صفحه 4 از 4 اولاول ... 234
نمایش نتایج 121 تا 127 از 127

نام تاپیک: این هم کد

 1. #121

  نقل قول: این هم کد

  به نظر من باید از SharedPreferences استفاده کرد ،تا حتی اگه کاربر از روی صفحه میانبر حذف کرد مزاحمتی ایجاد نکنه برای کاربر.


 2. #122

  نقل قول: این هم کد

  نقل قول نوشته شده توسط smemamian مشاهده تاپیک
  استفاده از 2 فونت الی بیشتر در یک TextView :


  ضمیمه 122174

  دریافت

  توجه داشته باشید که فونت دلخواه رو در قسمت fonts بذارید.

  فایل مورد نظر یافت نشد

 3. #123
  کاربر دائمی آواتار ali_khodayar
  تاریخ عضویت
  شهریور 1387
  محل زندگی
  Karaj
  سن
  35
  پست
  268

  نقل قول: این هم کد

  کد راه اندازی مجدد برنامه


  کد HTML:
  Intent mStartActivity = new Intent(context, StartActivity.class);int mPendingIntentId = 123456;
  PendingIntent mPendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, mPendingIntentId,  mStartActivity, PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT);
  AlarmManager mgr = (AlarmManager)context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
  mgr.set(AlarmManager.RTC, System.currentTimeMillis() + 100, mPendingIntent); System.exit(0);
  Intent mStartActivity =newIntent(context,StartActivity.class);
  int mPendingIntentId =123456;
  PendingIntent mPendingIntent =PendingIntent.getActivity(context, mPendingIntentId, mStartActivity,PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT);
  AlarmManager mgr =(AlarmManager)context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
  mgr
  .set(AlarmManager.RTC,System.currentTimeMillis()+100, mPendingIntent);
  System.exit(0);


  بجای StartActivity ، اکتیویتی شروع برنامه رو قرار بدید. .


  فقط نمیدونم چرا درست نمایش نمیده . به صورت کد HTML میشه


 4. #124
  کاربر دائمی آواتار saeed_g21
  تاریخ عضویت
  مرداد 1388
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  1,065

  نقل قول: این هم کد

  سلام دوستان

  پیدا کردن فاصله با استفاده از Long, Lat بین دو Point

  public static float Fasele( final double Lat_b, final double Long_b,final Context ctx ) 	{
  double Lat_a = Point(ctx)[0];
  double Long_a = Point(ctx)[1];
  double earthRadius = 3958.75;
  double latDiff = Math.toRadians(Lat_b-Lat_a);
  double lngDiff = Math.toRadians(Long_b-Long_a);
  double a = Math.sin(latDiff /2) * Math.sin(latDiff /2) +
  Math.cos(Math.toRadians(Lat_a)) * Math.cos(Math.toRadians(Lat_b)) *
  Math.sin(lngDiff /2) * Math.sin(lngDiff /2);
  double c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
  double distance = earthRadius * c;


  int meterConversion = 1609;
  return new Float(distance * meterConversion).floatValue();


  }

 5. #125

  نقل قول: این هم کد

  درج متغیر بین متن :
  مثال : چه خبره؟ توی نسخه X
  توسط این کد میتونیم مقدار X رو تغییر بدیم
  --
  اول از همه توی فایل strings در مسیر res/values یه متغیر ایجاد کنید
  <string name="versiontitle">توی نسخه %1$s چه خبره؟</string>

  هرکجا که نیاز بود متغییر توسط کدنویسی تغییر کنه باید از این نشانه استفاده کنید %1$s
  حالا توی کد نویسی جاوا هم:
  //version=1
  String version;
  String news = String.format(getResources().getString(R.string.ve rsiontitle),version);


  نتیجه : چه خبره؟ توی نسخه 1

 6. #126
  کاربر دائمی آواتار saeed_g21
  تاریخ عضویت
  مرداد 1388
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  1,065

  نقل قول: این هم کد

  کلاس کار با تاریخ


  import java.util.Calendar;import java.util.GregorianCalendar;


  public class PersianDate {
  private int irYear; // Year part of a Iranian date
  private int irMonth; // Month part of a Iranian date
  private int irDay; // Day part of a Iranian date
  private int gYear; // Year part of a Gregorian date
  private int gMonth; // Month part of a Gregorian date
  private int gDay; // Day part of a Gregorian date
  private int juYear; // Year part of a Julian date
  private int juMonth; // Month part of a Julian date
  private int juDay; // Day part of a Julian date
  private int leap; // Number of years since the last leap year (0 to 4)
  private int JDN; // Julian Day Number
  private int march; // The march day of Farvardin the first (First day of jaYear)


  public PersianDate(){
  Calendar calendar = new GregorianCalendar();
  setGregorianDate(calendar.get(Calendar.YEAR),
  calendar.get(Calendar.MONTH)+1,
  calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
  }

  public PersianDate(int year, int month, int day){
  setGregorianDate(year,month,day);
  }


  public int getIranianYear() {
  return irYear;
  }

  public int getIranianMonth() {
  return irMonth;
  }

  public int getIranianDay() {
  return irDay;
  }

  public int getGregorianYear() {
  return gYear;
  }

  public int getGregorianMonth() {
  return gMonth;
  }


  public int getGregorianDay() {
  return gDay;
  }

  public int getJulianYear() {
  return juYear;
  }

  public int getJulianMonth() {
  return juMonth;
  }

  public int getJulianDay() {
  return juDay;
  }

  public String getIranianDate(){
  String Year,Month,Day;

  Year = String.valueOf(irYear).substring(2, 4);

  if(irMonth < 10){
  Month = "0"+String.valueOf(irMonth);

  }else{
  Month = String.valueOf(irMonth);
  }

  if(irDay < 10){
  Day = "0"+String.valueOf(irDay);

  }else{
  Day = String.valueOf(irDay);
  }

  return (Year+""+Month+""+Day);
  }

  public String getGregorianDate(){
  return (gYear+"/"+gMonth+"/"+gDay);
  }

  public String getJulianDate(){
  return (juYear+"/"+juMonth+"/"+juDay);
  }

  public String getWeekDayStr(){
  String weekDayStr[]={
  "Monday",
  "Tuesday",
  "Wednesday",
  "Thursday",
  "Friday",
  "Saturday",
  "Sunday"};
  return (weekDayStr[getDayOfWeek()]);
  }

  public String toString(){
  return (getWeekDayStr()+", Gregorian:["+getGregorianDate()+"], Julian:["+getJulianDate()+"], Iranian:["+getIranianDate()+"]");
  }

  public int getDayOfWeek(){
  return (JDN % 7);
  }

  public void nextDay(){
  JDN++;
  JDNToIranian();
  JDNToJulian();
  JDNToGregorian();
  }

  public void nextDay(int days){
  JDN+=days;
  JDNToIranian();
  JDNToJulian();
  JDNToGregorian();
  }

  public void previousDay(){
  JDN--;
  JDNToIranian();
  JDNToJulian();
  JDNToGregorian();
  }

  public void previousDay(int days){
  JDN-=days;
  JDNToIranian();
  JDNToJulian();
  JDNToGregorian();
  }

  public void setIranianDate(int year, int month, int day){
  irYear =year;
  irMonth = month;
  irDay = day;
  JDN = IranianDateToJDN();
  JDNToIranian();
  JDNToJulian();
  JDNToGregorian();
  }

  public void setGregorianDate(int year, int month, int day){
  gYear = year;
  gMonth = month;
  gDay = day;
  JDN = gregorianDateToJDN(year,month,day);
  JDNToIranian();
  JDNToJulian();
  JDNToGregorian();
  }

  public void setJulianDate(int year, int month, int day){
  juYear = year;
  juMonth = month;
  juDay = day;
  JDN = julianDateToJDN(year,month,day);
  JDNToIranian();
  JDNToJulian();
  JDNToGregorian();
  }

