سلام با این کد تونستم با هر کلیک روی دکمه یک تکست باکس به FlowLayoutPanel اضافه کنم


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
FlowLayoutPanel f1 = new FlowLayoutPanel();
for (int i = 0; i < 1; i++)
{
TextBox t1 = new TextBox();
t1.Tag = i;
f1.Controls.Add(t1);
flowLayoutPanel1.Controls.Add(t1);
}
}


حالا فرض 10 تا تکست باکس اضاف کنم چطوری میتونم به تکست باکس 6 دست پیدا کنم ؟