نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: پلاگین عضویت در وردپرس

 1. #1

  پلاگین عضویت در وردپرس

  با سلام و درود فراوان
  از دوستان کسی در مورد پلاگین عضویت حرفه ای پلاگینی میشناسه معرفی کنه؟
  یا کسی می تونه راهنمایی کنه چطور برای عضویت یک پلاگین بسازم برای توضیح بیشتر
  برای عضویت این امکانات بشه قرار داد.
  نام
  نام خانوادگی
  شماره همراه
  ادرس ایمیل
  اگر شد تاریخ تولد وارد کنه مثلا 1369/1/1
  آدرس محل سکونت
  بعد گروه مورد نظر که یک لیست باشه که مثلا گروه 1 ، گروه 2 ، گروه 4 و گروه 5
  آیا کسی می تونه کد برای این موضوع معرفی کنه یا راهنمایی کنه ممنون میشم
  با تشکر


 2. #2
  کاربر دائمی آواتار id1385
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  توی رویاهام!!
  پست
  467

  نقل قول: پلاگین عضویت در وردپرس

  کاری نداره که خودت بسازش
  http://jilasadeghi.ir/%D8%AB%D8%A8%D...7-%D9%87%D8%A7

  برگه ثبت نام :

  <?php
  /*
  Template Name: ثبت نام در دوره ها
  */
  ob_start("sanitize_output");
  error_reporting(true);
  define("DIR", dirname(__FILE__) . '/');

  // header
  if(file_exists(DIR . 'header.php'))
  include_once(DIR . 'header.php');

  // body
  if(file_exists(DIR . 'register-body.php'))
  include_once(DIR . 'register-body.php');


  // footer
  if(file_exists(DIR . 'footer.php'))
  include_once(DIR . 'footer.php');
  اسکریپت ولیدیشن های فرم (فرم رو اینجا نذاشتم نیازی نیست)

  var FIELDS = [];
  FIELDS.push({ID: "name", REQ: true, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "cityName", REQ: false, MIN: 2});
  FIELDS.push({ID: "emailAccount", REQ: true, MIN: 8, TYPE: /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/});
  FIELDS.push({ID: "telNumber", REQ: false, MIN: 6, TYPE: /^\d+$/});
  FIELDS.push({ID: "mobileNumber", REQ: true, MIN: 11, TYPE: /^\d+$/});
  FIELDS.push({ID: "history", REQ: false, MIN: 1});
  FIELDS.push({ID: "historyDescribe", REQ: false, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "priority", REQ: true, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "tuition", MIN: 3, TYPE: /^\d+$/});
  FIELDS.push({ID: "note", REQ: false, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "Captcha", REQ: true, MIN: 5, TYPE: /^\d+$/});
  $(function() {
  var texts = $("div.registration :text");
  var btnSubmit = $("#save_input_values");
  var btnClear = $("#clear_inputs");
  var field = {}, tF, theField, tfLen;
  var inProcess = false;
  var cimage = $("#captcha_image");
  var resultArea = $(".result_value");
  var eUrl = 'http://jilasadeghi.ir/reg/';
  var style;
  function changeCaptcha() {
  var captcha = eUrl + 'c/?' + Math.random();
  cimage.attr("src", captcha);
  }


  cimage.on('click', function(){changeCaptcha();});


  btnClear.on('click', function() {
  $("div.registration :text, div.registration textarea").val("");
  changeCaptcha();
  });


  btnSubmit.on('click', function() {
  if (inProcess)
  return;
  if (typeof FIELDS !== 'object') {
  alert('برخی از اطلاعات موجود نمی باشد، نمی توان لاینک به ذخیره سازی اطلاعات پرداخت');
  return;
  }


  for (var index = 0; index < FIELDS.length; index++) {
  tF = (FIELDS[index]);
  style = "";
  if ($("#" + tF.ID).length < 1) {
  alert('برخی از اطلاعات موجود نمی باشد، نمی توان لاینک به ذخیره سازی اطلاعات پرداخت');
  return;
  }
  theField = $("#" + tF.ID);
  if (tF.REQ) {
  tfLen = theField.val().length;
  if ((parseInt(tfLen) - parseInt(tF.MIN)) < 0) {
  theField.addClass('required');
  if (theField.next("span").length < 1){
  if(tF.ID === 'Captcha')
  style = ' style="margin-right: 284px;"';
  theField.focus().after('<span'+ style +'>حداقل ' + tF.MIN + " کاراکتر</span>");
  }
  $("html, body").animate({scrollTop: theField.offset().top - 20}, 400);
  return;
  }
  }
  if (tF.REQ && typeof tF.TYPE !== "undefined") {
  var t = tF.TYPE;
  if (!t.test(theField.val())) {
  if (theField.next("span").length > 0)
  theField.removeClass('required').next("span").remo ve();
  theField.addClass('required');
  if(tF.ID === 'Captcha')
  style = ' style="margin-right: 284px;"';
  theField.select().after('<span'+ style +'>بشکل صحیح وارد کنید</span>');
  $("html, body").animate({scrollTop: theField.offset().top - 20}, 400);
  return;
  }
  }
  if (theField.hasClass('required')) {
  theField.removeClass('required').next("span").remo ve();
  }
  if (theField.val() !== "" && theField.val() !== "undefined")
  field[tF.ID] = theField.val();
  }


  if (field.name !== "undefined") {
  inProcess = true;
  resultArea.html("").addClass("mini_loading");
  $.post(eUrl, {data: field}, function(Response) {
  var isObj = true;
  var oBj;
  if (Response && Response !== "") {
  try
  {
  oBj = $.parseJSON(Response);
  }
  catch (err)
  {
  isObj = false;
  }
  }
  if(oBj.Error !== "undefined" && oBj.Error){
  resultArea.removeClass("mini_loading").css("backgr ound","#eee").html(oBj.Error_value);
  inProcess = false;
  return;
  }

  if(oBj.Success !== "undefined" && !oBj.Error){
  resultArea.removeClass("mini_loading").css("backgr ound","#eee").html(oBj.Success);
  btnClear.click();
  inProcess = false;
  return;
  }
  });
  }
  });
  changeCaptcha();


  });  اسکریپت php جهت ثبت در دیتابیس  if (!isset($_SESSION['captcha']) || !isset($data['Captcha']) || $_SESSION['captcha'] != $data['Captcha']) {
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "کد امنیتی بصورت صحیح وارد نشده است"]));
  }
  // check is error occurred
  if ($error) {
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "بخشی از اطلاعات ناقص و یا وارد نشده است، نمی توان ادامه داد"]));
  }
  // include wordpress
  require_once ('../../wp-load.php');
  // check is wpdb included
  if (!class_exists("wpdb")) {
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "کلاس مورد استفاده ایجاد نشده و یا قابل دسترس نمی باشد"]));
  }
  // create data to use in databass insert
  $tData = array();
  foreach ($data as $key => $value) {
  if ($key === "Captcha")
  continue;
  $tData[$key] = $value;
  }


  $table_name = $wpdb->prefix . "students";
  $Success = $wpdb->insert($table_name, $tData);


  if ($Success) {
  unset($_SESSION['captcha']);
  $_SESSION['regTime'] = time() + (5 * 60);
  die(json_encode(["Error" => false, "Success" => "تبریک، اطلاعات با موفقیت ثبت شد" . " - (" . $data['name'] . ")"]));
  }
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "اتفاقی ناخواسته به وجود آمده است، یا بخشی از اطلاعات در دسترس نمی باشد"]));
  همین کار خاص دیگه ای نداره
  یکی هم میمونه قسمت مشاهده اطلاعات ثبت شده که یه پلاگین خیلی ساده براش بنویسی و از خود وردپرس کمک بگیری تمومه

  اینم برای نمایش تیبل هستش :

  <?php
  if (!class_exists('WP_List_Table')) {
  require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/class-wp-list-table.php' );
  }


  class ListStudents extends WP_List_Table {


  var $TableData = array();


  function __construct() {
  global $status, $page;


  parent::__construct(array(
  'singular' => __('Students', 'mylisttable'),
  'plural' => __('Students', 'mylisttable'),
  'ajax' => true
  ));
  $this->getData();
  }


  function getData() {
  $Data = array();
  $theRetData = array();
  global $wpdb;
  $table_name = $wpdb->prefix . "****";
  $customers = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name ORDER BY *** DESC;");
  $i = 0;


  require_once dirname(__FILE__) . '/Encryption.php';


  foreach ($customers as $row) {
  $i++;
  foreach ($row as $key => $value) {
  $theRetData['row'] = $i;
  if ($key === "id") {
  $s = new Encryption();
  $value = $s->CreateToken($value);
  }
  $theRetData[$key] = $value;
  }
  $Data[] = $theRetData;
  unset($theRetData);
  }
  $this->TableData = $Data;
  }


  function admin_header() {
  echo '<style type="text/css">';
  echo '.wp-list-table th {font-size:12px!important;color: #818181;}';
  echo '.wp-list-table td {font-size:11px!important;}';
  echo '.wp-list-table .column-row { width: 43px;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-name { width: 110px; }';
  echo '.wp-list-table .name { color: #D81D1D; }';
  echo '.wp-list-table .column-cityName { width: 100px;text-align:center }';
  echo '.wp-list-table .column-emailAccount { width: auto;text-align:center }';
  echo '.wp-list-table .column-telNumber { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-mobileNumber { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-history { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-historyDescribe { width: auto;}';
  echo '.wp-list-table .column-priority { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-tuition { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-note { width: auto;}';
  echo '</style>';
  }


  function no_items() {
  _e('موردی یافت نشد');
  }


  function column_default($item, $column_name) {
  switch ($column_name) {
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '***':
  case '*****':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '***':
  return $item[$column_name];
  default:
  return print_r($item, true);
  }
  }


  function get_sortable_columns() {
  /*
  $sortable_columns = array(
  'cityName' => array('cityName', false),
  'row' => array('row', false)
  );
  return $sortable_columns;
  */
  }


  function get_columns() {
  $columns = array(
  '**' => __('#', 'mylisttable'),
  '***' => __('نام و نام خانوادگی', 'mylisttable'),
  '***' => __('محل سکونت', 'mylisttable'),
  '***' => __('ایمیل', 'mylisttable'),
  '***' => __('تلفن', 'mylisttable'),
  '**' => __('موبایل', 'mylisttable'),
  '**' => __('سابقه هنری', 'mylisttable'),
  '**' => __('توضیح سابقه', 'mylisttable'),
  '**' => __('دوره', 'mylisttable'),
  '***' => __('پ. شهریه', 'mylisttable'),
  '***' => __('یادداشت', 'mylisttable')
  );
  return $columns;
  }


  function usort_reorder($a, $b) {
  // If no sort, default to title
  $orderby = (!empty($_GET['orderby']) ) ? $_GET['orderby'] : '**';
  // If no order, default to asc
  $order = (!empty($_GET['order']) ) ? $_GET['order'] : 'asc';
  // Determine sort order
  $result = strcmp($a[$orderby], $b[$orderby]);
  // Send final sort direction to usort
  return ( $order === 'asc' ) ? $result : -$result;
  }


  function column_name($item) {
  $file = basename(__FILE__);
  $dlete = str_replace($file, 'delete.php', $_REQUEST['page']);
  $edit = str_replace($file, 'edit.php', $_REQUEST['page']);


  $actions = array(
  'edit' => sprintf('<a href="?page=%s&token=%s">ویرایش</a>', $edit, $item['**']),
  'delete' => sprintf('<a href="?page=%s&token=%s">حذف</a>', $dlete, $item['**']),
  );


  return sprintf('%1$s %2$s', $item['name'], $this->row_actions($actions));
  }


  /*
  function get_bulk_actions() {
  //$actions = array(
  // '-' => 'غیر قابل انجام فعالیتهای دسته جمعی'
  //);
  //return $actions;
  }
  */


  function prepare_items() {
  $this->admin_header();
  $columns = $this->get_columns();
  $hidden = array();
  $sortable = $this->get_sortable_columns();
  $this->_column_headers = array($columns, $hidden, $sortable);
  // usort($this->TableData, array(&$this, 'usort_reorder'));


  $per_page = 10;
  $current_page = $this->get_pagenum();
  $total_items = count($this->TableData);


  // only ncessary because we have sample data
  $this->found_data = array_slice($this->TableData, ( ( $current_page - 1 ) * $per_page), $per_page);


  $this->set_pagination_args(array(
  'total_items' => $total_items, //WE have to calculate the total number of items
  'per_page' => $per_page //WE have to determine how many items to show on a page
  ));
  $this->items = $this->found_data;
  }


  }


  //class


  $option = 'per_page';
  $args = array(
  'label' => 'Students',
  'default' => 10,
  'option' => 'Student_per_page'
  );
  add_screen_option($option, $args);
  $myListTable = new ListStudents();
  echo '</pre><div class="wrap">
  ';
  $myListTable->prepare_items();
  ?>
  <form method="post">
  <input type="hidden" name="page" value="ttest_list_table">
  <?php
  //$myListTable->search_box('جستجو', '**');


  $myListTable->display();
  ?>
  </form></div>


  موفق باشید

 3. #3

  نقل قول: پلاگین عضویت در وردپرس

  نقل قول نوشته شده توسط id1385 مشاهده تاپیک
  کاری نداره که خودت بسازش
  http://jilasadeghi.ir/%D8%AB%D8%A8%D...7-%D9%87%D8%A7

  برگه ثبت نام :

  <?php
  /*
  Template Name: ثبت نام در دوره ها
  */
  ob_start("sanitize_output");
  error_reporting(true);
  define("DIR", dirname(__FILE__) . '/');

  // header
  if(file_exists(DIR . 'header.php'))
  include_once(DIR . 'header.php');

  // body
  if(file_exists(DIR . 'register-body.php'))
  include_once(DIR . 'register-body.php');


  // footer
  if(file_exists(DIR . 'footer.php'))
  include_once(DIR . 'footer.php');
  اسکریپت ولیدیشن های فرم (فرم رو اینجا نذاشتم نیازی نیست)

  var FIELDS = [];
  FIELDS.push({ID: "name", REQ: true, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "cityName", REQ: false, MIN: 2});
  FIELDS.push({ID: "emailAccount", REQ: true, MIN: 8, TYPE: /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/});
  FIELDS.push({ID: "telNumber", REQ: false, MIN: 6, TYPE: /^\d+$/});
  FIELDS.push({ID: "mobileNumber", REQ: true, MIN: 11, TYPE: /^\d+$/});
  FIELDS.push({ID: "history", REQ: false, MIN: 1});
  FIELDS.push({ID: "historyDescribe", REQ: false, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "priority", REQ: true, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "tuition", MIN: 3, TYPE: /^\d+$/});
  FIELDS.push({ID: "note", REQ: false, MIN: 3});
  FIELDS.push({ID: "Captcha", REQ: true, MIN: 5, TYPE: /^\d+$/});
  $(function() {
  var texts = $("div.registration :text");
  var btnSubmit = $("#save_input_values");
  var btnClear = $("#clear_inputs");
  var field = {}, tF, theField, tfLen;
  var inProcess = false;
  var cimage = $("#captcha_image");
  var resultArea = $(".result_value");
  var eUrl = 'http://jilasadeghi.ir/reg/';
  var style;
  function changeCaptcha() {
  var captcha = eUrl + 'c/?' + Math.random();
  cimage.attr("src", captcha);
  }


  cimage.on('click', function(){changeCaptcha();});


  btnClear.on('click', function() {
  $("div.registration :text, div.registration textarea").val("");
  changeCaptcha();
  });


  btnSubmit.on('click', function() {
  if (inProcess)
  return;
  if (typeof FIELDS !== 'object') {
  alert('برخی از اطلاعات موجود نمی باشد، نمی توان لاینک به ذخیره سازی اطلاعات پرداخت');
  return;
  }


  for (var index = 0; index < FIELDS.length; index++) {
  tF = (FIELDS[index]);
  style = "";
  if ($("#" + tF.ID).length < 1) {
  alert('برخی از اطلاعات موجود نمی باشد، نمی توان لاینک به ذخیره سازی اطلاعات پرداخت');
  return;
  }
  theField = $("#" + tF.ID);
  if (tF.REQ) {
  tfLen = theField.val().length;
  if ((parseInt(tfLen) - parseInt(tF.MIN)) < 0) {
  theField.addClass('required');
  if (theField.next("span").length < 1){
  if(tF.ID === 'Captcha')
  style = ' style="margin-right: 284px;"';
  theField.focus().after('<span'+ style +'>حداقل ' + tF.MIN + " کاراکتر</span>");
  }
  $("html, body").animate({scrollTop: theField.offset().top - 20}, 400);
  return;
  }
  }
  if (tF.REQ && typeof tF.TYPE !== "undefined") {
  var t = tF.TYPE;
  if (!t.test(theField.val())) {
  if (theField.next("span").length > 0)
  theField.removeClass('required').next("span").remo ve();
  theField.addClass('required');
  if(tF.ID === 'Captcha')
  style = ' style="margin-right: 284px;"';
  theField.select().after('<span'+ style +'>بشکل صحیح وارد کنید</span>');
  $("html, body").animate({scrollTop: theField.offset().top - 20}, 400);
  return;
  }
  }
  if (theField.hasClass('required')) {
  theField.removeClass('required').next("span").remo ve();
  }
  if (theField.val() !== "" && theField.val() !== "undefined")
  field[tF.ID] = theField.val();
  }


  if (field.name !== "undefined") {
  inProcess = true;
  resultArea.html("").addClass("mini_loading");
  $.post(eUrl, {data: field}, function(Response) {
  var isObj = true;
  var oBj;
  if (Response && Response !== "") {
  try
  {
  oBj = $.parseJSON(Response);
  }
  catch (err)
  {
  isObj = false;
  }
  }
  if(oBj.Error !== "undefined" && oBj.Error){
  resultArea.removeClass("mini_loading").css("backgr ound","#eee").html(oBj.Error_value);
  inProcess = false;
  return;
  }

  if(oBj.Success !== "undefined" && !oBj.Error){
  resultArea.removeClass("mini_loading").css("backgr ound","#eee").html(oBj.Success);
  btnClear.click();
  inProcess = false;
  return;
  }
  });
  }
  });
  changeCaptcha();


  });  اسکریپت php جهت ثبت در دیتابیس  if (!isset($_SESSION['captcha']) || !isset($data['Captcha']) || $_SESSION['captcha'] != $data['Captcha']) {
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "کد امنیتی بصورت صحیح وارد نشده است"]));
  }
  // check is error occurred
  if ($error) {
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "بخشی از اطلاعات ناقص و یا وارد نشده است، نمی توان ادامه داد"]));
  }
  // include wordpress
  require_once ('../../wp-load.php');
  // check is wpdb included
  if (!class_exists("wpdb")) {
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "کلاس مورد استفاده ایجاد نشده و یا قابل دسترس نمی باشد"]));
  }
  // create data to use in databass insert
  $tData = array();
  foreach ($data as $key => $value) {
  if ($key === "Captcha")
  continue;
  $tData[$key] = $value;
  }


  $table_name = $wpdb->prefix . "students";
  $Success = $wpdb->insert($table_name, $tData);


  if ($Success) {
  unset($_SESSION['captcha']);
  $_SESSION['regTime'] = time() + (5 * 60);
  die(json_encode(["Error" => false, "Success" => "تبریک، اطلاعات با موفقیت ثبت شد" . " - (" . $data['name'] . ")"]));
  }
  die(json_encode(["Error" => true, "Error_value" => "اتفاقی ناخواسته به وجود آمده است، یا بخشی از اطلاعات در دسترس نمی باشد"]));
  همین کار خاص دیگه ای نداره
  یکی هم میمونه قسمت مشاهده اطلاعات ثبت شده که یه پلاگین خیلی ساده براش بنویسی و از خود وردپرس کمک بگیری تمومه

  اینم برای نمایش تیبل هستش :

  <?php
  if (!class_exists('WP_List_Table')) {
  require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/class-wp-list-table.php' );
  }


  class ListStudents extends WP_List_Table {


  var $TableData = array();


  function __construct() {
  global $status, $page;


  parent::__construct(array(
  'singular' => __('Students', 'mylisttable'),
  'plural' => __('Students', 'mylisttable'),
  'ajax' => true
  ));
  $this->getData();
  }


  function getData() {
  $Data = array();
  $theRetData = array();
  global $wpdb;
  $table_name = $wpdb->prefix . "****";
  $customers = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_name ORDER BY *** DESC;");
  $i = 0;


  require_once dirname(__FILE__) . '/Encryption.php';


  foreach ($customers as $row) {
  $i++;
  foreach ($row as $key => $value) {
  $theRetData['row'] = $i;
  if ($key === "id") {
  $s = new Encryption();
  $value = $s->CreateToken($value);
  }
  $theRetData[$key] = $value;
  }
  $Data[] = $theRetData;
  unset($theRetData);
  }
  $this->TableData = $Data;
  }


  function admin_header() {
  echo '<style type="text/css">';
  echo '.wp-list-table th {font-size:12px!important;color: #818181;}';
  echo '.wp-list-table td {font-size:11px!important;}';
  echo '.wp-list-table .column-row { width: 43px;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-name { width: 110px; }';
  echo '.wp-list-table .name { color: #D81D1D; }';
  echo '.wp-list-table .column-cityName { width: 100px;text-align:center }';
  echo '.wp-list-table .column-emailAccount { width: auto;text-align:center }';
  echo '.wp-list-table .column-telNumber { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-mobileNumber { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-history { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-historyDescribe { width: auto;}';
  echo '.wp-list-table .column-priority { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-tuition { width: auto;text-align:center}';
  echo '.wp-list-table .column-note { width: auto;}';
  echo '</style>';
  }


  function no_items() {
  _e('موردی یافت نشد');
  }


  function column_default($item, $column_name) {
  switch ($column_name) {
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '***':
  case '*****':
  case '**':
  case '**':
  case '**':
  case '***':
  return $item[$column_name];
  default:
  return print_r($item, true);
  }
  }


  function get_sortable_columns() {
  /*
  $sortable_columns = array(
  'cityName' => array('cityName', false),
  'row' => array('row', false)
  );
  return $sortable_columns;
  */
  }


  function get_columns() {
  $columns = array(
  '**' => __('#', 'mylisttable'),
  '***' => __('نام و نام خانوادگی', 'mylisttable'),
  '***' => __('محل سکونت', 'mylisttable'),
  '***' => __('ایمیل', 'mylisttable'),
  '***' => __('تلفن', 'mylisttable'),
  '**' => __('موبایل', 'mylisttable'),
  '**' => __('سابقه هنری', 'mylisttable'),
  '**' => __('توضیح سابقه', 'mylisttable'),
  '**' => __('دوره', 'mylisttable'),
  '***' => __('پ. شهریه', 'mylisttable'),
  '***' => __('یادداشت', 'mylisttable')
  );
  return $columns;
  }


  function usort_reorder($a, $b) {
  // If no sort, default to title
  $orderby = (!empty($_GET['orderby']) ) ? $_GET['orderby'] : '**';
  // If no order, default to asc
  $order = (!empty($_GET['order']) ) ? $_GET['order'] : 'asc';
  // Determine sort order
  $result = strcmp($a[$orderby], $b[$orderby]);
  // Send final sort direction to usort
  return ( $order === 'asc' ) ? $result : -$result;
  }


  function column_name($item) {
  $file = basename(__FILE__);
  $dlete = str_replace($file, 'delete.php', $_REQUEST['page']);
  $edit = str_replace($file, 'edit.php', $_REQUEST['page']);


  $actions = array(
  'edit' => sprintf('<a href="?page=%s&token=%s">ویرایش</a>', $edit, $item['**']),
  'delete' => sprintf('<a href="?page=%s&token=%s">حذف</a>', $dlete, $item['**']),
  );


  return sprintf('%1$s %2$s', $item['name'], $this->row_actions($actions));
  }


  /*
  function get_bulk_actions() {
  //$actions = array(
  // '-' => 'غیر قابل انجام فعالیتهای دسته جمعی'
  //);
  //return $actions;
  }
  */


  function prepare_items() {
  $this->admin_header();
  $columns = $this->get_columns();
  $hidden = array();
  $sortable = $this->get_sortable_columns();
  $this->_column_headers = array($columns, $hidden, $sortable);
  // usort($this->TableData, array(&$this, 'usort_reorder'));


  $per_page = 10;
  $current_page = $this->get_pagenum();
  $total_items = count($this->TableData);


  // only ncessary because we have sample data
  $this->found_data = array_slice($this->TableData, ( ( $current_page - 1 ) * $per_page), $per_page);


  $this->set_pagination_args(array(
  'total_items' => $total_items, //WE have to calculate the total number of items
  'per_page' => $per_page //WE have to determine how many items to show on a page
  ));
  $this->items = $this->found_data;
  }


  }


  //class


  $option = 'per_page';
  $args = array(
  'label' => 'Students',
  'default' => 10,
  'option' => 'Student_per_page'
  );
  add_screen_option($option, $args);
  $myListTable = new ListStudents();
  echo '</pre><div class="wrap">
  ';
  $myListTable->prepare_items();
  ?>
  <form method="post">
  <input type="hidden" name="page" value="ttest_list_table">
  <?php
  //$myListTable->search_box('جستجو', '**');


  $myListTable->display();
  ?>
  </form></div>


  موفق باشید

  با سلام و خسته نباشید من هرجی این فایل تو یک فایل php دخیره کردم ولی باز نشد میشه راهنمایی کنید چطور این کارو انجام بدم؟

تاپیک های مشابه

 1. مبتدی: درخواست راهنمایی برای یک تغییر کوچیک در یکی از پلاگین های وردپرس
  نوشته شده توسط tsonade در بخش توسعه وب (Web Development)
  پاسخ: 1
  آخرین پست: دوشنبه 28 اسفند 1391, 19:43 عصر
 2. سوال: عضویت با فیلد دلخواه و راحت تر در وردپرس
  نوشته شده توسط mohammadangizi در بخش PHP
  پاسخ: 6
  آخرین پست: سه شنبه 09 آبان 1391, 12:53 عصر
 3. پلاگین یا روشی برای کد کردن سورس در وردپرس
  نوشته شده توسط shahriyar.m در بخش PHP
  پاسخ: 1
  آخرین پست: چهارشنبه 11 خرداد 1390, 15:19 عصر
 4. نحوه نصب و راه اندازی افزونه عضویت در خبرنامه وردپرس post notify
  نوشته شده توسط cmm_cmm_2007@yahoo در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 0
  آخرین پست: سه شنبه 23 فروردین 1390, 21:59 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •