من یه برنامه نوشتم که باید متن قراردادهای یک شرکت را ثبت کنه و اکثر اطلاعات وارد شده جدول هستندو چطور بایداطلاعات ورد در بانک دخیره کنم و فراخوانی از بانک خیلی ممنون میشم کمکم کنید خیلی واجبه