سلام دوستان
من یک stiReport دارم که دارای یک page میباشد.
و نتیجه گزارش از یک شهرستان را برمیگرداند.
حال میخواهم نتیجه گزارش 14 شهرستان برگردانده شود البته 14 page نداشته باشیم بلکه همین یک page را 14 بار فراخوانی کرده و در انتها نتیجه را در یک StiWebViewer نمایش دهم.
علت اینست که این عدد 14 متغیر هست و نمیتوانیم بگوییم 14 page داشته باشیم.
..
دوستان هر ایده و راه حلی را دریغ نفرمایید.

راه حل خودم که جواب نداد
 StiPage page = rpt.Pages[0];
rptColl.Pages.Insert(i, page);

نیت این بود که rptColl تک تک rpt که 14 بار در یک حلقه فراخوانی شده را ذخیره کند سپس همین rptColl توی StiWebViewer نمایش داده شود

مشکل اینجاست که کنترل ها با اسمهای تکراری در صفحه هات ساخته میشوند.......و موجب error
....
...
دوستان هر ایده و راه حلی را دریغ نفرمایید.
ممنون