نمایش نتایج 1 تا 10 از 10

نام تاپیک: خروجی های مختلف از List View

 1. #1

  Question خروجی های مختلف از List View

  سلام

  چه جوری میتونم از یه لیست ویو خروجی اکسل بگیرم

  یا به pdf تبدیلش کنم ...

  هر دو مورد رو لازم دارم لطفا راهنمایی کنید

 2. #2

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  کوووووممممممممممککککککککک ککک

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار khokhan
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  اسکو
  پست
  2,176

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  نقل قول نوشته شده توسط hackman مشاهده تاپیک
  کوووووممممممممممککککککککک ککک
  سلام

  برای انتقال محتوای گرید به ایکسل :

  بعد از اینکه Interop.Office و یه چند تای دیگه که در تصویر اومده رو به رفرنس اضافه کردین در رویداد کلیک یک با تن اینطور می نویسین :
  private void btn_export_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  Microsoft.Office.Interop.Excel._Application app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
  Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook workbook = app.Workbooks.Add(Type.Missing);
  Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet worksheet = null;
  app.Visible = true;

  try
  {

  worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook .Sheets["Sheet1"];
  worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook .ActiveSheet;
  worksheet.Name = "Exported from DataGridView";

  for (int i = 1; i < DataGridView1.Columns.Count + 1; i++)
  {
  worksheet.Cells[1, i] = DataGridView1.Columns[i - 1].HeaderText;
  }

  for (int i = 0; i < DataGridView1.Rows.Count - 1; i++)
  {
  for (int j = 0; j < DataGridView1.Columns.Count; j++)
  {
  worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = DataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
  }
  }


  string fileName = String.Empty;

  saveFileExcel.Filter = "Excel files |*.xls|All files (*.*)|*.*";
  saveFileExcel.FilterIndex = 2;
  saveFileExcel.RestoreDirectory = true;

  if (saveFileExcel.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  {
  fileName = saveFileExcel.FileName;

  workbook.SaveAs(fileName, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode. xlExclusive, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);

  }
  else
  return;

  }
  catch (System.Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.Message);
  }
  finally
  {
  app.Quit();
  workbook = null;
  app = null;
  }
  }
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه
  • نوع فایل: jpg 55.JPG‏ (27.6 کیلوبایت, 44 دیدار)

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار khokhan
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  اسکو
  پست
  2,176

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  این هم برای listview :
  Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xla = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();

  xla.Visible = true;

  Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook wb = xla.Workbooks.Add(Microsoft.Office.Interop.Excel.X lSheetType.xlWorksheet);

  Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet ws = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)xla.Acti veSheet;

  int i = 1;

  int j = 1;

  foreach (ListViewItem comp in listView1.Items)

  {

  ws.Cells[i, j] = comp.Text.ToString();

  //MessageBox.Show(comp.Text.ToString());

  foreach (ListViewItem.ListViewSubItem drv in comp.SubItems)

  {

  ws.Cells[i, j] = drv.Text.ToString();

  j++;

  }

  j = 1;

  i++;

  }

 5. #5

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  نقل قول نوشته شده توسط khokhan مشاهده تاپیک
  این هم برای listview :
  Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xla = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();

  xla.Visible = true;

  Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook wb = xla.Workbooks.Add(Microsoft.Office.Interop.Excel.X lSheetType.xlWorksheet);

  Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet ws = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)xla.Acti veSheet;

  int i = 1;

  int j = 1;

  foreach (ListViewItem comp in listView1.Items)

  {

  ws.Cells[i, j] = comp.Text.ToString();

  //MessageBox.Show(comp.Text.ToString());

  foreach (ListViewItem.ListViewSubItem drv in comp.SubItems)

  {

  ws.Cells[i, j] = drv.Text.ToString();

  j++;

  }

  j = 1;

  i++;

  }
  اینو کجا ذخیره میکنه ؟

 6. #6
  کاربر دائمی آواتار khokhan
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  اسکو
  پست
  2,176

