چگونه می توان بر روی ستونی از جنس int در گرید، filter operator از نوع contain اضافه کرد ؟