صفحه 2 از 2 اولاول 12
نمایش نتایج 41 تا 52 از 52

نام تاپیک: معرفی و آموزش C++‎‎‎‎‎ به صورت گام به گام

 1. #41

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی رشته ای از دستورات مرکب

  به طور کلی دستور مرکب رشته ای از دستورات می باشد که به صورت یک دستور واحد عمل می کند که زبان C++‎‎‎‎ برای ارائه یک دستور مرکب , رشته دستورات را بین یک جفت آکولاد { باز و بسته} قرار می دهد.

  به دستوراتی که بین آکولاد قرار می گیرند یک "بلوک" گفته می شود. از آنجا که دستور مرکب خود یک دستور واحد محسوب می شود می توان آن را در تمام مواردی که دستور تک بکار می رود , مورد استفاده قرار داد.به طور کلی دستور مرکب رشته ای از دستورات می باشد که به صورت یک دستور واحد عمل می کند که زبان C++‎‎‎‎ برای ارائه یک دستور مرکب , رشته دستورات را بین یک جفت آکولاد { باز و بسته} قرار می دهد.

  به دستوراتی که بین آکولاد قرار می گیرند یک "بلوک" گفته می شود. از آنجا که دستور مرکب خود یک دستور واحد محسوب می شود می توان آن را در تمام مواردی که دستور تک بکار می رود , مورد استفاده قرار داد.


  به مثال زیر توجه کنید :
  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main()


  {


  int x, y;
  x = 8;
  y = 16;


  if (x < y)
  {
  x = x + y;
  cout << x << endl;
  }


  return 0;


  }
  در این مثال مقدار متغیر x برابر 8 و مقدار متغیر y برابر 16 می باشد حال در بخش دستور شرطی با ارزیابی اینکه اگر ارزش x کوچکتر از y باشد آنگاه وارد بلوک شرط موجود شود و در این قسمت مقدار x را برابر مقدار اولیه x به علاوه مقدار اولیه y قرار دهد و سپس مقدار نهایی x را نمایش دهند که خروجی آن برابر با 24 خواهد بود یعنی مقدار اولیه x که 8 است و مقدار اولیه y که 16 است را جمع زده و در نهایت مقدار 24 دوباره در متغیر x قرار میگیرد و سپس چاپ می شود.

 2. #42

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی رشته ای از دستورات مرکب

  حال یک مشکل در این نوع شکل دستوری شرطی وجود دارد در این کد اگر مقدار x کوچکتر از y نباشد هیچ عملی صورت نخواهد گرفت برای رفع این مشکل در ساده ترین شکل می تواند خارج از بلوک موجود در دستور شرطی دستور دیگری را نوشت به صورت زیر :


  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main()


  {
  int x, y;
  x = 8;
  y = 16;


  if (x < y)
  {
  x = x + y;
  cout << x << endl;
  }


  cout << "False" << endl;


  return 0;
  }
  و یا به صورت زیر می توان در بلوک جدیدی یک دستور جدید برای صفر بودن مقدار باز گشتی قرار داد به صورت زیر :


  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main()


  {
  int x, y;
  x = 8;
  y = 16;


  if (x < y)
  {
  x = x + y;
  cout << x << endl;
  }
  else
  {
  cout << "False" << endl;
  }


  return 0;
  } 3. #43

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی شرایط مرکب خاص

  در C++‎ شرایط نظیر n % d و شرایط x > y را ترکیب کرد تا شرایط مرکب حاصل شوند؛ عملگر های منطقی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : && ( و / and ) , || (یا / or) و ! (نقیص / not) که تعریف عملگر های یاد شده به صورت زیر است :

  عملگر && p && q برابر 1 است , اگر و تنها اگر p و q 1 باشند.
  عملگر || p || q برابر 1 است , اگر p یا q یا هردو برابر 1 باشند.
  عملگر ! !p اگر p برابر نباشد و p برابر 0 (صفر) باشد.

  به عنوان مثال (n % d || x > y) درست خواهد بود , اگر n % d غیر صفر یا x بزرگتر از y باشد یا هر دو مورد (x > y)! نیز هم ارز x<=y است.

  تعاریف سه عملگر منطقی , معمولا به صورت جداول درستی زیر ارائه می شود :
  طبق این جدول می توان دریافت که اگر ارزش p , 1 باشد "درست" و ارزش q , 0 باشد "نادرست" باشد آنگاه ارزش عبارات p && q و p || q به ترتیب 0 و 1 خواهد بود.

