با سلام
من يک جدول تو در تو دارم شبيه يک منو که هر ايتم آنرا انتخاب کنيم به يک جدول ديگر اشاره مي کند . حال مي خواهم محتواي آنرا در يک menuStrip بريزم . در واقع منويي که اطلاعاتش را از بانک مي خواند .
چگونه آنرا پياده سازي کنم؟
با تشکر