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  نقل قول نوشته شده توسط hackman مشاهده تاپیک
  اینو کجا ذخیره میکنه ؟
  یا بذارش توی یه متد و در رویداد کلیک باتن متد رو فراخوانی کن

  یا اینکه مستقیما داخل رویداد باتن این کد رو قرار بده

 7. #7

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  نقل قول نوشته شده توسط khokhan مشاهده تاپیک
  یا بذارش توی یه متد و در رویداد کلیک باتن متد رو فراخوانی کن

  یا اینکه مستقیما داخل رویداد باتن این کد رو قرار بده
  منظورم اینه : فایل اکسلی که ساخته میشه کجا سیو میشه ؟

 8. #8

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  pdf چه جوریه ؟؟؟

  من این کدو برا pdf پیدا کردم اما کار نمیکنه :


  oleDbConnection1.Open();
  this.cellExport1.ActionAfterExport = DataExport.Common.ActionType.None;
  this.cellExport1.DataFormats.CultureName = "zh-CN";
  this.cellExport1.DataFormats.Currency = "?#,###,##0.00";
  this.cellExport1.DataFormats.DateTime = "yyyy-M-d H:mm";
  this.cellExport1.DataFormats.Float = "#,###,##0.00";
  this.cellExport1.DataFormats.Integer = "#,###,##0";
  this.cellExport1.DataFormats.Time = "H:mm";
  this.cellExport1.SheetOptions.AggregateFormat.Font .Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.CustomDataFormat.Fon t.Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.DefaultFont.Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.FooterFormat.Font.Na me = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.HeaderFormat.Font.Na me = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.HyperlinkFormat.Font .Color = Spire.DataExport.XLS.CellColor.Blue;
  this.cellExport1.SheetOptions.HyperlinkFormat.Font .Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.HyperlinkFormat.Font .Underline = Spire.DataExport.XLS.XlsFontUnderline.Single;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Alignment .Horizontal = Spire.DataExport.XLS.HorizontalAlignment.Left;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Alignment .Vertical = Spire.DataExport.XLS.VerticalAlignment.Top;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Font.Bold = true;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Font.Name = "Tahoma";
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Font.Size = 8F;
  this.cellExport1.SheetOptions.TitlesFormat.Font.Bo ld = true;
  this.cellExport1.SheetOptions.TitlesFormat.Font.Na me = "Arial";
  this.cellExport1.DataSource = DataExport.Common.ExportSource.ListView;
  this.cellExport1.ListView = this.listView1;

  Using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
  {
  cellExport1.SaveToFile(stream);
  this.oleDbConnection1.Close();
  Workbook workbook = new Workbook(stream);
  PdfConverter pdfConverter = new PdfConverter(workbook);

  PdfDocument pdfDocument = new PdfDocument();
  pdfDocument.PageSettings.Orientation = pdf.PdfPageOrientation.Landscape;
  pdfDocument.PageSettings.Width = 970;
  pdfDocument.PageSettings.Height = 850;

  PdfConverterSettings settings = new PdfConverterSettings();
  settings.TemplateDocument = pdfDocument;
  pdfDocument = pdfConverter.Convert(settings);

  pdfDocument.SaveToFile("test.pdf");

  }

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار khokhan
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  اسکو
  پست
  2,176

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  نقل قول نوشته شده توسط hackman مشاهده تاپیک
  منظورم اینه : فایل اکسلی که ساخته میشه کجا سیو میشه ؟
  با فشار دادن باتن حاوی این کد یه فایل اکسل وا می شه و محتویات لیست داخلش ریخته می شه حالا اختیار با شماست فایل اکسل رو هرکجا خواستین ذخیره کنین

 10. #10
  کاربر دائمی آواتار khokhan
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  اسکو
  پست
  2,176

