سلام دوستان و اساتید بزرگ
من با کد زیر تعدادی فیلد پارامتری در کریستال ریپورت دارم را مقدار میدم میخواستم ببینم میشه مختصات این پارامتر ها را هم ارسال کرد
یعنی یه حالت drag and drop بذرام تو فرم و کابر محل دلخواه رو مشخص کنه و اون مختصات را ب ه کریستال ریپورت بفرستم .
ممنون میشم از راهنمایی هاتون
Cr_ChequePrint crpt = new Cr_ChequePrint();
SqlConnection cnn = new SqlConnection(Program.connctionstring);
cnn.Open();
SqlCommand cmm = new SqlCommand();
cmm.Connection = cnn;
cmm.CommandText = "select * from Tbl_Chek ";
cmm.CommandType = CommandType.Text;
IDataReader idr = cmm.ExecuteReader();
DataTable dt = new DataTable();
dt.Load(idr);
crpt.SetDataSource(dt);

//ارسال پارامتر
ParameterValues pv = new ParameterValues();
ParameterDiscreteValue pd = new ParameterDiscreteValue();
//pd.Value = lbl_date.Text;
//pv.Add(pd);
CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ParameterFi eldDefinitions pf = crpt.DataDefinition.ParameterFields;
crpt.DataDefinition.ParameterFields["chek_date"].ApplyCurrentValues(pv);
//
pd.Value = lbl_date.Text;
pv.Add(pd);


//
crpt.DataDefinition.ParameterFields["chek_date_h"].ApplyCurrentValues(pv);
pd.Value = lbl_date_h.Text;
pv.Add(pd);


//
crpt.DataDefinition.ParameterFields["mablagh"].ApplyCurrentValues(pv);
pd.Value = lbl_mablagh_adad.Text;
pv.Add(pd);


//
crpt.DataDefinition.ParameterFields["mablagh_horof"].ApplyCurrentValues(pv);
pd.Value = lbl_mablagh_horof.Text;
pv.Add(pd);


//
crpt.DataDefinition.ParameterFields["darvajh"].ApplyCurrentValues(pv);

pd.Value = lbl_dar_vajh.Text;
pv.Add(pd);
crystalReportViewer1.ReportSource = crpt;