دوستان سلام. من یک قطعه کد ساده نوشتم که اول کمبوباکس بایند میشه و عمل جستجو را انجام میده و بعد در تکس باکس کد آن را باید بخونه بار اول که بایند میکنم میکنم مشکلی نیست اما دفعه ی بعد گه میام بعدی را از کمبو انتخاب کنم و ترک میکنم کمبو باکس را عمل رفرش انجام نمیشه و همان کد قبلی نمایش داده میشود. ممنون میشم که مشکل کدم را بگید.
با تشکر

     private void cbonameHerfeh_Leave(object sender, EventArgs e)        {
txtcodestandard.DataBindings.Clear();
string strcon = @"Data Source=LEILA;AttachDbFilename=" + Environment.CurrentDirectory + "\\reception.mdf;Integrated Security=True";
SqlConnection con = new SqlConnection(strcon);
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = "select code_standard from Herfeh where name_herfeh=@name_herfeh";
cmd.Parameters.AddWithValue("@name_herfeh", cbonameHerfeh.Text);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
da.SelectCommand = cmd;
da.Fill(ds, "Herfeh");
con.Close();
txtcodestandard.DataBindings.Add(new Binding("Text", ds, "Herfeh.code_standard"));
}