توی پروژم ایدی که اتونامبر نیست (اهمیتی ندارد) کلید اصلی من هست.میخواستم بدونم به چه نوعی ذخیره کنم و چرا ؟
---------------
یک بنده خدایی میگفت که اگه اعداد فارسی هم میخواهی بذاری nvarchar باید باشه اگه فقط انگلیسی وارد کنی int خوبه ؟