  private void IranianCalendar(){
  // Iranian years starting the 33-year rule
  int Breaks[]={-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818,1111,1181,1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2 394,2456,3178} ;
  int jm,N,leapJ,leapG,jp,j,jump;
  gYear = irYear + 621;
  leapJ = -14;
  jp = Breaks[0];
  // Find the limiting years for the Iranian year 'irYear'
  j=1;
  do{
  jm=Breaks[j];
  jump = jm-jp;
  if (irYear >= jm){
  leapJ += (jump / 33 * 8 + (jump % 33) / 4);
  jp = jm;
  }
  j++;
  } while ((j<20) && (irYear >= jm));
  N = irYear - jp;
  // Find the number of leap years from AD 621 to the begining of the current
  // Iranian year in the Iranian (Jalali) calendar
  leapJ += (N/33 * 8 + ((N % 33) +3)/4);
  if ( ((jump % 33) == 4 ) && ((jump-N)==4))
  leapJ++;
  // And the same in the Gregorian date of Farvardin the first
  leapG = gYear/4 - ((gYear /100 + 1) * 3 / 4) - 150;
  march = 20 + leapJ - leapG;
  // Find how many years have passed since the last leap year
  if ( (jump - N) < 6 )
  N = N - jump + ((jump + 4)/33 * 33);
  leap = (((N+1) % 33)-1) % 4;
  if (leap == -1)
  leap = 4;
  }

  public boolean IsLeap(int irYear1){
  // Iranian years starting the 33-year rule
  int Breaks[]=
  {-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818,1111,1181,
  1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178} ;
  int jm,N,leapJ,leapG,jp,j,jump;
  gYear = irYear1 + 621;
  leapJ = -14;
  jp = Breaks[0];
  // Find the limiting years for the Iranian year 'irYear'
  j=1;
  do{
  jm=Breaks[j];
  jump = jm-jp;
  if (irYear1 >= jm){
  leapJ += (jump / 33 * 8 + (jump % 33) / 4);
  jp = jm;
  }
  j++;
  } while ((j<20) && (irYear1 >= jm));
  N = irYear1 - jp;
  // Find the number of leap years from AD 621 to the begining of the current
  // Iranian year in the Iranian (Jalali) calendar
  leapJ += (N/33 * 8 + ((N % 33) +3)/4);
  if ( ((jump % 33) == 4 ) && ((jump-N)==4))
  leapJ++;
  // And the same in the Gregorian date of Farvardin the first
  leapG = gYear/4 - ((gYear /100 + 1) * 3 / 4) - 150;
  march = 20 + leapJ - leapG;
  // Find how many years have passed since the last leap year
  if ( (jump - N) < 6 )
  N = N - jump + ((jump + 4)/33 * 33);
  leap = (((N+1) % 33)-1) % 4;
  if (leap == -1)
  leap = 4;
  if (leap==4 || leap==0)
  return true;
  else
  return false;

  }

  public int IranianDateToJDN(){
  IranianCalendar();
  return (gregorianDateToJDN(gYear,3,march)+ (irMonth-1) * 31 - irMonth/7 * (irMonth-7) + irDay -1);
  }

  private void JDNToIranian(){
  JDNToGregorian();
  irYear = gYear - 621;
  IranianCalendar(); // This invocation will update 'leap' and 'march'
  int JDN1F = gregorianDateToJDN(gYear,3,march);
  int k = JDN - JDN1F;
  if (k >= 0){
  if (k <= 185){
  irMonth = 1 + k/31;
  irDay = (k % 31) + 1;
  return;
  }else
  k -= 186;
  }else{
  irYear--;
  k += 179;
  if (leap == 1)
  k++;
  }
  irMonth = 7 + k/30;
  irDay = (k % 30) + 1;
  }

  private int julianDateToJDN(int year, int month, int day){
  return (year + (month - 8) / 6 + 100100) * 1461/4 + (153 * ((month+9) % 12) + 2)/5 + day - 34840408;
  }

