من برای نوشتن برنامه دیکشنریم نیاز یه یک ocr مناسب ونه نرم افزارش داشتم .خواستم که بگویید از کجا بدست بیاورم