 4. #44

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی شرایط مرکب خاص

  بنابر این به مثال هایی در رابطه با این مورد توجه نمایید ؛ در مثال های زیر ما سعی داریم با استفاده از شرایط مرکب برنامه خود را بنویسیم.

  در مثال زیر از شرایط مرکب برای یافتن ماکزیمم سه عدد صحیح استفاده می شود:


  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main()


  {


  cout << "Please enter integers:" << endl;


  int x, y, z;


  cin >> x >> y >> z;


  cout << "X = " << x << " Y = " << y << " Z = " << z << endl;


  if (x >= y && x >= z) cout << "Result : X" << endl;
  if (y >= x && x >= z) cout << "Result : Y" << endl;
  if (z >= x && x >= y) cout << "Result : Z" << endl;


  return 0;


  }

  در این مثال در ابتدا توسط شیء cout پیغامی را برای کاربر به عنوان لطفا مقادیر صحیح را وارد کنید داده می شود و سپس 3 متغیر از نوع صحیح به نام های x , y , z تعریف شده است که در خط بعدی با استفاده از شیء cin و عملگر ورودی >> یک به یک مقادیر وارد شده توسط کاربر دریافت می شود و سپس بعد از نمایش مقادیر وارد شده توسط شرایط مرکب ارزش آن ها بررسی و در نهایت بزرگترین ورودی چاپ می شود به صورت زیر:

  1. Please enter integers: / پیغام برای کاربر به عنوان لطفا مقادیر صحیح را وارد کنید
  2. مقدار اول / 128
  3. مقدار دوم / 256
  4. مقدار سوم / 512
  5. X = 128 Y = 256 Z = 512 پیش نمایش مقادیر /
  6. Result = X / بزرگترین ورودی

 5. #45

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی شرایط مرکب خاص

  مثال کاراکتری (در این مثال کاربر می تواند در باره کلمه “Yes” حرف y یا Y را وارد نماید) به صورت زیر :


  //Author: Kambiz Asadzadeh

  #include <iostream>

  using namespace std;

  int main()

  {

  char answer;

  cout << "Do you have C++‎‎‎‎ 11 Book?" << endl;

  cin >> answer;

  if (answer == 'Y' || answer == 'y' ) cout << "Yes" << endl;
  else cout << "No" << endl;

  return 0;

  }
  آخرین ویرایش به وسیله کامبیز اسدزاده : یک شنبه 13 اسفند 1396 در 14:48 عصر

 6. #46

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی دستورات شرطی تو در تو

  دستورات شرطی تو در تو همانند دستورات شرطی مرکب می توان مورد استفاده قرار داد با این تفاوت که در این نوع شرط در بخش های پیچیده از برنامه می توان بهتر و سفارشی تر به نتیجه رسید بنابراین یک دستور شرطی در این حالت می تواند در داخل دستور شرطی دیگری نیر قرار بگیرید این نوع دستورات را دستورات شرطی تو در تو می نامند.

  به مثال زیر توجه کنید : در این مثال ماکزیمم سه عدد صحیح را به روش شرط تو در تو نوشته ایم.


  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main()


  {
  int x, y, z, max;


  cin >> x >> y >> z;


  if (x > y)
  if (x > z) max = x;
  else max = z;
  else
  if (y > z) max = y;
  else max = z;
  cout << "The maximum is :" << max << endl;


  return 0;


  }
  خروجی به صورت زیر خواهد بود :

  1. 128
  2. 16
  3. 768
  4. The maximum is :768

  توجه داشته باشید که شرایط تو در تو از پیچیدگی های بسیار زیادی می توانند برخوردار باشند بنابر این معمولا بهتر است تا حد امکان از آن ها پرهیز شود ؛ استثنای این قانون شکل خاص شرطهای تو در تو است که در آن به دنبال تمامی else ها بجز مورد آخر , if دیگری قرار می گیرد این ساختار منطقی مشهوری است زیرا با روش ساده ای رشته موارد تصمیم گیری را طرح می کند در مثال بعدی مشاهده خواهیم کرد که برای منطقی تر کردن روش شرایط تو در تو از if else های پی در پی می توان استفاده کرد.