  نقل قول: خروجی های مختلف از List View

  نقل قول نوشته شده توسط hackman مشاهده تاپیک
  pdf چه جوریه ؟؟؟

  من این کدو برا pdf پیدا کردم اما کار نمیکنه :


  oleDbConnection1.Open();
  this.cellExport1.ActionAfterExport = DataExport.Common.ActionType.None;
  this.cellExport1.DataFormats.CultureName = "zh-CN";
  this.cellExport1.DataFormats.Currency = "?#,###,##0.00";
  this.cellExport1.DataFormats.DateTime = "yyyy-M-d H:mm";
  this.cellExport1.DataFormats.Float = "#,###,##0.00";
  this.cellExport1.DataFormats.Integer = "#,###,##0";
  this.cellExport1.DataFormats.Time = "H:mm";
  this.cellExport1.SheetOptions.AggregateFormat.Font .Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.CustomDataFormat.Fon t.Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.DefaultFont.Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.FooterFormat.Font.Na me = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.HeaderFormat.Font.Na me = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.HyperlinkFormat.Font .Color = Spire.DataExport.XLS.CellColor.Blue;
  this.cellExport1.SheetOptions.HyperlinkFormat.Font .Name = "Arial";
  this.cellExport1.SheetOptions.HyperlinkFormat.Font .Underline = Spire.DataExport.XLS.XlsFontUnderline.Single;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Alignment .Horizontal = Spire.DataExport.XLS.HorizontalAlignment.Left;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Alignment .Vertical = Spire.DataExport.XLS.VerticalAlignment.Top;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Font.Bold = true;
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Font.Name = "Tahoma";
  this.cellExport1.SheetOptions.NoteFormat.Font.Size = 8F;
  this.cellExport1.SheetOptions.TitlesFormat.Font.Bo ld = true;
  this.cellExport1.SheetOptions.TitlesFormat.Font.Na me = "Arial";
  this.cellExport1.DataSource = DataExport.Common.ExportSource.ListView;
  this.cellExport1.ListView = this.listView1;

  Using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
  {
  cellExport1.SaveToFile(stream);
  this.oleDbConnection1.Close();
  Workbook workbook = new Workbook(stream);
  PdfConverter pdfConverter = new PdfConverter(workbook);

  PdfDocument pdfDocument = new PdfDocument();
  pdfDocument.PageSettings.Orientation = pdf.PdfPageOrientation.Landscape;
  pdfDocument.PageSettings.Width = 970;
  pdfDocument.PageSettings.Height = 850;

  PdfConverterSettings settings = new PdfConverterSettings();
  settings.TemplateDocument = pdfDocument;
  pdfDocument = pdfConverter.Convert(settings);

  pdfDocument.SaveToFile("test.pdf");

  }
  بایستی کتابخانه itextsharp.dll رو توی رفرنس پروژه اضافه کنی و همچنین در قسمت using هم این دو خط رو اضافه کنی

  using iTextSharp.text;
  using iTextSharp.text.pdf;


  من کتابخانه مذکور رو با یه نمونه کامل از استفاده این کتابخانه براتون ضمیمه می کنم در ضمن نحوه استفاده از این کتابخانه بصورت فایل pdf داخل نمونه به نمایش در می آید

  نمونه روهمراه با کتابخانه از این لینک دریافت کنید http://uplod.ir/y4qpfgxbahlb/iiii.rar.htm

تاپیک های مشابه

 1. مبتدی: view های مختلف در sql
  نوشته شده توسط nimamohammadi در بخش SQL Server
  پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 12 فروردین 1389, 19:20 عصر
 2. ذخیره آیکون های List View و باز یابی آن !!!
  نوشته شده توسط butterfly8528 در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 8
  آخرین پست: شنبه 11 مهر 1388, 15:40 عصر
 3. سوال: جلوگیری از جا به جای آیتم های List View !!!
  نوشته شده توسط butterfly8528 در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 2
  آخرین پست: یک شنبه 22 شهریور 1388, 06:42 صبح
 4. چاپ کردن قسمتهای مختلف خروجی در صفحه های مختلف
  نوشته شده توسط ستاره شرق در بخش SQL Server
  پاسخ: 4
  آخرین پست: دوشنبه 23 بهمن 1385, 19:04 عصر
 5. پاسخ: 10
  آخرین پست: سه شنبه 13 اردیبهشت 1384, 13:58 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •