سلام چرا موقعي از maskedtext استفاده مي کنيم يک سري خط مي ياد که ميشه از وسطش هم نوشت