 7. #47

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی دستورات شرطی تو در تو

  در این مثال یک نمره را به رتبه حرفی هم ارز آن تبدیل می کنیم به صورت زیر از شرط تو در تو در آن استفاده می شود :


  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main()


  {
  int score;


  cout << "Please enter the test score: \n" << endl;


  cin >> score;


  if (score > 100) cout << "Error: score is out of range.";


  else if (score >= 90) cout << 'A';
  else if (score >= 80) cout << 'B';
  else if (score >= 70) cout << 'C';
  else if (score >= 60) cout << 'D';
  else if (score >= 0) cout << 'F';


  else cout << "Error: score is out of range." << endl;


  return 0;


  }
  نتیجه در صورت وارد کردن مقدار بالای 90 تا 100 به صورت زیر خواهد بود :

  1. Please enter the test score:
  2. 98
  3. A


  نتیجه در صورت وارد کردن مقدار بالای 60 تا 69 به صورت زیر خواهد بود :

  1. Please enter the test score: 2. 65 3. D

  نتیجه در صورت وارد کردن مقدار خارج از محدوده تعریف شده به صورت زیر خواهد بود :

  1. Please enter the test score:
  2. -40
  3. Error: score is out of range.

 8. #48

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی دستور switch

  دستور سوئیچ همانند دستور if قابلیت شرط گذاری چند گانه را با تفاوت ساختار بهتر را دارد در این رابطه نحوه ترکیب کلی این دستور به صورت زیر می باشد :


  switch (expression) {
  case constant1: statementList1;
  case constant2: statementList2;
  :
  :
  case constantN: statementListN;
  default: statementList;  در این روش switch ابتدا expression را ارزیابی می کند و مقدار حاصل را در بین ثوابت case جستجو می کند و در صورت پیدا شدن مورد جستجو شده در constant ها دستورالعمل های موجود در آن statementList اجرا می شوند. در غیر اینصورت اگر default وجود داشته باشدکه این مورد (اختیاری است) آنگاه برنامه به آن statementList منشعب می شود.

  توجه : نتیجه سنجش expression مقداری از نوع integer و constant ها , ثوابت integer (مانند char) باشند.

  درمثال زیر توسط این دستور شرطی یک شرط برای مقایسه رنک یا همان امتیاز در نظر گرفته ایم :


  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;
  int main()


  {
  char Rank;
  cout << "Enter your rank:"; cin >> Rank;
  switch (Rank)
  {
  case 'a': case 'A':
  cout << "Excellent !";
  break;
  case 'b': case 'B':
  cout << "Very Good !";
  break;
  case 'c': case 'C':
  cout << "Good !";
  break;
  case 'd': case 'D':
  cout << "Not bad !";
  break;
  default: break;
  }
  return 0;
  }  در این روش ابتدا نوع کاراکتری را با نام Rank در نظر گرفته ایم و سپس با استفاده از دستور شرطی switch مقدار ورودی را وارد مقایسه می کنیم که در این بخش توسط دستور case مقدار ورودی با مقادیر موجود در هر یک از case ها مقایسه می شود و سپس در صورت صحیح و برابر بودن مقدار ورودی با مقدار موجود در دستور case مرحله بعدی داخل case مورد نظر اجرا می شود که میتوان دستوری مانند چاپ و یا هر چیز دیگری باشد.

 9. #49

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی دامنه یا همان حوزه عملیاتی

  به طور کلی دامنه به عنوان یک شناسه , بخشی از برنامه میباشد که شناسه را میتوان در آن محدوده به کار برد. برای مثال متغیر را نمیتوان پیش از اعلان , مورد استفاده قرار داد , بنابراین دامنه آنها از محل معرفیشان آغاز می شود.

  یک مثال :


  //Author: Kambiz Asadzadeh

  #include <iostream>

  using namespace std;

  int main()
  {
  x = 11; // Error

  int x;
  {
  x = 22; // OK
  y = 33; //Error
  int y;
  x = 44; //OK
  y = 55; //OK
  }

  x = 66; //OK
  y = 77; //Error
  }


  دراین مثال دامنه x از نقطه اعلان آن تا پایان main() و دامنه y ازنقطه اعلان آن تا پایان بلوک داخلی اعلان ادامه دارد.که مشخص است در صورت تعریف نابجای متغیر خطا در آن رخ خواهد داد زیرا دامنه حوزه برای تعریف متغیر مهم است.

 10. #50

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎ به صورت گام به گام

  ادامه فصل دوم : معرفی تبدیل نوع integer

  در بسیاری از حالات C++‎ این امکان را فراهم میکند که اشیائی از یک نوع در مکانی به کار گرفته شوند که نوع دیگری در آن پیش بینی شده است.
  در کل به این کار تبدیل نوع میگویند.

  معمولا مهمترین و رایجترین نوع های قابل تبدیل تغییر دادن و تبدیل نوع int به string و یا int به float است.

  مثال :


  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main() {

  char c = 'A';
  short m = 22;
  int n = c + m;
  cout << "n = " << n << endl;


  return 0;
  }


  در این مثال متغیر کاراکتری c عدد صحیح 65 با کد اسکی کاراکتر A و متغیر m از نوع short با عدد صحیح 22 مقدار دهی شده است.
  در انتساب n = c + m عملوند های c و m انواع integer متفاوتی رو دارند بنابراین مقادیر آن ها 65 و 22 پیش از انتساب مقدار نتیجه 86 به n به نوع int ارتقاء داده میشود.

  پایان فصل دوم...

 11. #51

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎‎ به صورت گام به گام

  آغاز فصل سوم : معرفی تکرار و انواع ممیز های شناور

  در زبان C++‎‎‎‎‎‎‎ سه دستور تکرار داریم : دستور while , دستور do … while . دستور for . به دلیل ماهیت چرخشی به آن ها را حلقه نیز می نامند.

  ادامه فصل سوم : معرفی دستور while
  به طور کلی ساختار دستور while به شکل زیر است :

  در حین (عبارت مقایسه ای) عبارت اجرایی while (condition) statement


  در این روش ابتدا condition ارزیابی میشود اگر مخالف صفر یا به عبارتی درست باشد , statement اجرا شده و condition بار دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرد این دو گام تا زمانی تکرار میشوند که condition برابر صفر یا به عبارتی نادرست شود.

  مثال :  //Author: Kambiz Asadzadeh


  #include <iostream>


  using namespace std;


  int main() {

  int n;
  cout << "Enter positive integers. Terminate with 0.\n\t: ";
  cin >> n;


  while (n > 0) {


  cout << n << "cubed is " << n*n*n << "\n\t: ";
  cin >> n;


  }


  }  نتیجه به صورت زیر خواهد بود :


  Enter positive integers. Terminate with 0.
  : 2
  2cubed is 8
  : 5
  5cubed is 125
  : 7
  7cubed is 343
  : 0  توضیحات نحوه عملکرد : در ابتدا مقدار ورودی برای n عدد 2 میباشد دستور while شرط (n > 0)را آزمایش کرده از انجا که شرط درست است دو دستور داخل حلقه اجرا میشود دستور دوم عدد 5 را خوانده و در n قرار میدهد در پایان حلقه کنترل به ظرط (n > 0) باز میگردد این شررط همچنان درست است در نتیجه دستور داخل حلقه مجددا اجرا میشود هربار کنترل به پایان حلقه میرسد شرط دوباره مورد بررسی قرار میگیرد پس از سومین تکرار که n برابر 0 و شرط نادرست میرسد حلقه به پایان میرسد.

 12. #52

  نقل قول: معرفی و آموزش C++‎ به صورت گام به گام

  دوستان بنا بر توسعه بهتر کتاب قرار شده به زودی نسخه رسمی از کتاب را با سر فصل های بهتری در اختیار عموم قرار دهیم که اعلام خواهد شد.
  برای مشاهده ادامه فعالیت‌ها به انجمن‌های https://forum.iostream.ir رجوع نمایید.
  آخرین ویرایش به وسیله کامبیز اسدزاده : دوشنبه 07 خرداد 1397 در 16:54 عصر


صفحه 2 از 2 اولاول 12

تاپیک های مشابه

 1. آموزش: معرفی و آموزش C++‎‎‎/Qt به صورت گام به گام
  نوشته شده توسط کامبیز اسدزاده در بخش برنامه نویسی در محیط QT و هم خانواده هایش
  پاسخ: 53
  آخرین پست: سه شنبه 04 شهریور 1393, 21:36 عصر
 2. آموزش: آموزش برنامه نویسی به زبان اسمبلی به صورت گام به گام
  نوشته شده توسط JaVa در بخش برنامه نویسی اسمبلی خانواده x86
  پاسخ: 8
  آخرین پست: سه شنبه 08 بهمن 1392, 08:19 صبح
 3. آموزش Intraweb به صورت گام به گام
  نوشته شده توسط حمیدرضاصادقیان در بخش توسعه نرم افزار تحت وب
  پاسخ: 3
  آخرین پست: دوشنبه 03 تیر 1387, 20:07 عصر
 4. آموزش PHP به صورت قدم به قدم !!!
  نوشته شده توسط alireza_66 در بخش PHP
  پاسخ: 3
  آخرین پست: سه شنبه 01 آذر 1384, 20:52 عصر
 5. آموزش گام به گام کار با پلت کامپوننتهای دلفی
  نوشته شده توسط nasr در بخش برنامه نویسی در Delphi
  پاسخ: 15
  آخرین پست: شنبه 30 خرداد 1383, 17:36 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •