نمایش نتایج 1 تا 8 از 8

نام تاپیک: رفع مشکل برنامه در matlab

 1. #1

  رفع مشکل برنامه در matlab

  دوستان من یک برنامه ای رو قبلا اجرا کرده بودم ولی خطا نمیگرفت، ولی حالا همون برنامه رو روی کامپیوترم اجرا میکنم این خطا رو از opengl میگیره
  Error using opengl (line 171)
  OpenGL incorrect input argument: save


  Error in Main (line 10)
  opengl('save','software')

  باید چیکارش کنم، درست شه؟

 2. #2

  نقل قول: رفع مشکل برنامه در matlab

  سلام
  ظاهرا شما دارید از یک نسخه قدیمی متلب استفاده می کنید اما این دستور مربوط به نسخه جدید هست شما در خط 10 به جای
  opengl('save','software')

  از دستور زیر استفاده کنید
  opengl software

  اما ممکنه همین یک مورد هم نباشه. بهترین گزینه استفاده از نسخه جدید متلب هست

 3. #3

  نقل قول: رفع مشکل برنامه در matlab

  بله. ممنون. به خاطره همین موضوع بود، مشکل حل شد.

 4. #4

  نقل قول: رفع مشکل برنامه در matlab

  سلام
  من در شبیه سازی برنامه شبکه عصبی narx در دستورpreparets به این خطا برخوردم.
  Number of output signals does not match number of network's non-feedback outputs.
  ممنون میشم اگر برای رفع این مشکل راهنماییم کنین.

 5. #5

  نقل قول: رفع مشکل برنامه در matlab

  باسلام کسی هست بتونه کمک کنه تااشکال این فایل رومتوجه بشم مربوط به متلبه؟
  clc
  clear all
  lambda=2;%nerkh vorude moshtari
  mu1=1.5;%nerkh servis dahande aval
  mu2=2;%nerkh servis dahande dovom
  T=2000;%zaman shabih sazi
  vt=[];%zaman vorud
  st=[];%zaman shoroue servis dehi
  et=[];%zaman khoroj
  VT=[];%zaman vorud baray moshtari haye kharej shode
  ST=[];%zaman shoroue servis dehi baray moshtari haye kharej shode
  ET=[];%zaman khoroj baray moshtari haye kharej shode
  events=[];%zaman roydad haye pishe ruo
  eventsDis=[];%tozihe roydad hay pishru
  %agar sefr bashad yani ruydade vorude moshtari has
  %agar sefr bashad yani ruydade khoruje moshtari ast
  eventNum=[];%shomareye moshtariye dargir dar ruydad
  eventnumber=[];%shomareye servis dahande dargir dar roydad
  saf=[];
  flg1=0;%agar servis dahande aval khali bashad
  flg2=0;%agar servise dahande dovom khali bashad
  mt1=0;%majmue zaman haye ke sevis dahande aval khali ast
  mt2=0;%majmue zaman hayi ke servis dahande dovom khalist
  t0=0;
  events(1)=exprnd(1/lambda);
  eventsDis(1)=0;
  eventNum(1)=1;%moshtari yek dargir voroud ast
  eventnumber=0;
  while t0<=T
  [nt,idx]=min(events);
  i=eventNum(idx);
  evDis=eventsDis(idx);%noe roydad dar evDis zakhire mishavad
  evnNd=eventnumber(idx);%shomare servis dahande
  delta=nt-t0;%faseley zamani beyne nazdik tarin roydadva zaman feli
  t0=nt;%zaman ra be rooz mikonim
  events(idx)=[];
  eventsDis(idx)=[];
  eventNum(idx)=[];
  eventnumber(idx)=[];
  switch evDis
  case 0
  vt(i)=t0;%zaman vorude moshtari i ra sabt mikonim
  if flg1==0&&flg2==0
  mt1=mt1+delta;%majmoe zaman khali bodan servis dahande aval ra be rooz mikonim
  mt2=mt2+delta;%majmoe zaman khali bodan servis dahande dovom ra be rooz mikonim
  s1=exprnd(1/mu1);%zaman khoroj moshtari ra tasadofi tolid mikonim
  events=[events,t0+s1];
  eventsDis=[eventsDis,1];
  eventNum=[eventNum,i];
  eventnumber=[eventnumber,st];
  flg1=1;%sevisdahande yek por mishavad
  st(i)=t0;
  else
  flg1=1;
  flg2=1;
  saf=[i,saf];
  end
  if flg1==1&&flg2==0
  mt1=mt1+delta;
  mt2=mt2+delta;
  s2=exprnd(1/mu2);
  events=[events,t0+s2];
  eventsDis=[eventsDis,1];
  eventNum=[eventNum,i];
  eventnumber=[eventnumber,st];
  flg2=1;%servis dahandeye dovom por mishavad
  st(i)=t0;
  else
  flg1=0;
  flg2=1;
  mt1=mt1+delta;
  mt2=mt2+delta;
  s1=exprnd(1/mu1);
  events=[events,t0+s1];
  eventDis=[eventDis,1];
  eventNum=[eventNum,i];
  eventnumber=[eventnumber,st];
  flg1=1;
  st(i)=t0;
  end
  tt=exprnd(1/lambda);
  events=[events,t0+tt];
  eventsDis=[eventsDis,0];
  eventNum=[eventNum,i+1];
  eventnumber=[eventnumber,st];
  case 1
  et(i)=t0;
  flg1=0;
  VT=[VT,vt(i)];
  ST=[ST,st(i)];
  ET=[ET,et(i)];
  if numel(saf)>0
  j=saf(end);
  saf(end)=[];
  st(j)=t0;
  s1=exprnd(1/mu1);%zaman khoroj moshtari j ra tolid mikonim
  events=[events,t0+s1];
  eventsDis=[eventsDis,1];
  eventNum=[eventNum,j];
  eventnumber=[eventnumber,ST];
  flg1=1;%servis dahande ra por mikonim
  end
  case 2
  et(i)=t0;
  flg2=0;
  VT=[VT,vt(i)];
  ST=[ST,st(i)];
  ET=[ET,et(i)];
  if saf>0
  j=saf(end);
  saf(end)=[];
  st(j)=t0;
  s2=exprnd(1/mu2);
  events=[events,t0+s2];
  eventsDis=[eventsDis,1];
  eventNum=[eventNum,j];
  eventnumber=[eventnumber,ST];
  flg2=0;
  end
  end
  end
  wq=mean(ST-VT);
  w=mean(ET-VT);
  disp(['miyangin entezar moshtari dar saf:',num2str(wq)]);
  disp(['ehtemal bikariye servise dahande aval:',num2str(mt1/ET(end))]);
  disp(['Ehtemal bikariye servis dahande dovom:',num2str(mt2/ET(end))]);
  disp(['Ehtemal in ke yek moshtari bedone entezar servis begirad:',num2str(sum((ST-VT)==0/numel(ST)))]);

  درلاین۳۳ ارورمیده!

 6. #6

  نقل قول: رفع مشکل برنامه در matlab

  سلام
  برنامه متلب زیر ران می کنم این ارور Undefined function or variable 'c'. میده. میشه راهنماییم کنید؟

  function [ vd , vo1 , vh1 , electrode_nodes ] = tanksim ( c , r , x , y , name )
  % tanksim utilized the Eidors toolset to simulate
  % the voltage measurements for a rectangular tank
  % with a 10 electride linear array
  ELEC_COUNT = 10;


  meter_per_in = 0.0254 ; % meters per inch
  salt_water_conductivity = 0.305 ; % ohms meter


  tank_dims = [40,40] ; % elements
  tank_mdl = mk_common_model ( 'f2s' , ELEC_COUNT ) ;


  for ii = 1 : length ( tank_mdl . fwd_model . electrode )
  tank_mdl . fwd_model . electrode ( ii ) . nodes = ii*2 + 10;
  end
  tank_mdl . fwd_model . gnd_node = ii*2 + 10;
  tank_shape = [ 30 , 30 ] ; % in
  tank_shape = tank_shape*meter_per_in ; % convert to meter
  single_element_dim = tank_shape./tank_dims ;
  element_conductivity = salt_water_conductivity/single_element_dim (1) ;
  bkgnd = element_conductivity ;
  fprintf (' Conductivity of Water : %f ' , bkgnd ) ;
  img = mk_image ( tank_mdl . fwd_model , bkgnd ) ;
  stim = mk_stim_patterns ( ELEC_COUNT , 1 , '{mono}' , '{mono}' ,{} ,1) ;
  img . fwd_model . stimulation = stim ;
  for i=1: ELEC_COUNT
  img.fwd_model.stimulation(i).stim_pattern = [1,zeros(1,ELEC_COUNT-2) , -1]' ;
  end
  img . fwd_model . meas_select = [ 0 1 ] ;
  img_h = img ;
  img_o = img ;
  select_fcn = Inline(sprintf('( x+%f ).ˆ2+(y+%f).ˆ2<r+%fˆ2' ,x,y,r),'x','y','z');
  img_o . elem_data = ( bkgnd*1+(c-bkgnd)*elem_select(img.fwd_model,select_fcn));
  winsize = [ 0 0 800 600] ;
  f = figure('Position',winsize);
  axis tight
  img_h.fwd_solve.get_all_meas = 1 ;
  vh= fwd_solve ( img_h ) ;
  img_o.fwd_solve.get_all_meas = 1 ;
  vo= fwd_solve ( img_o ) ;
  img_v = rmfield ( img_o , ' elem data ' ) ;
  % Show homoeneous image
  a = subplot (231) ;
  title ( a , ' Object Position ' ) ;
  show_fem ( img_o ) ;
  axis tight
  % Show inhomoeneous image
  b = subplot(232) ;
  show_current ( img_o,vo.volt( : , 1 ) ) ;
  axis tight
  title ( b , ' Current Path Tank ' ) ;
  axis ([ -1 ,1 , -1 ,1]) ;
  % Show difference image
  b = subplot(233) ;
  img_v . node_data = vh . volt ( : , 1 )-vo . volt ( : , 1 ) ;
  img_v . calc_colours . cb_shrink_move =[0.3 ,0.6 , + 0.03] ;
  show_current ( img_o , vh . volt ( : , 1 )-vo . volt ( : , 1 ) ) ;
  axis tight
  title ( b , ' Change in Current Path ' ) ;
  axis ([ -1 ,1 ; -1 ,1]) ;
  electrode_nodes = [ img . fwd_model . electrode . nodes ] ;
  vd = abs(vh.volt(electrode_nodes ,1) - vo.volt ( electrode_nodes , 1 ) ) ;
  vh1 = vh.volt( electrode_nodes , 1 ) ;
  vh1d = diff(flipud(vh1)) ;
  vo1 = diff(flipud( vo.volt(electrode_nodes , 1 ) ) ) ;
  title ( ' Differential Current Image ' ) ;
  d= subplot ( 2 , 3 , [ 4 , 5 , 6 ] ) ;
  bar( vo1-vh1d ) ;
  axis tight
  vd = vo1-vh1d ;
  title ( d , ' Voltage Measured by Electrodes ' ) ;
  ylabel ( ' Volts ' ) ;
  xlabel ( ' Electrode ID# ' )
  ylim ([ -5.5e-4 2.0e-4]) ;
  fname = sprintf ( '%s-%dohm m-rod%0.2f-x-%1.1f-y%1.1f' , name , c , r , x , y ) ;
  fname = strrep ( fname , ' . ' , ' ' ) ;
  saveas ( f , sprintf ( '%s.png' , fname ) , 'png' ) ;
  end

 7. #7

  نقل قول: رفع مشکل برنامه در matlab

  سلام. یه سوال دارم واون اینکه میخواهم داخل کد متلب تعداد عملیاتهای کد رو بشمرم مثلا یه ماتریس سه در دو به یه ماتریس دو در یک ضرب شده تعداد عملیاتها ده تاست میخوام بدونم دستوری که این تعداد رو میشمره چیه؟خود مقاله دستور flops رو گفته ولی متلب این دستور رو نمیشناسه ممنون میشم کمکم کنید از چه دستوری استفاده کنم

 8. #8

  نقل قول: رفع مشکل برنامه در matlab

  سلام
  برنامه ای رو که قبلا نوشتم و اجرا هم شده الان با ورژن دیگه ای از متلب دارم اجرا میکنم به بعضی فانکشنها گیر میده. حالا میخاستم یا خطاش رفع بشه یا بگید بهم که با چه ورژنی این خطا دیگه بالا نمیاد که همون رو نصب کنم


تاپیک های مشابه

 1. راهنمایی برای رفع مشکل برنامه
  نوشته شده توسط soonami در بخش برنامه نویسی با زبان C و ++C
  پاسخ: 14
  آخرین پست: جمعه 10 آبان 1392, 17:33 عصر
 2. حرفه ای: رفع مشکل برنامه های مخفی hidden شده توسط ویروس
  نوشته شده توسط javad490 در بخش امنیت در نرم افزار و برنامه نویسی
  پاسخ: 7
  آخرین پست: چهارشنبه 13 شهریور 1392, 13:07 عصر
 3. سوال: رفع مشکل برنامه
  نوشته شده توسط cons68 در بخش برنامه نویسی با زبان C و ++C
  پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 02 آذر 1391, 18:11 عصر
 4. آموزش: راه حل رفع مشکل برنامه نویسی تیمی MVC
  نوشته شده توسط spotlight00 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 0
  آخرین پست: جمعه 27 خرداد 1390, 00:27 صبح
 5. کمک برای رفع مشکل برنامه ( حرکت سه تا شکل )
  نوشته شده توسط micheal-tnt در بخش برنامه نویسی با زبان C و ++C
  پاسخ: 9
  آخرین پست: جمعه 16 بهمن 1388, 15:13 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •