سلام خسته نباشید دوستان
ببینید من توی ویندوز 7 مشکلی با اجرای با فایل دسته ای bat ندارم
ولی توی ویندوز 8 مشکل داره
به صورت دستی میتونم بازش کنم ولی از توی کد اجرا نمیشه
میتونین کمک کنید
کد سی شارپش هم به صورت زیره
باز هم میگم فقط توی ویندوز 8 مشکل داره
        public void ExecuteCommand(string filename)        {
int ExitCode;
ProcessStartInfo ProcessInfo;
Process process;


ProcessInfo = new ProcessStartInfo(Application.StartupPath + "\\apktool\\cmd.exe", " /c \"" + Path.Combine(Application.StartupPath + "\\apktool", filename) + "\"");
ProcessInfo.CreateNoWindow = true;
ProcessInfo.UseShellExecute = false;
ProcessInfo.WorkingDirectory = Application.StartupPath + "\\apktool";
// *** Redirect the output ***
ProcessInfo.RedirectStandardError = true;
ProcessInfo.RedirectStandardOutput = true;
process = Process.Start(ProcessInfo);
process.WaitForExit();
ExitCode = process.ExitCode;
process.Close();


}

و اجرای این دستور برای اجرا کردن فایل bat
ExecuteCommand("export.bat");