. به نظر من هرجایی که کار تبدیل تاریخ (از میلادی به شمسی و یا هر مدل دیگری) انجام میشه ورودی تابع باید از نوع TDateTime و امثالهم باشه و نه از نوع رشته.

 32. #32

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  ورودی و خروجی برای سادگی رشته گرفته شده. خیلی از مواقع در دیتابیس ها و البته گزارشات دسترسی به نوع استاندارد وجود نداره. البته اگر هم داشته باشه برای تبدیل به شمسی باز باید روز و ماه و سالش در بیاد. کار با رشته ساده تره، اما می تونستیم مثلا با نوع Word هم کار کنیم. اساس کار یک سری تبدیلات بر اساس اعداده، ورودی و خروجی چندان اهمیتی نداره، تو سرعت هم به چشم نمیاد
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 33. #33

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  نقل قول نوشته شده توسط You-See مشاهده تاپیک
  ورودی و خروجی برای سادگی رشته گرفته شده. خیلی از مواقع در دیتابیس ها و البته گزارشات دسترسی به نوع استاندارد وجود نداره. البته اگر هم داشته باشه برای تبدیل به شمسی باز باید روز و ماه و سالش در بیاد. کار با رشته ساده تره، اما می تونستیم مثلا با نوع Word هم کار کنیم. اساس کار یک سری تبدیلات بر اساس اعداده، ورودی و خروجی چندان اهمیتی نداره، تو سرعت هم به چشم نمیاد
  توضیح دادی، رفاقتمون سر جاش ولی از اونجایی که توی مسائل فنی خیلی جدی هستم توضیحاتت نتونست من رو قانع کنه. چون شرایط مختلفی وجود داره حداقل برای تبدیل میلادی به شمسی ورودی باید به صورت TDateTime باشه و بجای استفاده از پردازش رشته برای بدست آوردن ماه، سال، و روز باید حتماً و حتماً از توابع داخل یونیت DateUtils که شامل توابع YearOf و MonthOf و DayOf هست استفاده بشه و استفاده از کد به کار رفته زیر اصلاً درست نیست:
  function Date_IsValidDate(Dt: string; DateBase: TDateBase): boolean;var
  DD, MM, YY: integer;
  begin
  if length(Dt) <> 10 then
  begin
  Result := false;
  exit;
  end;


  DD := StrToInt(Copy(Dt, 9, 2));
  MM := StrToInt(Copy(Dt, 6, 2));
  YY := StrToInt(Copy(Dt, 1, 4));


  // ...
  end;  در حالت کلی برای انجام این تبدیلات استفاده از پردازش رشته و استفاده از تابع Copy و نظایر آن اشتباه ترین کار ممکن است. مثلاً در کد بالا فرض کن که تاریخ به صورت 2012/6/1 باشه و پشت ماه و روز عدد 0 نباشه. خوب حالا چه مشکلی به وجود میاد؟! درسته در بالا طول 10 چک شده ولی چرا موقعی که صفر پشت ماه یا روز نوشته نشه تابع نباید درست کار کنه؟ واقعاً چرا؟
  آخرین ویرایش به وسیله BORHAN TEC : سه شنبه 04 شهریور 1393 در 13:35 عصر

 34. #34

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  این یونیت یک یونیت قدیمی برای یکی از کامپوننت هام هست. در اون جا هم کنترل های لازم همگی انجام شده و کاربر نمی تونه خارج از قواعد چیزی بزنه، سرسختیت همیشه برام مهم و ارزشمند بوده و هست. بعضی از کدهایی که به نظر بی مورد یا عجیب میاد، در اصل کات شده ی کد اصلی من بود. بعضی جاها مثلا چک شده تا صفر بودن تاریخ (!!) بررسی بشه، دلیلش هم چیزی بود که بیان کردم.
  کد به طور صحیح کار می کنه، و می شه ازش استفاده کرد، اما بهینه نیست. مخصوصا در استفاده از تبدیل معکوس با استفاده از روش ریشه یابی دودویی.
  خیلی خوبه که گیر بدی، باعث افزایش دقت من هم می شه.
  اصلا یکی از موارد دیگه ای که باید در این کد رعایت بشه، FormatSetting هست.
  مواردی که گوشزد کردی، به جاست.
  مهم ترین دلیلی که این یونیت اینجا گذاشته شد، بحث آموزشی قضیه هست، و مهم تر از اون این که مشکل همیشگی با تاریخ های کبیسه حل بشه. باقی توابع و ورودی ها همگی قابل بازنویسی هستند.
  از این که می بینم کدهای من توسط عزیزان حرفه ای تر از من بررسی می شه و نقطه نظراتشون رو می گن، باعث خوشحالی منه.
  کارت در اومد، باید کدی رو که از نظر خودت درسته، یا از اون بهتر، اصلاح شده یونیت من رو بگذاری اینجا
  خوبت بشه!
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 35. #35

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  از این که می بینم کدهای من توسط عزیزان حرفه ای تر از من بررسی می شه و نقطه نظراتشون رو می گن، باعث خوشحالی منه.
  امیدوارم که منظورت من نبوده باشم. شما خودت استاد ما هستی.
  اصلا یکی از موارد دیگه ای که باید در این کد رعایت بشه، FormatSetting هست.
  کاستی های مختلفی داره. مثلاً موقعی که یک تاریخ رو به صورت رشته به تابع میدیم کاربر حتماً در پارامتر دیگری از همون تابع باید فرمت تاریخ رو وارد کنه و ... .
  کارت در اومد، باید کدی رو که از نظر خودت درسته، یا از اون بهتر، اصلاح شده یونیت من رو بگذاری اینجا

  خوبت بشه!
  باشه، این پروژه که دارم روش کار می کنم تموم شد این یونیت رو تا جایی که سوادم برسه اصلاح میکنم.

 36. #36

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  مثلاً موقعی که یک تاریخ رو به صورت رشته به تابع میدیم کاربر حتماً در پارامتر دیگری از همون تابع باید فرمت تاریخ رو وارد کنه
  این کاستی نیست، اتفاقا قدرته، کاربر می تونه با یک تابع هم کارای شمسی کنه هم میلادی، به طور مثال انتقال تاریخ به چند رو بعد / قبل، شمسی با میلادی فرق داره. از طرفی پیش فرض داره به این معنی که برنامه نویس هیچی هم نداد، نداد.

  منتظر کدت هستم، بالاخره دو تا مغز دو تا فکر دارند که مسلما از یک فکر بهتره.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 37. #37

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام
  آقا این یونیت رو چطور میشه تبدیلش کرد به یه تقویم .مثل Calender خود دلفی .ویا دیگر کامپوننتها

 38. #38

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  سلام. من این کار رو قبلا ها برای شرکتی که توش کار می کردم کرده بودم، باید کامپوننت براش بنویسی و توابع رو در اون بگنجونی، یک دموی خیلی خلاصه روی دلفی هفت ازش دارم که براتون می گذارم.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله یوسف زالی : پنج شنبه 03 مهر 1393 در 01:42 صبح
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 39. #39

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  باتشکرازشما.
  فکر میکنم اشتباه شده .چون این فیلم آموزش اینتراوبه.اگه امکان داره دموی کامپوننت رو یه باردیگه آپلودکنید.
  باتشکر

 40. #40

  نقل قول: توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال تست شده با تقویم رسمی ایران http://www.time.ir

  لینک ها تصحیح شد.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

صفحه 1 از 3 123 آخرآخر

تاپیک های مشابه

 1. تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با توابع C#‎
  نوشته شده توسط rezabehman در بخش برنامه نویسی با زبان C و ++C
  پاسخ: 6
  آخرین پست: جمعه 17 مرداد 1393, 11:31 صبح
 2. سوال: الگوریتم تبدیل تاریخ هجری به میلادی بدون ذکر سال
  نوشته شده توسط ahrimaneahurai در بخش C#‎‎
  پاسخ: 3
  آخرین پست: دوشنبه 01 فروردین 1390, 12:04 عصر
 3. سوال: الگوریتم این توابع تبدیل تاریخ ها
  نوشته شده توسط cs2007 در بخش PHP
  پاسخ: 1
  آخرین پست: جمعه 27 اردیبهشت 1387, 10:46 صبح
 4. توابع تبدیل تاریخ در SQLServer
  نوشته شده توسط saghari در بخش VB.NET
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 03 بهمن 1385, 16:43 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •