من در سرور وب دو database access دارم جدولی در db2,db1 به نام sherkats

که در اولی بروز است چطور و با چه دستوراتی میتوانم جدول دومی را هم همانند جدول اول

دقیقا یکی کنم؟