با سلام دوستان و اساتید محترم
من در حال کار با اف شارپ هستم،وقتی دو کد زیر را اجرا می کنم سیستم دو پاسخ متفاوت می دهد،مگر نباید دو جواب یکسان بدهد،علت چیست؟

کد اول:
let evenOnlyList = List.filter (fun x -> x % 2 = 0) [1; 2; 3; 4; 5; 6]

پاسخ سیستم:
val evenOnlyList : int list = [2; 4; 6]


کد دوم:
let data=[1;2;3;4;5;6]
let evenOnlyList = List.filter (fun x -> x % 2 = 0) data

پاسخ سیستم:
val evenOnlyList : int list = [2; 4; 6]


با تشکر