سلام
چند خط برنامه قبلا استفاده کرده بودم که مشکلی نداشت و به راحتی اجراء می شد ولی در حال حاضر چندتا مشکل داره اولی اینه که با وجود تغییر نکردن آدرس سایت و ... هیچ یک از پارامتر ها پر نمیشه ؟؟

HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc = hw.Load(lod);
HtmlNodeCollection nodes = doc.DocumentNode.SelectNodes("//a[@class='metatag-topic metatag-keywords']");
HtmlNodeCollection nodes2 = doc.DocumentNode.SelectNodes("//div[@class='pagination']/a[@href]");
HtmlNodeCollection phone = doc.DocumentNode.SelectNodes("//p[@class='phone fRight ml10']");

نمیدونم مشکل از کجاست یا باید چه چیزهایی چک کنم
ممنون