  private void JDNToJulian(){
  int j= 4 * JDN + 139361631;
  int i= ((j % 1461)/4) * 5 + 308;
  juDay = (i % 153) / 5 + 1;
  juMonth = ((i/153) % 12) + 1;
  juYear = j/1461 - 100100 + (8-juMonth)/6;
  }

  private int gregorianDateToJDN(int year, int month, int day){
  int jdn = (year + (month - 8) / 6 + 100100) * 1461/4 + (153 * ((month+9) % 12) + 2)/5 + day - 34840408;
  jdn = jdn - (year + 100100+(month-8)/6)/100*3/4+752;
  return (jdn);
  }

  private void JDNToGregorian(){
  int j= 4 * JDN + 139361631;
  j = j + (((((4* JDN +183187720)/146097)*3)/4)*4-3908);
  int i= ((j % 1461)/4) * 5 + 308;
  gDay = (i % 153) / 5 + 1;
  gMonth = ((i/153) % 12) + 1;
  gYear = j/1461 - 100100 + (8-gMonth)/6;
  }


  }

 7. #127
  کاربر جدید آواتار hojat ghasemi
  تاریخ عضویت
  شهریور 1393
  محل زندگی
  Currently living in Kerman,Iran but I am trying to migrate to Canada as an international student.
  پست
  10

  نقل قول: این هم کد

  این هم کد تبدیل یک متغیر از نوع Drawable به Bitmap :
  public static Bitmap drawableToBitmap(Drawable drawable) {
  Bitmap bitmap = null;

  if (drawable instanceof BitmapDrawable) {
  BitmapDrawable bitmapDrawable = (BitmapDrawable) drawable;
  if (bitmapDrawable.getBitmap() != null) {
  return bitmapDrawable.getBitmap();
  }
  }

  if (drawable.getIntrinsicWidth() <= 0 || drawable.getIntrinsicHeight() <= 0) {
  bitmap = Bitmap.createBitmap(1, 1, Bitmap.Config.ARGB_8888); // Single color bitmap will be created of 1x1 pixel
  } else {
  bitmap = Bitmap.createBitmap(drawable.getIntrinsicWidth(), drawable.getIntrinsicHeight(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
  }

  Canvas canvas = new Canvas(bitmap);
  drawable.setBounds(0, 0, canvas.getWidth(), canvas.getHeight());
  drawable.draw(canvas);
  return bitmap;
  }
  مهمترین مورد استفاده ی این کد در زمانی است که بخواهید یک drawable را در یک appwidget یا یک notification نشان بدهید.(چون در آن صورت فقط می تونید از imageview استفاده کنید که اون هم فقط bitmap رو قبول می کنه.)

صفحه 4 از 4 اولاول ... 234

تاپیک های مشابه

 1. با این کد میتوانید Recycle Bin را خالی کنید ...
  نوشته شده توسط Keramatifar در بخش برنامه نویسی در Delphi
  پاسخ: 4
  آخرین پست: پنج شنبه 26 آبان 1384, 13:51 عصر
 2. پاسخ: 2
  آخرین پست: سه شنبه 12 آبان 1383, 19:08 عصر
 3. این دیگه چیه؟ too many record are locked
  نوشته شده توسط aliasghar در بخش برنامه نویسی در Delphi
  پاسخ: 3
  آخرین پست: شنبه 08 فروردین 1383, 17:12 عصر
 4. با رعایت کردن این موارد هک نشوید
  نوشته شده توسط Mehrdad_Cracker در بخش امنیت در شبکه
  پاسخ: 3
  آخرین پست: سه شنبه 02 اردیبهشت 1382, 20:34 عصر
 5. کی می دونه این پیغام برای چیه؟
  نوشته شده توسط ghaum در بخش مسائل مرتبط با نصب و راه اندازی
  پاسخ: 3
  آخرین پست: شنبه 23 فروردین 1382, 11:14 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •