چطور ميتونم 3 بيت رو به بایت تبدیل کنم و روي يك پايه قرار بدم و سپس ارسالش كنم.

c , codvision